Pages

An empirical study on implementation quality in prevention programs
An empirical study on implementation quality in prevention programs
Miranda Novak
This doctoral research examines the issue of implementation quality in mental health promotion and prevention programs that are being delivered in the community settings in the Region of Istria, taking into account the programs’ characteristics and the support system surrounding them. The general aim of this doctoral research was to study implementation processes and their outcomes in prevention programs in Croatia. In order to answer above stated aim, this doctoral research was conducted...
Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije
Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije
Mirta Vranko
Depresija je ozbiljno zdravstveno stanje u kojem oboljele osobe doživljavaju trpnju, te nisu sposobne funkcionirati adekvatno u poslovnom, obrazovnom i obiteljskom okruženju. Istraživanja individualnih čimbenika otpornosti, socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom danas donose nova znanja o psihološkom, socijalnom i neurobiološkom funkcioniranju osoba u riziku. Cilj ovog istraživanja jest istražiti doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne...
Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece
Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece
Toni Maglica
Istraživanju fenomena kockanja mladih u Hrvatskoj i svijetu uglavnom se pristupalo iz perspektive samih adolescenata. Ovaj rad, uz njihovu, uključuje i perspektivu roditelja kroz različite mjere procjene i samoprocjene. Mnogobrojna istraživanja potvdila su utjecaj roditelja i roditeljstva općenito na negativne razvojne ishode djece (Farrington, Loeber i Ttofi, 2007; Andrews i Bonta, 2006; Ferić, 2002; Ricijaš, 2012), pa tako i na kockanje kao rizično ponašanje (Gupta i Derevensky,...
Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj
Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj
Natalija Lisak
Provedeno je istraživanje imalo za cilj doprinijeti konceptualizaciji temeljnih domena kvalitete života obitelji s djecom s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj i osvještavanju uloge društva u životnom iskustvu ovih obitelji, ukazati na razinu informiranosti obitelji o zajamčenim pravima i na inicijative koje obitelji imaju u ostvarivanju vlastitih prava te na očekivanja koje obitelji imaju od sustava potpore u društvu kroz prikazivanje značajnih događaja u životu ovih...
Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu
Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu
Saša Rajić
Nasilje u zatvorima pojava je koja izaziva znanstveni i stručni interes. Teoretski modeli kojima se najčešće tumači nasilno ponašanje u zatvoru su importacijski, deprivacijski i situacijski model. U svrhu istraživanja pojave nasilja u hrvatskom zatvorskom sustavu postavljena su dva cilja. Prvi cilj bio je utvrditi obilježja ličnosti, ponašajna i kriminološka obilježja i razlike u tim obilježjima između zatvorenika i zatvorenica kojima je izrečena neka stegovna mjera zbog...
Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama
Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama
Vesna Mihanović
Članak 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2006) „Neovisno življenje i uključenost u zajednicu“ priznaje pravo svim osobama s invaliditetom, uključujući i osobe s intelektualnim teškoćama, na samostalan život i uključenost u zajednicu, s izborom jednakim drugima. S obzirom na to da je Republika Hrvatska još 2007. godine ratificirala Konvenciju te kako do sada nije bilo znanstvenih evaluacija njene primjene u korist osoba s intelektualnim teškoćama, ukazala...
Privrženost učenika školi kao zaštitni čimbenik u razvoju različitih ponašanja
Privrženost učenika školi kao zaštitni čimbenik u razvoju različitih ponašanja
Darko Roviš
Obrazovni sustav, zbog sveoubuhvatnosti i važnosti koju ima u životima djece, mladih, njihovih roditelja i zajednice u cjelini, predstavlja ključno mjesto za javnozdravstvene intervencije u prevenciji rizičnih ponašanja. U školskom okruženju nalazimo niz značajnih rizičnih i zaštitnih čimbenika povezanih s rizičnim ponašanjima i razvojnim ishodima. Niz istraživanja ukazuje kako je vezanost učenika za školu (eng. school bonding), koja proizlazi iz različitih oblika odnosa...
Samoodređenost studenata u studentskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida
Samoodređenost studenata u studentskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida
Dijana Jerković
Teorija samoodređenja predstavlja makro-teoriju ljudske motivacije koja se provjeravala u nizu zdravstvenih ponašanja, no vrlo rijetko u kontekstu objašnjenja učestalosti konzumiranja sredstava ovisnosti. Cilj ovog istraživanja je bio provjeriti neke postavke ove teorije u objašnjenju učestalosti konzumiranja alkohola i učestalosti konzumiranja kanabisa među studentima Sveučilišta u Zagrebu koji borave u studentskim naseljima. Kako bi se provjerila faktorska struktura mjernih...
Samoprocjena kvalitete života i očekivanja od budućnosti mladih s teškoćama u razvoju
Samoprocjena kvalitete života i očekivanja od budućnosti mladih s teškoćama u razvoju
Lejla Osmančević Katkić
Kvaliteta života je kompleksni konstrukt koji uključuje višedimenzionalni pristup u istraživanju kroz procjenu i subjektivnih i objektivnih faktora te u suvremenom društvu ponovno jače dolazi u fokus ne samo od strane istraživačke zajednice, nego i u okviru kreiranja i implementacije javnih politika koje se usmjeravaju na kreiranje konkurentnih gradova, promoviranja održivog razvoja te unapređenja kvalitete života građana (Marans, Stimson, 2011, prema Mohit, 2013). Mladi u...
Socijalno-emocionalna obilježja učenika inkluzivnih razreda i primjena modela krugova prijatelja
Socijalno-emocionalna obilježja učenika inkluzivnih razreda i primjena modela krugova prijatelja
Aleksandra Krampač-Grljušić
U radu su prikazana suvremena istraživanja u području edukacijske inkluzije učenika s teškoćama i njezin zakonodavni okvir te je objašnjen suvremeni model podrške edukacijskom uključivanju – osobno usmjereno planiranje s naglaskom na metodu Krugova prijatelja. Cilj rada bio je istražiti učinke sudjelovanja u Krugovima prijatelja na socijalna i emocionalna obilježja tipičnih učenika i učenika s teškoćama unutar redovitog razrednog odjela. Praćeni su kvaliteta...
Strategija Policija u zajednici i njezin utjecaj na strah od kriminala, percepciju kriminaliteta i javnog nereda u Hrvatskoj
Strategija Policija u zajednici i njezin utjecaj na strah od kriminala, percepciju kriminaliteta i javnog nereda u Hrvatskoj
Krunoslav Borovec
Istraživanje policije u zajednici, percepcije sigurnosti građana te povezanosti djelovanja policije s građanskom percepcijom sigurnosti općenito, odnosno strahom od kriminala1, važna su istraživačka polja. O tomu govori i podatak kako se, prema već standardiziranoj metodologiji, u mnogim europskim državama ovakva istraživanja redovito provode. Metodologija i način policijskog rada podložan je stalnim promjenama kojima se želi postignuti učinkovitije ostvarivanje policijskih...
Study of effectiveness of prevention programs
Study of effectiveness of prevention programs
Josipa Mihić
There is an increasing focus on the effectiveness of mental health promotion and prevention interventions worldwide. Many studies have shown that mental health promotion and prevention interventions can be effective in reducing mental, emotional and behavioural problems (Botvin et al., 2006; Hawkins et al., 2005; Hosman et al., 2004; Tobler and Stratton, 1997). This doctoral study was conducted with the intention to provide deeper understanding of mental health promotion and prevention...

Pages