Paginacija

Seksualnost osoba s poremećajem iz spektra autizma
Seksualnost osoba s poremećajem iz spektra autizma
Damjana Parmač
U Hrvatskoj još ne postoje istraživanja na području seksualnosti osoba s poremećajem iz spektra autizma. Spolnost je prirodan dio života kako svake osobe tipičnog razvoja tako i osoba s poremećajem iz spektra autizma i one imaju pravo na podršku i u tom području. Edukacija o spolnosti trebala bi podrazumijevati sve razine socijalne interakcije i specifičnosti osoba s PSA Cilj ovog rada je ustanoviti s kojim seksualnim ponašanjima osoba s PSA su se susretali sudionici...
Senzorna integracija kao preduvjet usvajanja vještine hranjenja
Senzorna integracija kao preduvjet usvajanja vještine hranjenja
Paula Mavretić
Hranjenje je vještina svakodnevnog života koja čovjeku omogućuje življenje. Ova vještina razvija se kroz razvojne faze još od intrauterinog razdoblja, a za uspješno usvajanje ove vještine osim anatomskih, fizioloških, okolinskih preduvjeta ključni su razvojni preduvjeti od kojih je jedan senzorna integracija. Senzorna integracija je neurološki proces primanja i obrade osjetilnih informacija iz vlastitog tijela i okoline za svrhovito funkcioniranje i ponašanje. Djelovanje i...
Senzorna integracija kod djece s ADHD-om
Senzorna integracija kod djece s ADHD-om
Gabriela Maroti
Senzorna integracija je sposobnost mozga da informacije koje dobivamo iz okoline integrira i organizira kako bi ih mogli koristiti za oblikovanje percepcije, ponašanja i učenja. (Mamić, Fulgosi-Masnjak, Pintarić-Mlinar, 2019) Sve podražaje i informacije dobivamo iz sedam glavnih osjetilnih sustava, a teškoće se mogu javiti u jednom ili više sustava. Do teškoća može doći zbog neadekvatne ili nedovoljne senzorne obrade podražaja, te to može rezultirati pretjeranom ili preslabom...
Senzorno - integrativno poticanje u regulaciji selektivnosti u prehrani kod djece s premećajem iz spektra autizma
Senzorno - integrativno poticanje u regulaciji selektivnosti u prehrani kod djece s premećajem iz spektra autizma
Nikolina Bosilj
Poremećaj iz spektra autizma je neurorazvojni poremećaj karakteriziran teškoćama u području verbalne i neverbalne komunikacije, socijalnih interakcija te prisutnošću repetitivnih i ograničenih obrazaca ponašanja, interesa i aktivnosti. Čest problem koji se javlja kod osoba s poremećajem iz spektra autizma je selektivnost u prehrani. Pojam selektivnosti u prehrani odnosi se na ograničen i smanjen unos raznovrsne hrane te averziju prema određenim namirnicama ili grupama hrane....
Senzorno integrativno poticanje djeteta s neurorizikom
Senzorno integrativno poticanje djeteta s neurorizikom
Franciska Olujić
Glavni cilj ovog istraživanja bio je evaluirati kvantitativne i kvalitativne učinke primjene individualiziranog programa poticanja senzorne integracije utemeljenog na procjeni senzorne obrade kod djeteta s neurorizikom. Prema rezultatima inicijalne procjene koja je vršena pomoću Sustava za procjenu disfunkcije senzorne integracije (Viola, 2002.; prijevod i adaptacija Fulgosi-Masnjak i sur., 2004), izrađen je individualiziranim program poticanja senzorne integracije. Program se provodio...
Simptomi ADHD-a kod učenika osnovnih škola
Simptomi ADHD-a kod učenika osnovnih škola
Doroteja Vlah
Temeljni cilj rada bio je analizirati simptome ADHD-a kod učenika osnovnih škola (impulzivnost, hiperaktivnost, nepažnja, emocionalni problemi, antisocijalnost) procijenjene od strane razrednika/učitelja te analizirati relacije tih simptoma s nekim obilježjima učenika (akademski uspjeh, popularnost) i potrebama za dodatnom pomoći (u učenju i usmjeravanju ponašanja). Uzorak ispitanika činili su razrednici/učitelji koji su imali ulogu procjenjivača za učenike s...
