Pages

Mentalno-zdravstvena pismenost maturanata
Mentalno-zdravstvena pismenost maturanata
Ivona Dundović
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je upoznati i razumjeti područje mentalno-zdravstvene pismenosti adolescenata u Hrvatskoj, uvidom u karakteristike te stupanj mentalno-zdravstvene pismenost maturanata grada Našica. Specifični ciljevi se odnose na ispitivanje prepoznavanja problema, stavova o traženju pomoći, intervencija prve pomoći te iskustva mentalnih problema. Također, ispitivalo se postojanje razlika u prepoznavanju problema i traženju pomoći s obzirom na vlastito iskustvo...
Metaanaliza jezičnih poremećaja kod osoba s afazijama
Metaanaliza jezičnih poremećaja kod osoba s afazijama
Veronika Bikić
Afazija je jedna od najčešćih posljedica moţdanog udara, a javlja se kod 35% osoba iz ove populacije. Pojam afazija odnosi se na jezične teškoće nastale uslijed bolesti ili oštećenja krvoţilnog sustava. Osim jezičnih , afaziju često prate i dodatne teškoće kao što su senzoričke, motoričke ili kognitivne. Iako koegzistiraju s njom, ove teškoće se javljaju neovisno o jezičnim teškoćama. Velik broj klasifikacija svrstava skupine simptoma koje se javljaju prilikom ozljede...
Metoda strukturiranog istraživanja u rehabilitaciji orijentacije i kretanja slijepih
Metoda strukturiranog istraživanja u rehabilitaciji orijentacije i kretanja slijepih
Mirna Bilać
Orijentacija i kretanje je skup vještina odnosno koncepata koji, kada se njima ovlada, osposobljavaju osobu oštećena vida za samostalno, sigurno i učinkovito kretanje (Mršić, 1995). U ovom radu izložene su glavne stavke metode strukturiranog istraživanja kao alternativnog pristupa orijentaciji i kretanju. Metoda se razvila u SAD-u tijekom druge polovice 20.og stoljeća, a nastala je iz kolektivnog znanja, vještina i stavova neovisnih i uspješnih slijepih osoba. Temelji se na...
Metode edukacije osoba oštećena vida prilikom korištenja suvremenih usluga informiranja u zračnim lukama
Metode edukacije osoba oštećena vida prilikom korištenja suvremenih usluga informiranja u zračnim lukama
Lorena Terzić
Sposobnost kretanja od početne točke do željenog mjesta sastavni je dio svakodnevnog života. Za razliku od putovanja vanjskim prostorima, putovanje u zatvorenom kompleksnom prostoru je posve drugačije. Da bi se omogućilo učinkovito i sigurno kretanje, slijepe osobe moraju steći dobre vještine orijentacije i kretanja te koristiti izvore nevizualnih informacija o okolišu koje videće osobe rijetko uzimaju u obzir. U tu kompleksnu zatvorenu okolinu spada prostor zračne luke koji je...
Metode i tehnike procjene obitelji kao sustava
Metode i tehnike procjene obitelji kao sustava
Marija Šendulović
Pojmovno i teorijsko određenje obitelji seže u područja različitih društveno-humanističkih znanosti. Definicije su višestruke te ih možemo podijeliti na inkluzivne, normative, situacijske (praktične) i teorijske. U ovom radu polazišna definicija je ona Konvencije o pravima djeteta (1989) koja određuje obitelj kao temeljnu društvenu zajednicu koja predstavlja prirodnu sredinu za razvoj svih njezinih članova, a osobito djece. Obitelj je primarni socijalizacijski milje koji utječe...
Metode podrške i načini pružanja terapije u pragmatički utemeljenim intervencijama
Metode podrške i načini pružanja terapije u pragmatički utemeljenim intervencijama
Antonia Brzoja
Razvojni jezični poremećaj (RJP) predstavlja poremećaj kod kojeg su djetetove jezične sposobnosti značajno ispod očekivanih obzirom na kronološku i mentalnu dob, bez očitog uzroka postojećih teškoća. RJP može uzrokovati deficite u bilo kojoj od pet jezičnih sastavnica – fonologiji, morfologiji, sintaksi, semantici i pragmatici. Iako su terapije RJP-a često usmjerene na prve četiri sastavnice, odnosno fonološke, morfosintaktičke i rječničke deficite u jeziku, pragmatički...
