Paginacija

Vršnjačko nasilje i povezanost sa školom adolescenata grada Zagreba
Vršnjačko nasilje i povezanost sa školom adolescenata grada Zagreba
Lana Tolarić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi opseg vršnjačkog nasilja u srednjim školama grada Zagreba uključenih u ovo istraživanje te ispitati odnos nasilja s vrstom škole koju učenici pohađaju (gimnazija, četverogodišnji strukovni program, trogodišnji strukovni program) i njihovom privrženosti školi. Navedeno istraživanje provedeno je u razdoblju od listopada do studenog 2017. godine u Zagrebu u sklopu znanstvenog projekta „Pozitivan razvoj adolescenata grada Zagreba:...
Yoga for the Special Child®
Yoga for the Special Child®
Sara Bene
Cilj ovog rada je predstaviti metodu Yoga for Special Child; sustav vježbi i položaja iz joge osmišljenih za djece s teškoćama u razvoju, kao i mlade s razvojnim odstupanjima. U uvodu rada iznesena su neka dosadašnja istraživanja na različitim populacijama djece s teškoćama u razvoju kako bi se potkrijepila djelotvornost joge u rehabilitaciji. Yoga for the Special Child je metoda u kojoj se provode određene asane (vježbe) s obzirom na razvojnu dob djeteta. Asane koje se koriste...
Zadovoljstvo osoba koje mucaju logopedskom terapijom u doba pandemije koronavirusa
Zadovoljstvo osoba koje mucaju logopedskom terapijom u doba pandemije koronavirusa
Paula Tomaš
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji je karakteriziran čestim ponavljanjima glasova ili slogova, jednosložnih riječi, produžavanjem glasova blokadama, oklijevanjima i pauzama. Prisutna mogu biti i sekundarna ponašanja u obliku treptanja, nevoljnih pokreta glave i/ili udova te ostalih tikova, a poremećaj nosi i psihosocijalne i psihoemocionalne implikacije. Bitnu ulogu u savladavanju mucanja ima logopedska terapija. Danas se sve više koristi tehnologija u primjeni terapije pa...
Zadovoljstvo partnerskim odnosima roditelja djece s poremećajima iz spektra autizma
Zadovoljstvo partnerskim odnosima roditelja djece s poremećajima iz spektra autizma
Marijana Vrankić
Cilj ovog istraživanja bio je testirati Rusbultin model ulaganja (1980) na uzorku roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) koja su uključena u predškolski ili osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja. Istraživanje je obuhvatilo 89 ispitanika koji su ispunjavali upitnik u koji su uvrštene skale koje mjere sljedeće varijable: suroditeljstvo, roditeljski stres, pozitivne i negativne interakcije, učestalost pozitivnih interakcija, podršku partnera i vlastitu podršku...
Zadovoljstvo poslodavaca sustavom potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Zadovoljstvo poslodavaca sustavom potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Tea Turković
Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u to koliko su poslodavci s područja Zagreba i Zagrebačke županije koji imaju iskustvo zapošljavanja osoba s invaliditetom zadovoljni cjelokupnim sustavom za zapošljavanje ovih osoba, kakvo je bilo njihovo iskustvo pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, te kako su zadovoljni podrškom stručnjaka pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Diplomski rad obrađuje sustav potpora poslodavcima u Republici Hrvatskoj, analizira problematiku...
