Paginacija

Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu
Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu
Saša Rajić
Nasilje u zatvorima pojava je koja izaziva znanstveni i stručni interes. Teoretski modeli kojima se najčešće tumači nasilno ponašanje u zatvoru su importacijski, deprivacijski i situacijski model. U svrhu istraživanja pojave nasilja u hrvatskom zatvorskom sustavu postavljena su dva cilja. Prvi cilj bio je utvrditi obilježja ličnosti, ponašajna i kriminološka obilježja i razlike u tim obilježjima između zatvorenika i zatvorenica kojima je izrečena neka stegovna mjera zbog...
Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama
Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama
Vesna Mihanović
Članak 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2006) „Neovisno življenje i uključenost u zajednicu“ priznaje pravo svim osobama s invaliditetom, uključujući i osobe s intelektualnim teškoćama, na samostalan život i uključenost u zajednicu, s izborom jednakim drugima. S obzirom na to da je Republika Hrvatska još 2007. godine ratificirala Konvenciju te kako do sada nije bilo znanstvenih evaluacija njene primjene u korist osoba s intelektualnim teškoćama, ukazala...
Privrženost učenika školi kao zaštitni čimbenik u razvoju različitih ponašanja
Privrženost učenika školi kao zaštitni čimbenik u razvoju različitih ponašanja
Darko Roviš
Obrazovni sustav, zbog sveoubuhvatnosti i važnosti koju ima u životima djece, mladih, njihovih roditelja i zajednice u cjelini, predstavlja ključno mjesto za javnozdravstvene intervencije u prevenciji rizičnih ponašanja. U školskom okruženju nalazimo niz značajnih rizičnih i zaštitnih čimbenika povezanih s rizičnim ponašanjima i razvojnim ishodima. Niz istraživanja ukazuje kako je vezanost učenika za školu (eng. school bonding), koja proizlazi iz različitih oblika odnosa...
Samoodređenost studenata u studentskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida
Samoodređenost studenata u studentskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida
Dijana Jerković
Teorija samoodređenja predstavlja makro-teoriju ljudske motivacije koja se provjeravala u nizu zdravstvenih ponašanja, no vrlo rijetko u kontekstu objašnjenja učestalosti konzumiranja sredstava ovisnosti. Cilj ovog istraživanja je bio provjeriti neke postavke ove teorije u objašnjenju učestalosti konzumiranja alkohola i učestalosti konzumiranja kanabisa među studentima Sveučilišta u Zagrebu koji borave u studentskim naseljima. Kako bi se provjerila faktorska struktura mjernih...
Samoprocjena kvalitete života i očekivanja od budućnosti mladih s teškoćama u razvoju
Samoprocjena kvalitete života i očekivanja od budućnosti mladih s teškoćama u razvoju
Lejla Osmančević Katkić
Kvaliteta života je kompleksni konstrukt koji uključuje višedimenzionalni pristup u istraživanju kroz procjenu i subjektivnih i objektivnih faktora te u suvremenom društvu ponovno jače dolazi u fokus ne samo od strane istraživačke zajednice, nego i u okviru kreiranja i implementacije javnih politika koje se usmjeravaju na kreiranje konkurentnih gradova, promoviranja održivog razvoja te unapređenja kvalitete života građana (Marans, Stimson, 2011, prema Mohit, 2013). Mladi u...
Socijalno-emocionalna obilježja učenika inkluzivnih razreda i primjena modela krugova prijatelja
Socijalno-emocionalna obilježja učenika inkluzivnih razreda i primjena modela krugova prijatelja
Aleksandra Krampač-Grljušić
U radu su prikazana suvremena istraživanja u području edukacijske inkluzije učenika s teškoćama i njezin zakonodavni okvir te je objašnjen suvremeni model podrške edukacijskom uključivanju – osobno usmjereno planiranje s naglaskom na metodu Krugova prijatelja. Cilj rada bio je istražiti učinke sudjelovanja u Krugovima prijatelja na socijalna i emocionalna obilježja tipičnih učenika i učenika s teškoćama unutar redovitog razrednog odjela. Praćeni su kvaliteta...
