Pages

Koje komunikacijske funkcije i sredstva dominiraju u drugoj godini života?
Koje komunikacijske funkcije i sredstva dominiraju u drugoj godini života?
Anja Slovenc
Komunikacija se razvija od samog rođenja. Komunikacijski razvoj je danas u središtu pažnje različitih znanstvenika i kliničara. U logopedskim kompetencijama velika se pozornost pridaje predjezičnom i jezičnom razdoblju u okviru kojih se istražuju komunikacijske funkcije i sredstva. Istraživanja predjezičnog razdoblja, pogotovo onih usmjerenih samo na segment ovog razdoblja, kao i onih novijeg datuma, manjka. Stoga su ciljevi ovog diplomskog rada ispitati redoslijed učestalosti...
Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Rafaela Plentaj
ADHD (eng. attention-deficit hyperactivity disorder) je neurorazvojni poremećaj kojega karakteriziraju razvojno atipične razine nepažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti, a to može utjecati na osobno, akademsko, obiteljsko, ponašajno, emocionalno, zdravstveno i socijalno funkcioniranje. Prema statističkim podacima, prevalencija ADHD-a među djecom u svijetu iznosi između 5,29% i 7,1%, a među odraslima između 1,2% i 7.3%. Većina osoba koje imaju ADHD imaju još najmanje jednu...
Komorbiditet kod problematičnih konzumenata droga i tretmanske intervencije
Komorbiditet kod problematičnih konzumenata droga i tretmanske intervencije
Lorena Rukav
Zlouporabom ilegalnih droga, ali i prekomjernim uzimanjem legalno propisanih psihofarmaka nastaju štetne posljedice povezane s ozbiljnim javnozdravstvenim problemima, što predstavlja ključno pitanje nacionalne i međunarodne politike suzbijanja ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima. Stoga, istodobna pojavnost problematične upotrebe droga i psihičkih poremećaja nerijetko stvara težu kliničku sliku i pridružene socijalne teškoće u različitim područjima života osobe radi čega je...
Komparativna analiza intervencija i sustava procjene u terapiji pokretom i plesom primjenjene kod djece s različitim neurorazvojnim poremećajima
Komparativna analiza intervencija i sustava procjene u terapiji pokretom i plesom primjenjene kod djece s različitim neurorazvojnim poremećajima
Marija Pavlovski
Namjera ovog istraţivanja bila je usmjerena na dobivanje uvida o mogućem utjecaju terapije pokretom i plesom kod djece s razliĉitim neurorazvojnim poremećajima u podruĉju dinamike i kvalitete pokreta, komunikacije i emocija. U tom se smislu cilj rada odnosio na usporednu analizu korištenih intervencija i sustava procjene u svrhu definiranja zajedniĉke strukture kao i zasebnih pristupa u terapiji pokretom i plesom kod djece s razliĉitim oblicima neurorazvojnih odstupanja....
Kompenzacijske strategije kod odraslih osoba s autizmom
Kompenzacijske strategije kod odraslih osoba s autizmom
Lucija Mikša
Cilj ovog rada je prikazati kompenzacijske strategije koje koriste odrasle osobe s autizmom prilikom različitih socijalnih teškoća s kojima se susreću u svakodnevnom životu. U istraživanju je korišten kvalitativan pristup analize podataka, prikupljenih u svrhu procjene provedene s odraslim osobama u okviru Kabineta za poremećaj iz spektra autizma Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovalo je petero odraslih osoba s autizmom...
Kompetencije edukacijskog rehabilitatora za suradnju s roditeljima djece s teškoćama u razvoju
Kompetencije edukacijskog rehabilitatora za suradnju s roditeljima djece s teškoćama u razvoju
Matea Kovač
Kompetencije za suradnju s roditeljima jedne su od ključnih kompetencija edukacijskog rehabilitatora. Unatoč prepoznatoj važnosti, ovo područje još uvijek je nedovoljno istraženo. U ovom istraživanju kompetencije za suradnju s roditeljima razmatrane su kao skup stavova, znanja i vještina. Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid kako edukacijski rehabilitatori procjenjuju vlastite kompetencije za suradnju s roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Za potrebe istraživanja kreiran je...
