Paginacija

Razvojni jezični poremećaj u znakovnim jezicima
Razvojni jezični poremećaj u znakovnim jezicima
Barbara Prekratić
Sve je veća osviještenost stručnjaka, ali i opće populacije, o razvojnom jezičnom poremećaju (RJP). Obzirom da RJP utječe na ostale sfere djetetovog funkcioniranja bitno ga je pravovremeno prepoznati i uključiti dijete u terapiju. Na tom su području logopedi postigli zavidnu razinu. No, može li se isto jamčiti u drugim modalitetima? Hoće li logopedi jednako uspješno prepoznati RJP u znakovnim jezicima? Na ta i druga pitanja pokušat će se odgovoriti u ovom preglednom...
Razvojni profili djece s poremećajem iz spektra autizma
Razvojni profili djece s poremećajem iz spektra autizma
Ana Šimir
Istraživanja pokazuju kako su neujednačeni razvojni profili, s boljim neverbalnim u odnosu na verbalne sposobnosti, karakteristika djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Cilj ovog istraživanja bio je prikaz razvojnih profila djece s PSA-om, opis njihovih specifičnosti obzirom na sveukupne intelektualne sposobnosti te razlika između različitih razvojnih područja, obzirom na postignuća na verbalnim i neverbalnim zadacima. Uzorak je činilo 25 djece kod koje je utvrđen PSA-a, a...
Reakcije djece predškolske dobi na humanoidne robote
Reakcije djece predškolske dobi na humanoidne robote
Petra Cvitanović
Posljednjih desetak godina raste interes za socijalne robote, posebno u kontekstu njihovog asisitivnog doprinosa dijagnostici i rehabilitaciji određenih specifičnih teškoća. Brojna istraživanja potvrđuju da su roboti dobro sredstvo za učenje socijalnih, komunikacijskih, motoričkih i ostalih vještina zbog toga što pružaju iskustvo socijalnih karakteristika koje su prisutne u ljudskim interakcijama, a ujedno su i objekti kojima se može manipulirati. Međutim, većina...
Reakcije djece s poremećajem iz spektra autizma na humanoidnog robota
Reakcije djece s poremećajem iz spektra autizma na humanoidnog robota
Ivana Zubak
U vrijeme kada svakodnevno svjedočimo brojnim napretcima u različitim područjima istraživanja, nove spoznaje brišu postojeće granice i stvaraju veze između različitih polja. Jedan od takvih primjera je i onaj koji se tiče implementacije spoznaja iz područja robotike u dijagnostiku i terapiju poremećaja iz spektra autizma (PSA). Brojna istraživanja potvrdila su pozitivan učinak robota u terapiji djece s PSA-om. Roboti su se zbog svojih specifičnih karakteristika pokazali...
Receptivne jezične sposobnosti kod prijevremeno rođene djece
Receptivne jezične sposobnosti kod prijevremeno rođene djece
Hanni Fejzić
Prijevremeno rođenje jedan je od faktora neurorizika koji može imati posljedice na djetetov cjelokupni razvoj. Dijeli se na izrazito prijevremeno rođenje ( <28. tjedna gestacije), jako prijevremeno rođenje (28. – 32. tjedan gestacije) i srednje do kasno prijevremeno rođenje ( 32. – 37. tjedan gestacije). Uzroci mogu biti medicinski. bihevioralni/psihosocijalni, sociodemografski i genetički. Prijevremeno rođenje može biti udruženo s drugim neurorizičnim čimbenicima, a...
Receptivni rječnik djece u sustavu institucionalne skrbi
Receptivni rječnik djece u sustavu institucionalne skrbi
Sara Pažin
Jezični razvoj djeteta ovisi o mnogobrojnim čimbenicima. Obitelj, definirana kao prvo socijalno okruženje u kojemu dijete živi, često se ističe kao najvažniji čimbenik. Da bi obitelj djetetu pružila adekvatan socijalni kontekst koji potiče jezični razvoj, mora mu omogućiti izlaganje jeziku i stjecanje jezičnog iskustva. Na jezični razvoj, a samim time i na razvoj rječnika, osim interakcija roditelj-dijete utječu i drugi čimbenici kao što su kvaliteta i kvantiteta inputa,...