Metode razvojne edukacijsko-rehabilitacijske procjene kao temelj programiranja u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Metode razvojne edukacijsko-rehabilitacijske procjene kao temelj programiranja u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Nikolina Fiolić
Razvojnu edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu možemo definirati kao organizirani proces prikupljanja, analize i obrade podataka u svrhu probira, dijagnostike, utvrđivanja razvojnog statusa, planiranja i programiranja rehabilitacijskog rada, kao i za potrebe praćenja i evaluacije napretka djeteta pod utjecajem tretmana. Stoga, procjena podrazumijeva fundamentalni, ali istovremeno složeni i neodvojivi dio rehabilitacijskog procesa djece s teškoćama u razvoju. U praksi postoje i...
Međujezična usporedba ranog morfološkog razvoja
Međujezična usporedba ranog morfološkog razvoja
Suzana Matić
Djeca, u pravilu, proizvode prvu riječ između 12. i 20. mjeseca života. Kada krenu sa složenijim izražavanjem značenja, počet će dodavati gramatičke morfeme. Taj proces može trajati nekoliko godina, ovisno o individualnim razlikama među djecom, kao i razlikama s obzirom na narav jezika. Jezična tipologija jedan je od razloga koji može utjecati na proces morfološkog usvajanja (Clark, 2001). Što je jezik morfološki bogatiji, pojedine će se kategorije ranije usvajati. Proces...
Međusektorska suradnja u ranoj intervenciji iz perspektive stručnjaka u sustavu odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi
Međusektorska suradnja u ranoj intervenciji iz perspektive stručnjaka u sustavu odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi
Kristina Živčić
Međusektorska suradnja iznimno je važan aspekt djelovanja u području rane intervencije kako bi roditelji i djeca rane dobi dobili kvalitetnu, točnu i cjelovitu uslugu rane podrške. Timski pristup stručnjaka doprinosi boljem razumijevanju razvojnog odstupanja te smanjuje roditeljski stres. Kvalitetnijom međusektorskom suradnjom omogućuje se povezivanje više sustava koji tada djeluju sinkroniziranije, stručnjaci bolje razumiju spoznaje i saznanja drugih struka. Sustav radi...
Mišićna tenzijska disfonija
Mišićna tenzijska disfonija
Gabriela Pandža
Mišićna tenzijska disfonija je poremećaj glasa kojeg karakterizira prekomjerna mišićna napetost, nepravilne vibracije glasnica te alternativan, nepravilan način produkcije glasa. Kod mišićne tenzijske disfonije (MTD) prisutno je odstupanje u uravnoteženosti napetosti unutarnjih i vanjskih mišića grkljana. Povećana napetost vanjskih mišića uzrokovat će nepravilnu posturu grkljana, koja onda dovodi do povećane napetosti glasnica i unutranjih mišića grkljana. Te napetosti kod...
Mišljenja djece koja ne mucaju o vršnjacima koji mucaju
Mišljenja djece koja ne mucaju o vršnjacima koji mucaju
Lana Križanić
Mucanje je kompleksan i višeslojan razvojni poremećaj koji utječe na emocionalne, socijalne, obrazovne i profesionalne aspekte života osobe koja muca. Osobe koje mucaju nerijetko se susreću s negativnim stereotipima i mišljenima od strane osoba koje ne mucaju. Djeca vrlo rano, već u predškolskoj dobi počinju primjećivati netečnosti u govoru što kod mnoge djece izaziva čuđenje i zadirkivanje. Ovaj problem nastavlja se i u školskoj dobi kada djeca postaju više izložena...
Mišljenja roditelja i stručnjaka za rani razvoj djece o primjerenosti Ages and Stages upitnika za probir djece na razvojna odstupanja
Mišljenja roditelja i stručnjaka za rani razvoj djece o primjerenosti Ages and Stages upitnika za probir djece na razvojna odstupanja
Kristina Hubinka
Cilj diplomskog rada na ovu temu je doznati mišljenja roditelja djece rane dobi i mišljenja stručnjaka odgojitelja i edukacijskih rehabilitatora na području grada Zagreba o vrijednosti primjene ASQ u stručnom radu i kućnoj primjeni radi ranog prepoznavanja odstupanja od tipičnog razvoja, lakšeg praćenja i razumijevanja djetetovog razvoja. S obzirom na cilj istraživanja i postavljena istraživačka pitanja u ovom je istraživanju korišten kvalitativni pristup prikupljanja...

Pages