Paginacija

Urbana sigurnost
Urbana sigurnost
Petra Hruškar
Unatoč procvatu prevencije kriminaliteta, zbog nastupanja gospodarske krize donositelji odluka postaju skeptični prema preventivnim strategijama zbog nedostatka kratkoročnih pozitivnih učinaka zbog čega se razvoj prevencije usporava. Kako bi se nadišao taj jaz javlja se ideja o konceptu urbane sigurnosti. Svrha ovog rada je pružiti detaljan prikaz koncepta urbane sigurnosti te ukazati na njegovu važnost s kriminološkog i prevencijskog aspekta. U okviru rada je provedeno...
Usluge rane intervencije u Ličko-senjskoj županiji iz perspektive obitelji
Usluge rane intervencije u Ličko-senjskoj županiji iz perspektive obitelji
Katarina Brkljačić
Mnoga istraživanja i primjeri dobre prakse govore o pozitivnim učincima rane intervencije, no rana intervencija se od svojih začetaka suočava s nedostatcima u provedbi. Kako sama intervencija nailazi na nedostatke u provedbi samim tim se i korisnici i roditelji/skrbnici korisnika rane intervencije suočavaju s problemima u sustavu rane intervencije. Unatoč preprekama na koje sustav rane intervencije nailazi iznova se ulažu napori za dostupnost i provedbu kvalitetnih usluga rane...
Usluge rane intervencije: perspektiva obitelji djece s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju
Usluge rane intervencije: perspektiva obitelji djece s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju
Petra Mamić
Rana intervencija predstavlja pružanje usluga i podrške za dijete sa zaostajanjem u psihomotoričkom razvoju i njegovu obitelj. Ovim radom se želi prikazati perspektiva i iskustva obitelji djece sa zaostajanjem u psihomotoričkom razvoju s obzirom na usluge rane intervencije koje primaju ili su primali. Bitno je naglasiti potrebe tih obitelji te predložiti smjernice za poboljšanje usluge rane intervencije u Hrvatskoj. U skladu s općim ciljem istraživanja postavljeni su specifični...
Uspješnost primjene Brailleove zvučne bilježnice u edukaciji i rehabilitaciji učenika oštećena vida
Uspješnost primjene Brailleove zvučne bilježnice u edukaciji i rehabilitaciji učenika oštećena vida
Danijela Budimir
Razvoj asistivnih tehnologija ima velik utjecaj na razvoj samostalnosti osoba s invaliditetom, posebno osoba sa senzornim oštećenjima koje zbog prirode oštećenja imaju smanjen pristup informacijama. S obzirom da se 90% informacija prima vizualnim putem, posebno rizična skupina su osobe oštećena vida koje svoj gubitak moraju kompenzirati oslanjanjem na preostala osjetila. Upravo im razvoj tehnologije, omogućava da lakše prate zahtjeve okoline te imaju jednake mogućnosti pristupa...
Uspješnost primjene tehnika usredotočene svjesnosti u tretmanu internaliziranih problema u ponašanju
Uspješnost primjene tehnika usredotočene svjesnosti u tretmanu internaliziranih problema u ponašanju
Ana Matorić
Cilj ovog rada jest potaknuti daljnja istraživanja tehnika usredotočene svjesnosti te eventualnu implementaciju istih u redovnu, socijalnopedagošku praksu. Tehnike usredotočene svjesnosti su u proteklih nekoliko godina doživjele izuzetan porast u popularnosti, kako u inozemstvu, tako i u našoj zemlji. Ovaj pregledni rad pruža znanja o obilježjima istih i daje uvid u znanstvene studije koje su se bavile njihovom tretmanskom učinkovitošću. Internalizirani problemi u ponašanju...
Uspješnost programa tretmana za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja
Uspješnost programa tretmana za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja
Lucija Ugrina
S obzirom na učestalost počinjenja kaznenih djela s elementima nasilja te posljedica takvih kaznenih djela javila se potreba za provedbom primjerenih programa tretmana namijenjenih populaciji počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja. Upravo se počinitelji kaznenih djela s elementima nasilja smatraju se jednom od najopasnijih skupina te izazivaju strah među pripadnicima opće populacije. S vremenom se uvidjelo da zatvaranje takve populacije počinitelja neće rezultirati...