Receptivni rječnik i razumijevanje gramatike kod učenika s kohlearnim implantatom
Receptivni rječnik i razumijevanje gramatike kod učenika s kohlearnim implantatom
Iva Mrvica
Oštećenje sluha ubraja se u jedno od najčešćih prirođenih oštećenja, a s napretkom tehnologije, kohlearna implantacija dobija sve više zamaha. Razvoj i razina jezične kompetencije kod djece i učenika s kohlearnim implantatom nisu se mnogo istraživali na hrvatskom govornom području. Ovim se radom stječe uvid u neka jezična znanja učenika osnovnoškolske dobi, koji su implantirani do pete godine života. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kakve rezultate na testovima...
Redefiniranje autizma
Redefiniranje autizma
Valentina Kukuruzović
Autizam se od samoga početka promatrao izvana kroz vidljiva ponašanja dok se potpuno zanemarivao pogled iznutra, odnosno iskustveni doživljaj onih koji su autistični. Prevladavajuće teorije koje objašnjavaju autizam upravo su temeljene na opažanju ponašanja ne uzimajući u obzir kakvo je iskustvo autističnoga bivanja zbog čega je takvo znanje površno. Postoje značajno različiti načini definiranja autizma, od onih definicija temeljenih na deficitima, do onih koje autizam...
Redefiniranje i reklasificiranje cerebralne paralize
Redefiniranje i reklasificiranje cerebralne paralize
Andrija Emanuel Krajančić
Cerebralna paraliza klinički je entitet kojim se označuje skupina neprogresivnih ali često promjenjivih motoričkih poremećaja uzrokovanih razvojnim poremećajem ili oštećenjem mozga u ranom stadiju razvoja. Kliničke slike cerebralne paralize vrlo su različite, kao i način funkcioniranja osoba s cerebralnom paralizom. Ona iziskuje pravovremen i dugotrajan (re)habilitacijski postupak koji mora biti utemeljen na načelu individualizacije, poštujući snage, sposobnosti i potrebe svake...
Regulacija emocija - zašto je važna u prevenciji problema u ponašanju kod djece osnovnoškolske dobi?
Regulacija emocija - zašto je važna u prevenciji problema u ponašanju kod djece osnovnoškolske dobi?
Iva Sambolek
Regulacija emocija je značajno područje istraživanja koje je važno za postizanje razvojnih zadataka djece osnovnoškolske dobi, a Udruženje za akademsko, socijalno i emocionalno učenje (CASEL, SAD) je tu kompetenciju uvrstilo u pet temeljnih socijalnih i emocionalnih kompetencija 2005. godine. Rezultati raznih istraživanja potvrđuju kako se socijalne i emocionalne vještine mogu naučiti kroz programe integrirane u školski kurikulum, a da takvi programi preventivno djeluju na...
Reguliranje prostitucije u suvremenom društvu
Reguliranje prostitucije u suvremenom društvu
Ela Zakarija
Prostitucija ili seksualni rad se poistovjećuje s velikim javnozdravstvenim problemom, a narušeno mentalno zdravlje seksualnih radnika prvenstveno je povezano s različitim oblicima nasilja. Nasilje nad seksualnim radnicima je globalni problem, ali i dalje je jedan od najmanje prijavljenih oblika nasilja te ga samim time karakterizira velika tamna brojka. Glavna svrha ovog rada je usporediti različite modele regulacije prostitucije u svijetu te ponuditi pregled aktualnih spoznaja o...
Rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o drogama
Rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o drogama
Violeta Bošnjak
Ovaj diplomski rad istražuje temu rehabilitacije ovisnika o drogama s posebnim naglaskom na rehabilitaciju ovisnika u terapijskim zajednicama, a sve s ciljem poboljšanja njihovog kvaliteta života i ponovnog uključivanja u društvo. To uključuje promjenu ponašanja, zadovoljavanje vlastitih potreba bez droge te postizanje stabilnosti i ravnoteže u životu. U ovom radu stavlja se naglasak na razumijevanje različitih pristupa, tehnika i programa rehabilitacije. Osim toga, analiziraju se...

Paginacija