Paginacija

Razumijevanje inferencijalnog značenja kod djece s posebnim jezičnim teškoćama
Razumijevanje inferencijalnog značenja kod djece s posebnim jezičnim teškoćama
Maja Šušak
Ovaj se diplomski rad bavi utvrĎivanjem pragmatičke sposobnosti razumijevanja inferencijalnog značenja kod djece s posebnim jezičnim teškoćama. Cilj rada je ispitati postoji li razlika izmeĎu mlaĎe i starije skupine djece s posebnim jezičnim teškoćama te postoji li razlika izmeĎu djece s posebnim jezičnim teškoćama i djece urednog jezičnog razvoja u razumijevanju inferencijalnog značenja. U istraţivanju je sudjelovalo 28 djece s posebnim jezičnim teškoćama i 28 djece...
Razumljivost govora u školskim učionicama
Razumljivost govora u školskim učionicama
Mario Dilberović
Govor je vodeći način poučavanja u svim ustanovama formalnog i neformalnog obrazovanja. Poučavanje je uglavnom vezano uz učionice te je vrlo važno osigurati dobru razumljivost govora u svim dijelovima učionice jednako. Loša razumljivost govora može dovesti do lošijeg razumijevanja prezentiranog sadržaja i lošijih akademskih postignuća. Cilj ovog istraživanja jest istražiti kakva je razumljivost govora u školskim učionicama odnosno kako utječe udaljenost...
Razvoj grupnog psihoedukativnog programa za djevojke s problemima u ponašanju u institucionalnoj skrbi
Razvoj grupnog psihoedukativnog programa za djevojke s problemima u ponašanju u institucionalnoj skrbi
Antonia Perica
Pregledom dostupne postojeće literature i stanjem u praksi vidljivo je kako postoji potreba za razvojem rodno specifiĉnih programa za djevojke s problemima u ponašanju u institucionalnom smještaju. Svrha ovog diplomskog rada je prikazati specifiĉnosti problematike djevojka s problemima u ponašanju i predstaviti psihoedukativni program koji je nastao kao odgovor na potrebe prakse. Rad zapoĉinje pregledom riziĉnih ĉimbenika za razvoj riziĉnih ponašanja djevojaka, vaţnih ĉimbenika...
Razvoj i implementacija doživljajnopedagoškog projekta za djecu i mlade korisnike poludnevnog boravka
Razvoj i implementacija doživljajnopedagoškog projekta za djecu i mlade korisnike poludnevnog boravka
Marta Radić
Doživljajna pedagogija cjelovit je pedagoški pristup koji u djetetu, odnosno mladoj osobi potiče sva osjetila i dovodi do iskustvenog učenja, učenja „srcem, glavom i rukama“ (Krajnčan, 2013). Svrha ovog rada je dobiti uvid u teorijska i praktična obilježja doživljajnopedagoškog rada s djecom i mladima, korisnicima usluge poludnevnog boravka. Doživljajna je pedagogija predstavljena kroz opis njenog razvoja, osnovnih pojmova, važnih autora, procesa iskustvenog učenja te...
Razvoj komunikacijskih funkcija u djece dobi 18-47 mjeseci
Razvoj komunikacijskih funkcija u djece dobi 18-47 mjeseci
Nadina Božić
Pragmatičke sposobnosti podrazumijevaju sposobnost prikladne upotrebe jezika u različitim socijalnim situacijama, odnosno primjereno korištenje komunikacijskih sredstava s ciljem postizanja raznovrsnih komunikacijskih funkcija. Velik je broj svrha za koje ljudi koriste komunikaciju u svakodnevnom ţivotu. Osim toga, komunikacijski razvoj pod utjecajem je kognitivnog, socijalnog i jezičnog razvoja pojedinca. Upravo se zbog toga komunikacijske funkcije smatraju vaţnim pokazateljem...
Razvoj kripto tržišta kao novog oblika tržišta droga u svijetu
Razvoj kripto tržišta kao novog oblika tržišta droga u svijetu
Ivana Žunić
Ilegalni promet i trgovina drogama vrlo je sloţeno podruĉje u kojem tijek, ponuda i potraţnja ilegalnih supstanci rezultira njegovim sve dinamiĉnijim razvojem i kretanjem. Internetska tehnologija pojavila se kao vaţan facilitator u spomenutom trţištu koja pritom postaje neophodan komunikacijski alat te omogućava pristup širokom rasponu informacija. Istodobno je, s druge strane, rijeĉ o vrlo oskudnom razumijevanju, praćenju i kontroli ilegalnih „online“ aktivnosti, a ljudsko je...