Uspješnost u razumijevanju literarnih i inferencijalnih pitanja nakon čitanja teksta kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Uspješnost u razumijevanju literarnih i inferencijalnih pitanja nakon čitanja teksta kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Sandra Ramljak
Razumijevanje pročitanog teksta je sloţena aktivnost koja se moţe ispitati na više načina, izmeĎu ostalog i postavljanjem pitanja o tekstu. Cilj ovog rada bio je saznati postoji li razlika izmeĎu djece s razvojnim jezičnim poremećajem i djece urednog jezičnog razvoja u odgovaranju na dvije vrste pitanja o pročitanom tekstu. U istraţivanju je sudjelovalo 15 djece urednog jezičnog razvoja i 15 djece s razvojnim jezičnim poremećajem. Prosječna kronološka dob obiju skupina bila...
Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Iva Šušak
Poremećaji ličnosti razvojna su stanja koja se pojavljuju u djetinjstvu ili adolescenciji i nastavljaju se u odrasloj dobi te imaju izražene emocionalne i ponašajne aspekte, ovisno o kojem je poremećaju ličnosti riječ. Iako su antisocijalni poremećaj ličnosti i psihopatija povezani, radi se o dvama različitim kliničkim entitetima. Prema DSM-IV (2000), antisocijalni poremećaj ličnosti je formalna dijagnoza, a psihopatija je empirijski konstrukt sa afektivno - interpersonalnim i...
Usporedba institucionalnih programa tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi
Usporedba institucionalnih programa tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi
Lucija Šaško
se može svrstati i ovisnost o drogama. Dostupni podaci upućuju na veliki broj ovisnika u europskim i američkim zatvorima zbog čega se velika pozornost u rehabilitaciji zatvorenika pridaje upravo programima tretmana ovisnika. Cilj je ovog diplomskog rada opisati institucionalne programe tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi te ih usporediti sukladno opisima i dokazima učinkovitosti proizašlima iz evaluacija i meta-analiza učinkovitosti. Psihosocijalne intervencije za ovisnike...
Usporedba modela zapošljavanja osoba s invaliditetom - pozitivni primjeri prakse u svijetu
Usporedba modela zapošljavanja osoba s invaliditetom - pozitivni primjeri prakse u svijetu
Sara Smojver
Svrha je ovog rada prikaz i analiza europskih i izvaneuropskih modela zapošljavanja osoba s invaliditetom stavljajući ih u kontekst podataka o zapošljivosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, odnosno u drugim državama. Također, nastojat će se izdvojiti rješenja za bolje pozicioniranje osoba s invaliditetom na tržištu rada. Stoga rad obuhvaća aktualne podatke o zaposlenosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i drugim europskim i izvaneuropskim državama te sagledava potencijal za...
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Adriana Vučetić
Cilj rada je utvrditi pojavnost, doživljenog i počinjenog nasilja u mladenačkim vezama te razinu prepoznavanja nasilnih obrazaca kod mladih koji žive i školuju se na otoku i onih koji su zbog školovanja otišli s otoka u veće mjesto. Ovim radom željelo se istražiti u kojoj mjeri mladi koji žive na otoku Hvaru i oni kojima je zbog školovanja trenutno mjesto prebivališta Split imaju iskustvo počinjenog i doživljenog nasilja i istražiti postoji li razlika s obzirom na okruženje...
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Sabina Mandić
U ovom je radu prikazan dio rezultata istraživanja provedenog od strane Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija. Istraživanje je bilo usmjereno na stjecanje uvida u percepciju pravosudnog sustava i međuresornu suradnju centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova, a u ovom radu naglasak je na zadovoljstvu funkcioniranja maloljetničkog pravosuđa. U tom su smislu glavni ciljevi rada istražiti u...

Paginacija