Zapošljavanje osoba s autizmom
Zapošljavanje osoba s autizmom
Tomislav Cvrtnjak
Kao nužna komponenta ulaska u svijet odraslih, zapošljavanje je jedan od najpoželjnijih ishoda u odrasloj dobi svakog pojedinca, uključujući osobe s autizmom. Iako mnoge osobe s autizmom iskazuju želju za zaposlenjem, brojne studije pokazuju poražavajuće ishode u zapošljavanju ove populacije. Čak i kada se uspiju zaposliti, osobe s autizmom uglavnom rade na radnim mjestima za koja su prekvalificirani, često moraju mijenjati poslove, a nerijetko su za svoj rad i ...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji
Jelena Mihovilić
Populacija osoba s invaliditetom jest heterogena populacija te u svijetu živi više od milijardu osoba s nekom vrstom invaliditeta, odnosno 15% ukupne svjetske populacije čine osobe s invaliditetom (WHO, 2011). U životu osoba s invaliditetom važnu ulogu zauzimaju rad i zapošljavanje jer omogućuju socijalnu interakciju, strukturiraju pojedinčevo vrijeme, izvor su identiteta i samopoštovanja pojedinca, a ponekad su i izvor samoaktualizacije (Jahoda, 1982 prema Kozjak i Lapat,...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u okolnostima pandemije COVID- 19
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u okolnostima pandemije COVID- 19
Sanja Sakač
Svrha ovog rada je dobiti uvid u zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom u okolnostima pandemije COVID-19. Prikazani su aktualni propisi na području zapošljavanja osoba s invaliditetom te se pruža uvid u mogućnosti, prava i obveze osoba s invaliditetom ali i poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Sve osobe s invaliditetom imaju pravo na jednake uvjete i mogućnosti, kao i pravo na ravnopravno sudjelovanje u društvu i život bez prepreka. Postoje brojne dobrobiti rada,...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici "Suvenir Arbor Sirač""
Zapošljavanje osoba s invaliditetom u zaštitnoj radionici "Suvenir Arbor Sirač""
Adriana Selihar
Osobe s invaliditetom predstavljaju „osjetljivu“ i teško zapošljivu skupinu ljudi na tržištu rada. U Republici Hrvatskoj je prisutan poprilično velik broj nezaposlenih osoba s invaliditetom, ali pozitivna je stvar što se raznim propisima i mjerama aktivne politike ta brojka nastoji što više smanjiti. Osobe s invaliditetom se mogu zapošljavati na otvorenom tržištu rada te pod posebnim uvjetima. Zapošljavanje u zaštitnim radionicama spada u zapošljavanje pod posebnim uvjetima...
Zastupljenost posuđenica u jeziku predškolske djece
Zastupljenost posuđenica u jeziku predškolske djece
Tatjana Šišak
Proces jezičnog posuđivanja odnosi se na ulazak riječi jednog jezika, davaoca, u drugi, jezik primatelj. Ta sveprisutna pojava uvelike utječe na govornike nekog jezika neovisno o njegovoj dobi. Domaća i međunarodna istraživanja pokazuju da već od najranije dobi jezičnog usvajanja, to jest predškolske dobi, u rječnik djece ulaze posuđenice. Cilj je ovog istraživanja istražiti uporabu posuđenica u djece predškolske dobi ovisno o njihovoj dobi i spolu te socioekonomskom statusu...
Zastupljenost vrsta riječi u rječniku djece s poremećajem iz spektra autizma s obzirom na metode prikupljanja podataka
Zastupljenost vrsta riječi u rječniku djece s poremećajem iz spektra autizma s obzirom na metode prikupljanja podataka
Tihana Pereković
Poremećaj iz spektra autizma definiran je kao neurorazvojni poremećaj koji se javlja u prve 3 godine života, a očituje se u perzistentim nedostacima u socijalnoj komunikaciji i socijalnoj interakciji te ograničenim, repetitivnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti (DSM 5, 2013). Američko logopedsko društvo smatra nužnim uključiti i jezične komponente smatrajući kako su odstupanja u formi i sadržaju jezika važni klinički pokazatelji postojanja poremećaja (ASHA, 2012)....
Zaštitni čimbenici i zadovoljstvo životom kod mladih s problemima u ponašanju
Zaštitni čimbenici i zadovoljstvo životom kod mladih s problemima u ponašanju
Eva Đuran
Temeljni cilj ovog rada je ispitati razlike u zaštitnim čimbenicima na individualnoj i obiteljskoj razini te zadovoljstvu životom kod mladih s problemima u ponašanju s obzirom na spol. Specifično, istraživanjem se nastoji utvrditi postoji li razlika u generalnoj samoefikasnosti, obiteljskoj komunikaciji, povezanosti i nošenju s problemima, obiteljskoj vjeri/duhovnosti, socijalnoj podršci obitelji te zadovoljstvu životom u cjelini i po domenama životnih područja između mladića...

Paginacija