Simptomi anksioznosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Simptomi anksioznosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Ivana Pohižek
Cilj ovog rada bio je ispitati zastupljenost simptoma anksioznosti kod adolescenata. Pritom se također željelo ustanoviti postoje li među sudionicima istraživanja razlike u zastupljenosti anksiozne simptomatologije u odnosu na spol i dob. U radu je korišteno istraživanje koje je dio pilot istraživanja projekta „Pozitivan razvoj adolescenata grada Zagreba: analiza stanja“, čiji je provoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Provedba istraživanja...
Simptomi depresivnosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Simptomi depresivnosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Bruno Borevković
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati zastupljenost depresivnih simptoma kod adolescenata. Osim toga, radom se htjelo saznati postoji li razlika u pojavnosti depresivne simptomatologije s obzirom na spol i dob sudionika. Istraživanje je provedeno u travnju i svibnju 2017. godine u tri srednje škole u gradu Zagrebu, u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Prvoj gimnaziji i Veterinarskoj školi. Uzorak spreman za obradu podataka sastojao se od 220 učenika, točnije 89...
Sindrom profesionalnog sagorijevanja kod djelatnika koji rade s osobama s intelektualnom teškoćama
Sindrom profesionalnog sagorijevanja kod djelatnika koji rade s osobama s intelektualnom teškoćama
Agata Blažić
Sindrom profesionalnog sagorijevanja kao pojam pojavio se tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća, a zbog porasta interesa za ovom pojavom javljaju se i brojna istraživanja povezana s pojavom sagorijevanja u raznim profesijama. Profesionalno sagorijevanje javlja se kao značajan problem u brojnim pomažućim profesijama, pa je stoga i potreba za pružanjem pomoći „pomagačima“ tijekom svakodnevnog rada nedvojbena. Cilj ovog istraživanja je utvrditi procijenjenu razinu...
Sindrom sagorijevanja na radu (burnout sindrom) kod edukacijskih rehabilitatora
Sindrom sagorijevanja na radu (burnout sindrom) kod edukacijskih rehabilitatora
Antonia Mudronja
Moći pomoći i pružiti podršku drugoj osobi iznimno obogaćuje život pojedinca. Pomagačke profesije usmjerene su upravo na profesionalno pomaganje ljudima u rješavanju raznih poteškoća s kojima se susreću, a karakterizira ih izravan kontakt između stručnjaka i pojedinca kojem je pomoć potrebna. No, osim što donosi svoje pozitivne strane, sve veći broj istraž ivanja ukazuje na negativne strane rada koje stručnjaci pomagačkih profesija moraju snositi. Temeljni cilj ovog...
Sintaktičke i morfološke osobine atributnih odnosnih rečenica koje utječu na uspješnost njihove proizvodnje
Sintaktičke i morfološke osobine atributnih odnosnih rečenica koje utječu na uspješnost njihove proizvodnje
Tihana Moharić
Odnosne rečenice jedna su od prekretnica u dječjem jezičnom razvoju. Odavno predstavljaju interes istraživačima te su predmet mnogih istraživanja. Više čimbenika utječe na sposobnost ovladavanja ovim strukturama. U ovom se radu promatrao utjecaj sintaktičkog pomaka, gramatičkog obilježja roda te složenosti osnovne i odnosne surečenice na proizvodnju atributnih odnosnih rečenica u hrvatskom jeziku. U istraživanju je sudjelovalo 301 dijete starosti 2;0 – 7;5 godina. Zadatak...
Sintaktički deficiti u osobe s afazijom uslijed rupture aneurizme
Sintaktički deficiti u osobe s afazijom uslijed rupture aneurizme
Karmen Šuljić
Moždani udar predstavlja heterogeno stanje s više različitih tipova, od kojih svaki ima različite mehanizme razvoja te različite rizične faktore. Subarahnoidalno krvarenje (SAH) je najrjeđi oblik nastanka moždanog udara te se javlja uslijed rupture aneurizme. Posljedice takvog krvarenja su opsežne i brzo razvijajuće s visokom stopom smrtnosti. Jezična obilježja pacijenata nakon SAH predstavljaju specifičan i nesustavan uzorak koji, zbog rijetkosti pojave i visoke stope...

Paginacija