Pages

Stavovi logopeda prema nestandarnim varijetetima hrvatskoga jezika
Stavovi logopeda prema nestandarnim varijetetima hrvatskoga jezika
Laura Marinović
Jezični varijeteti prisutni su u svim jezicima, a mogu biti posljedica prostornih, vremenskih, društvenih ili situacijskih čimbenika. Istraživanja stavova o jeziku pokazala su da govornici često imaju negativne stavove prema nestandardnim varijetetima i da stvaraju predrasude prema govornicima nestandardnih varijeteta. Cilj je ovog istraživanj a pruž iti uvid u stavove logopeda prema nestandardnim jezičnim varijetetima. Ukupno 122 radno aktivnih logopeda iz Republike...
Stavovi nastavnika prema pomoćnicima u nastavi
Stavovi nastavnika prema pomoćnicima u nastavi
Katarina Sudarević
U Republici Hrvatskoj još nije zakonski uređen model obrazovanja i stjecanja kompetencija za obavljanje posla pomoćnika u nastavi. Zbog različitih programa osposobljavanja koji se provode ovisno o županiji, odnosno gradu u kojem se škole nalaze, kao i zbog nedovoljno jasno definirane uloge pomoćnika u nastavi, njihovi se pristupi razlikuju, kao i očekivanja nastavnika i roditelja učenika s teškoćama u razvoju od njih. Sve to utječe na uspjeh učenika s teškoćama u razvoju...
Stavovi o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove
Stavovi o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove
Anamaria Tomić
Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovne predškolske ustanove danas se smatra primjerenim oblikom obrazovanja za svu djecu s teškoćama. Kako bi se to postiglo, potrebno je zadovoljiti određene preduvjete kvalitete, koji se u prvome redu odnose na procesualne i strukturalne aspekte ranog odgoja. Pod strukturalnim čimbenicima podrazumijeva se materijalna opremljenost odgojnih skupina, primjeren omjer djece i odgojitelja, veličina odgojne skupine, postojanje primjerene...
Stavovi odgojitelja predškolske djece prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju na području grada Osijeka I Baranje
Stavovi odgojitelja predškolske djece prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju na području grada Osijeka I Baranje
Martina Kovačević
Uključenost djece s teškoćama u razvoju je sastavni dio inkluzivnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Uvjete za njihovo uspješno uključivanje omogućuje kompetentan odgojitelj koji podrazumijevaju razumnu prilagodbu i djelotvorne mjere podrške djeci i njihovim obiteljima u ranjivim situacijama. Osim toga, potrebno je da odgojitelj imaju „pozitivan stav prema inkluzivnom obrazovanju, kao i vještine i znanja koja će ih osposobiti za prepoznavanje, uvažavanje i poticanje...
Stavovi opće populacije o mucanju
Stavovi opće populacije o mucanju
Matea Briševac
Pojam mucanje odnosi se na poremećaj tečnosti govora, ali i kompleksan sindrom kojemu su netečnosti u govoru samo jedna od mnogih karakteristika. Nerijetko narušava svakodnevne komunikacijske situacije, stoga je pogodan objekt kritiziranja i osuđivanja. Cilj je ovog rada istražiti stavove opće populacije Republike Hrvatske o mucanju i osobama koje mucaju te utvrditi postojanje razlika u stavovima s obzirom na određene sociodemografske karakteristike ispitanika i s obzirom na dob...
Stavovi očeva prema kockanju i iskustvo u igrama na sreću
Stavovi očeva prema kockanju i iskustvo u igrama na sreću
Milana Papić
Temeljni cilj ovog diplomskog rada jest dobiti uvid u stavove očeva prema kockanju, istražiti učestalost njihovog kockanja kao i prevalenciju psihosocijalnih problema povezanih s kockanjem. Specifični su ciljevi istražiti razlike u stavovima, učestalosti kockanja i problemima povezanim s kockanjem između mlađih i starijih očeva te razlike u navedenim obilježjima s obzirom na probleme povezane s kockanjem. Ovaj rad je sastavni dio šireg podprojekta pod nazivom „Roditeljska...
