Paginacija

Motivacijska uloga asistivne tehnologije u usvajanju školskog gradiva
Motivacijska uloga asistivne tehnologije u usvajanju školskog gradiva
Ivona Vincetić
Cilj ovog rada je ispitati učinkovitost primjene komunikatora u obrazovanju učenika s višestrukim teškoćama, odnosno procjena usvojenosti i razumijevanja novih pojmova iz područja hrvatskog jezika. Također, uzeta je u obzir perspektiva edukacijskog rehabilitatora kao ključne osobe u uvođenju i načinu korištenja komunikatora u obrazovnom sustavu. Uvažavanje perspektive rehabilitatora pomaže osviještavanju pozitivnih strana koje asistivna tehnologija ima u svojoj primjeni u...
Motoričke vještine predškolske djece sa sumnjom na dijagnozu dječje govorne apraksije
Motoričke vještine predškolske djece sa sumnjom na dijagnozu dječje govorne apraksije
Jelena Pletikosić
Dječja govorna apraksija (DGA) neurološki je govorni poremećaj kod kojeg su oštećeni procesi konzistentnosti i preciznosti pokreta u pozadini govora. Temeljni problem je u planiranju i programiranju prostorno-vremenskih parametara kod sekvenci pokreta, što dovodi do narušenog govora te narušene prozodije. Osim teškoća vezanih uz govor i jezik, DGA se često povezuje i s nedostatcima u motorici. To je dijagnoza čija etiologija i dijagnostika još uvijek nisu do kraja razjašnjene....
Motoričko učenje kod osoba s mišićnom distrofijom
Motoričko učenje kod osoba s mišićnom distrofijom
Mia Perković
Mišićne distrofije (MD) su nasljedne, progresivne bolesti, prvenstveno skeletnih mišića koji rezultiraju degeneracijom mišićnih stanica i dovode do razvoja mišićne slabosti. Variraju prema kliničkoj slici i patološkim promjenama mišića te prema načinu nasljeđivanja, kao i dobi pojavnosti simptoma i brzini progresije kliničke slike (Emery, 2002, prema Kuzmanić Šamija, 2013). Duchenneova mišićna distrofija (DMD) je najčešći oblik nasljedne mišićne distrofije....
Može li se slijepa osoba baviti Bukyo Ryu Ju-Jitsom? Prikaz slučaja
Može li se slijepa osoba baviti Bukyo Ryu Ju-Jitsom? Prikaz slučaja
Petra Lovreković
Osobe s oštećenjem vida često su lišene mogućnosti da iskoriste dobrobiti organiziranih oblika tjelesne aktivnosti i njezinih blagotvornih učinaka. Međutim, bavljenje sportom igra važnu ulogu u dugoročnom procesu rehabilitacije i pruža brojne dobrobiti koje doprinose poboljšanju kvalitete života ovih osoba. Bukyo Ryu Ju – Jitsu je suvremena borilačka vještina i sustav samoobrane u koji su ukomponirani elementi iz tradicionalnih borilačkih vještina i suvremenih borilačkih...
Mucanje i anksioznost
Mucanje i anksioznost
Lucija Janjić
Mucanje je multidimenzionalan poremećaj u kojemu je tijek govora prekinut ponavljanjima riječi, slogova i glasova, produžavanjima glasova ili abnormalnim zastojima te napetim pauzama. Također, mogu biti prisutna sekundarna ponašanja, odnosno neuobičajeni pokreti lica i tijela koji su povezani s govornim naporom. Mucanje je kompleksan poremećaj koji ne utječe samo na govor pojedinca, već se može odraziti na čitav niz aspekata života pojedinca, poput poteškoća na...
Mucanje i izbor zanimanja
Mucanje i izbor zanimanja
Vanja Uzelac
Mucanje je sindrom velikog broja manifestacija za koji ne postoji univerzalno prihvaćena definicija. Najčešće se povezuje s atipičnim govornim obrascem, no uključuje i brojne druge komponente ljudskog života kao što su emocije, kognicija i socijalni aspekt (Yairi i Seery, 2015). S obzirom na kompleksnost, mucanje može utjecati na brojne aspekte ljudskog života, pa tako i na profesionalni i akademski razvoj osobe (Shapiro, 2011). Cilj ovog diplomskog rada je ispitati utječe li...