Kompetencije stručnjaka u adaptaciji udžbenika na Brailleovo pismo
Kompetencije stručnjaka u adaptaciji udžbenika na Brailleovo pismo
Lucija Tojčić
Udžbenici na Brailleovom pismu jedan su od medija koje učenici sa oštećenjem vida koriste kako bi dobili kvalitetne i potpune informacije potrebne za obrazovanje. Udžbenike sa crnog tiska potrebno je adaptirati na Brailleovo pismo, a u tom procesu važan su faktor stručnjaci koji se bave adaptacijom udžbenika. Naime, sam proces adaptacije je složen te zahtijeva određena znanja i kompetencije stručnjaka kako bi krajnji rezultat bio kvalitetno prilagođeni udžbenici na Brailleovom...
Kompetencije stručnjaka u području prevencijske znanosti i prakse
Kompetencije stručnjaka u području prevencijske znanosti i prakse
Martina Marić
Za razvoj prevencijske znanosti i prakse značajnom se pokazala promjena znanstvene paradigme kojom je veći fokus usmjeren na holistički pristup pojedincu, kao i sistemski pristup društvu. To znači da se na nepoželjno ponašanje pojedinca više ne nastoji djelovati kažnjavanjem, već ga se nastoji prevenirati jačanjem zaštitnih čimbenika i smanjivanjem utjecaja rizičnih čimbenika u njegovom okruženju. Razvojem prevencijske znanosti poseban se naglasak stavlja na razvoj...
Kompetencije stručnjaka u prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti
Kompetencije stručnjaka u prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti
Tea Križnik
Prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti nastoji spriječiti, odnosno odgoditi početak uporabe te pomoći osobama, koje su s uporabom već započele, da ne razviju problem ovisnosti. Kako bi prevencija bila uspješna i zaista postigla željenu svrhu važno je postojanje kompetentnih stručnjaka koji će to omogućiti. Pojava i razvoj prevencijske znanosti doprinijela je sve većem broju znanstvenih dokaza o učinkovitim preventivnim intervencijama na području prevencije zlouporabe...
Komunikacijska obilježja i stereotipnost adolescenata
Komunikacijska obilježja i stereotipnost adolescenata
Lana Pepelko
Obilježja verbalne i neverbalne komunikacije te pragmatike pod značajnim su jezičnim i kulturalnim utjecajem. Procjena komunikacijskih obilježja, kao i stereotipnih ponašanja važna je u dijagnostici različitih poremećaja, posebice poremećaja iz spektra autizma. Cilj ovog istraživanja bio je opisati obilježja komunikacije te utvrditi stereotipna ponašanja i ograničene interese hrvatskih adolescenata urednog razvoja i sagledati ih prema kriterijima četvrtog modula Opservacijskog...
Komunikacijske knjige kao oblik potpomognute komunikacije (PODD)
Komunikacijske knjige kao oblik potpomognute komunikacije (PODD)
Dalma Hatvalić
Istraživanja pokazuju da osobe koje koriste potpomognutu komunikaciju rjeđe iniciraju i sudjeluju u interakcijama te imaju teškoća u području svih jezičnih sastavnica, osobito pragmatike. Jedan od razloga je što rječnik koji je dostupan na komunikacijskom zaslonu ne odgovara uvijek potrebama pojedine osobe. Komunikacijska knjiga je strategija osmišljena kako bi se proširio opseg rječnika dostupnog osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje koriste piktograme ili cijele...
Komunikacijski aspekti psihodrame
Komunikacijski aspekti psihodrame
Petar Hegel
Komunikacijske vještine predstavljaju osnovu za uspostavljanje interakcije između pojedinca i društvenog okruženja u kojemu se osoba nalazi. Interakcija sa različitim članovima društva pojedincu omogućuje da izgrađuje vlastitu osobnost usvajajući kulturu, komunikacijske vještine te različite društvene uloge i norme sredine u kojoj se nalazi. Usvajanje društvenih normi i odgovarajućih društvenih uloga pojedincu omogućuje da se osjeća prihvaćeno od strane društvenog...

Pages