Strategija Policija u zajednici i njezin utjecaj na strah od kriminala, percepciju kriminaliteta i javnog nereda u Hrvatskoj
Strategija Policija u zajednici i njezin utjecaj na strah od kriminala, percepciju kriminaliteta i javnog nereda u Hrvatskoj
Krunoslav Borovec
Istraživanje policije u zajednici, percepcije sigurnosti građana te povezanosti djelovanja policije s građanskom percepcijom sigurnosti općenito, odnosno strahom od kriminala1, važna su istraživačka polja. O tomu govori i podatak kako se, prema već standardiziranoj metodologiji, u mnogim europskim državama ovakva istraživanja redovito provode. Metodologija i način policijskog rada podložan je stalnim promjenama kojima se želi postignuti učinkovitije ostvarivanje policijskih...
Study of effectiveness of prevention programs
Study of effectiveness of prevention programs
Josipa Mihić
There is an increasing focus on the effectiveness of mental health promotion and prevention interventions worldwide. Many studies have shown that mental health promotion and prevention interventions can be effective in reducing mental, emotional and behavioural problems (Botvin et al., 2006; Hawkins et al., 2005; Hosman et al., 2004; Tobler and Stratton, 1997). This doctoral study was conducted with the intention to provide deeper understanding of mental health promotion and prevention...
Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka
Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka
Katarina Šarčević Ivić-Hofman
Rana intervencija u djetinjstvu obuhvaća širok spektar postupaka, od rođenja djeteta do polaska u školu, s ciljem poboljšanja zdravlja i dobrobiti djece, njihovih kompetencija, minimiziranja razvojnih teškoća, ublažavanja postojećih teškoća, prevencije funkcionalnog pogoršanja, promoviranja adaptivnog roditeljstva i poboljšanja funkcioniranja obitelji (Pinjatela i Joković Oreb, 2010). Uključuje pružanje podrške obitelji (djeci, njihovim roditeljima te drugim članovima...
Uloga grupnih procesa u subjektivnoj dobrobiti adolescenata u institucijskoj skrbi
Uloga grupnih procesa u subjektivnoj dobrobiti adolescenata u institucijskoj skrbi
Andrea Ćosić
Polazeći od Teorije socijalnog identiteta (Tajfel i Turner, 1979) i Odbijanje-identifikacija modela (Branscombe i sur., 1999), cilj ovog rada bio je istražiti grupnu identifikaciju adolescenata u institucijskoj skrbi. Korišten je eksplorativno sekvencijalni nacrt koji je proveden u tri istraživačke faze. U kvalitativnoj fazi podaci su prikupljani metodom fokus grupe te je u ovoj fazi ukupno sudjelovalo 30 adolescenata. Tematskom analizom definirane su četiri teme koje opisuju...
Uloga korisnika u učinkovitosti i jednakosti implementacije politike prema osobama s invaliditetom
Uloga korisnika u učinkovitosti i jednakosti implementacije politike prema osobama s invaliditetom
Ivona Makvić Salaj
Politika za osobe s invaliditetom izravno utječe na oko 8 % posto populacije u Hrvatskoj koju najčešće karakteriziraju niska razina obrazovanja, otežana zapošljivost te rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Povijesne promjene u poimanju invaliditeta utjecale su i na politiku za osobe s invaliditetom koja se iz dvije pridjevske politike (socijalne i zdravstvene) transformirala u složenu ili politiku klastera (Petek, 2010). U disertaciji se istražuje obrazovna politika...
Uloga roditeljske medijacije u prevenciji problematičnoga korištenja interneta kod djece u ranoj adolescenciji
Uloga roditeljske medijacije u prevenciji problematičnoga korištenja interneta kod djece u ranoj adolescenciji
Katarina Perić Pavišić
Polazeći od modela generaliziranog problematičnog korištenja interneta (Caplan, 2010) i konstrukta roditeljske medijacije, osnovni cilj ovog rada bio je ispitati odnos roditeljske medijacije i problematičnog korištenja interneta kod djece u ranoj adolescenciji. Za potrebe rada, u postojeći model generaliziranog problematičnog korištenja interneta uvedena je roditeljska medijacija na temelju pretpostavke o moderatorskom djelovanju roditeljske medijacije na odnose unutar modela...

Paginacija