Mucanje i strani jezik
Mucanje i strani jezik
Katarina Dadić Coccoli
Mucanje je složeni, multidimenzionalni poremećaj na čiju pojavu i manifestaciju djeluju mnogi čimbenici. Jedan od najistraživanijih čimbenika je jezik i njegova poveznica s mucanjem, a posebno su zanimljiva i aktualna istraživanja u području dvojezičnosti i mucanja. Prisutnost drugog jezika vidljiva je i u Hrvatskoj, gdje engleski jezik ima sve veću važnost u obrazovanju i profesionalnom životu. Cilj ovog rada je usporediti težinu mucanja u materinskom (hrvatskom) i stranom...
Multimodalnost kao oblik podrške kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Multimodalnost kao oblik podrške kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Petra Derenčinović
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj kojeg, prema kriterijima Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje (DSM-5), karakteriziraju nedostaci u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te prisutnost ograničenih, stereotipnih i repetitivnih oblika ponašanja, interesa ili aktivnosti (Američka psihijatrijska udruga, 2013). Djeci sa PSA – om je od najranije dobi vrlo važna logopedska podrška kako bi se poticao prvenstveno razvoj...
Muzeji za različitost i uključivost - Komunikacija ustanova Muzejske djelatnosti s predškolskom djecom s teškoćama
Muzeji za različitost i uključivost - Komunikacija ustanova Muzejske djelatnosti s predškolskom djecom s teškoćama
Andreja Vojnić
Specijalistički rad pod nazivom „Muzeji za različitost i uključivost – Komunikacija ustanova Muzejske djelatnosti s predškolskom djecom s teškoćama“ pregledni je rad uz kratko empirijsko istraživanje. Rad obuhvaća pregled trenutne situacije u muzejskoj djelatnosti na osnovi objavljenih radova, uz analize i preporuke za moguća daljnja istraživanja. Cilj rada je istražiti povezanost muzejske kulture i rada pedagoške službe u muzejskoj djelatnosti s ranom intervencijom u...
Muzikoterapija i likovna terapija u rehabilitaciji osoba s demencijom
Muzikoterapija i likovna terapija u rehabilitaciji osoba s demencijom
Nada Krvavica
Demencija je degenerativna bolest koja pogaĎa pribliţno 36 milijuna svjetske populacije. Kod osoba s demencijom dolazi do pogoršanja kognitivnih funkcija, poteškoća u komunikaciji, izraţavanju i prepoznavanju emocija te do agresije, razdraţljivosti i problema sa spavanjem. Navedeni kognitivni, psihosocijalni i bihevioralni simptomi imaju negativan utjecaj na funkcioniranje osobe s demencijom, ali i na članove obitelji i šire zajednice. U liječenju demencija mogu se koristiti...
Muzikoterapija u liječenju Alzheimerove bolesti
Muzikoterapija u liječenju Alzheimerove bolesti
Mihaela Hudiček
Alzheimerova bolest progresivna je neurodegenerativna bolest te najčešći uzrok demencije. Samo neki od teškoća koje sobe s Alzheimerovom bolesti imaju su poteškoće s pamćenjem, snalaženjem u prostoru i vremenu, komunikacijom, psihomotornom uznemirenosti te depresivnim i anksioznim simptomima, apatijom, agresijom i agitacijom. Zbog prisustva navedenih teškoća u području kognitivnog, psihičkog, emocionalnog i socijalnog funkcioniranja, oboljelim osobama potrebno je pružiti...
Nasilje djece nad roditeljima
Nasilje djece nad roditeljima
Ines Sedić
Temeljni je cilj rada opisati fenomen nasilja djece nad roditeljima koji nije nova pojava, ali se oduvijek drţao u tajnosti. Zbog nespremnosti roditelja da ga prijave i potraţe pomoć ali i ĉinjenice da ne znaju kome se obratiti, problem ostaje unutar obiteljskog doma. Tamna brojka je vrlo velika i procjenjuje se da iznosi i do 200%. Javnost nije dovoljno upućena i senzibilizirana, a na djecu se još uvijek gleda samo kao na ţrtve obiteljskog nasilja. Radom su dana moguća objašnjenja...

Paginacija