Razvoj posturalne kontrole kod djece s cerebralnom paralizom
Razvoj posturalne kontrole kod djece s cerebralnom paralizom
Ani Baloević
Definicija cerebralne paralize tijekom povijest se često razmatrala, razvijala i mijenjala, a danas je najraširenija ona teza prema kojoj cerebralna paraliza (CP) označuje skupinu promjenjivih, neprogresivnih, ali trajnih poremećaja pokreta i / ili posture i motoričkih funkcija uzrokovanih oštećenjem nezrelog mozga i / ili mozga u razvoju. Prema podatcima, u razvijenom svijetu od cerebralne paralize boluje 2-2,5 od 1000 djece, a najčešće je zastupljen spastični oblik (75%)....
Razvoj preventivnog programa za djelotvornije nošenje s izazovima prelaska iz osnovne u srednju školu
Razvoj preventivnog programa za djelotvornije nošenje s izazovima prelaska iz osnovne u srednju školu
Petra Knjaz
U hrvatskom obrazovnom sustavu, prijelaz iz osnovne u srednju školu je uobičajena pojava, no može biti itekako stresna za mladu osobu. Stres je prisutan u pogledu odabira odgovarajuće škole, a mogući izvori stresa i negativnih osjećaja su i prelazak u jedno sasvim novo i nepoznato okruženje, povećan obim i zahtjevnost gradiva, stroži nastavnici te sklapanje novih prijateljstava. Negativne osjećaje još dodatno potenciraju brojne emocionalne, kognitivne i fizičke promjene s kojima...
Razvoj semantičkih kategorija i vrsta riječi u djece u dobi od 12 do 16 mjeseci
Razvoj semantičkih kategorija i vrsta riječi u djece u dobi od 12 do 16 mjeseci
Ana Vicković
Sve je više istraživanja leksičkog razvoja u hrvatskom jeziku, no još uvijek postoje dijelovi tog razvoja koji nisu dovoljno istraženi. Upravo zato je cilj ovog diplomskog rada istražiti leksički razvoj djece urednog razvoja od proizvodnje prve riječi do šesnaestog mjeseca. Preciznije, ovim radom se utvrđuju prve vrste riječi i semantičke kategorije te dominantne vrste riječi i semantičke kategorije u dobi od 16 mjeseci u ekspresivnom rječniku djece kojima je hrvatski jezik...
Razvoj socijalnih vještina kod djevojaka s problemima u ponašanju: primjena metode treninga socijalnih vještina
Razvoj socijalnih vještina kod djevojaka s problemima u ponašanju: primjena metode treninga socijalnih vještina
Andrea Ćosić
Trening socijalnih vještina prepoznat je kao vrijedna psihosocijalna intervencija i metoda koja je usmjerena na osnaživanje korisnika za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama kroz učenje i vježbanje socijalnih vještina. Svrha ovog rada je dobiti uvid u teorijska i praktična obilježja treninga socijalnih vještina u radu s djevojkama koje manifestiraju probleme u ponašanju. U prvom dijelu opisana su teorijska znanja o socijalnim vještinama, treningu socijalnih vještina i...
Razvoj udomiteljstva u procesu deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi - primjer Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce
Razvoj udomiteljstva u procesu deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi - primjer Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce
Monika Belavić
Proces deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj započinje kasnih devedesetih godina prošlog stoljeća te je istaknut kao prioritet u svim strateškim dokumentima, a podijeljen u tri paralelna procesa: proces deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije i razvoja izvaninstitucionalnih usluga u zajednici. Manjkavosti institucionalnog smještaja kao i dobrobiti izvaninstitucionalnih usluga, a osobito udomiteljstva, prepoznao je Centar za pružanje usluga u...
Razvojna mapa učenika
Razvojna mapa učenika
Kristina Karlović
Sveukupne društvene promjene zahvatile su sva područja života i rada, što je neizostavno zahtijevalo i napredak na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Potreba za napretkom i stalnim razvojem odgojno-obrazovnog sustava, odnosno potreba za obrazovnim reformama prepoznata je diljem svijeta, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Promjene u odgoju i obrazovanju zahtijevaju razvoj kompetencija (rješavanje problema, kritičko i kreativno mišljenje, samovrednovanje, suradničke vještine,...

Paginacija