Stavovi prema mucanju
Stavovi prema mucanju
Ena Klarin
Mucanje je jako složen poremećaj i često se kod osoba koje mucaju razvija strah od govornih ili socijalnih situacija koje dovode do nastanka poremećaja socijalne anksioznosti. Cilj ovog istraživanja je ispitati razinu socijalne anksioznosti kod osoba koje mucaju, odnosno ispitati i usporediti negativne stavove i vjerovanja osoba koje mucaju i osoba koje ne mucaju. Problem istraživanja je utvrditi postoji li statistički značajna razlika između skupine osoba koje mucaju i skupine...
Stavovi roditelja predškolske djece prema djeci s teškoćama u razvoju
Stavovi roditelja predškolske djece prema djeci s teškoćama u razvoju
Helena Ninković Budimlija
U skladu s praksom inkluzije broj djece s razvojnim teškoćama, koja se uključuju u redovne vrtićke programe, sve je veći. Stavovi roditelja sve djece uključene u proces inkluzije su važni, kako zbog značajne uloge koju roditelji imaju u samoj inkluziji, tako i zbog uloge roditelja u formiranju stavova vlastite djece. Stoga su ciljevi ovog rada bili: 1) utvrditi mjeru pozitivnosti stavova roditelja predškolske djece prema uključivanju i boravku djece s razvojnim teškoćama u...
Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu prema bivšim zatvorenicima
Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu prema bivšim zatvorenicima
Josipa Katalenac
Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu prema bivšim zatvorenicima Na uzorku od 654 studenata Sveučilišta u Zagrebu ispitivan je njihov stav prema populaciji bivših zatvorenika. U tu svrhu korišten je modificirani upitnik konstruiran tijekom Ljetne škole studenata psihologije Sveučilišta u Zagrebu iz 2003. godine koja se bavi problematikom stigmatizacije psihičkih bolesnika, alkoholičara, homoseksualaca i tjelesnih invalida (Bajs, 2013). Obradom podataka dobiveni su rezultati...
Stavovi studenata edukacijske rehabilitacije o pomoćnicima u nastavi za učenike oštećena vida
Stavovi studenata edukacijske rehabilitacije o pomoćnicima u nastavi za učenike oštećena vida
Iva Dizdar
Cilj ovog rada je dobiti uvid u stavove studenata edukacijske rehabilitacije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu o pomoćnicima u nastavi za učenike oštećena vida te utvrditi razlike u stavovima studenata prve i treće godine preddiplomskog studija Rehabilitacije te druge godine diplomskog studija Edukacijske rehabilitacije. Istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2022./23. u razdoblju od 28. 2. 2023. do 15. 3. 2023. na prigodnom uzorku od 131 studenta. Podatci su...
Stavovi studenata o homoseksualnim osobama
Stavovi studenata o homoseksualnim osobama
Marina Mišić
Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti postoji li razlika u stavovima prema homoseksualnim osobama među studentima prava, kriminalistike i pomažućih struka (psihologija, socijalna pedagogija i socijalni rad). U istraživanju je sudjelovalo 467 studenata sa Pravnog fakulteta, psihologije, kriminalistike, socijalne pedagogije, iz četiri grada: Osijek, Rijeka, Split i Zagreb. Stavovi prema homoseksualnim osobama i ispitani suATLG skalom stavova prema homoseksualnim osobama (Herek,1998)....
Stavovi učenika redovne osnovne škole prema učenicima oštećena vida
Stavovi učenika redovne osnovne škole prema učenicima oštećena vida
Ivana Juraić
Inkluzivno obrazovanje jedno je od najznačajnijih izazova i inicijativa u obrazovanju s kojim se susreću obrazovne zajednice širom svijeta (Sharma, Forlin i Loreman, 2008, prema Martan, 2018), a i Hrvatska gdje je proces inkluzije u obrazovanju započeo devedesetih godina prošlog stoljeća (Wagner Jakab, Lisak, Cvitković, 2016). Inkluzija podrazumijeva prilagodbu i otvorenost obrazovnog sustava svim učenicima; bez obzira na vrstu i stupanj poteškoće, kulturu kojoj pripadaju,...

Pages