Pages

Mogućnosti primjene glazbe i terapije glazbom u socijalnopedagoškom radu
Mogućnosti primjene glazbe i terapije glazbom u socijalnopedagoškom radu
Nikolina Relić
Cilj rada je prikaz mogućnosti primjene glazbe i glazbene terapije u socijalnopedagoškom radu kroz pregled fiziološkog, psihološkog i društvenog utjecaja glazbe na čovjeka, teoretski prikaz muzikoterapije, njenu definiciju, ciljeve, svrhu te pregled različitih pristupa koje je moguće primjenjivati u radu s populacijom djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Nadalje, u radu su prikazani i primjeri dobre prakse primjene glazbe i glazbene terapije iz svijeta, ali i iz Hrvatske....
Mogućnosti primjene lutke u radu s djecom
Mogućnosti primjene lutke u radu s djecom
Ena Frković
Cilj diplomskog rada je stvoriti pregled važnih spoznaja vezanih uz primjenu lutke i lutkarskih sadržaja u radu s djecom. Iako je lutka prepoznata kako važan medij i alat u radu s djecom, ne postoji jasan pregled mogućnosti njezine široke primjene, a posebice je kroz hrvatsku literaturu teže pronaći određene aspekte, poput njezinog terapeutskog učinka i mogućnosti primjene na tom području. Radom se nastoji odgovoriti na pitanja na koje načine lutka može poslužiti kao pomagalo u...
Mogućnosti za poticanje jezičnih sposobnosti u okviru potpomognute komunikacije
Mogućnosti za poticanje jezičnih sposobnosti u okviru potpomognute komunikacije
Ana Bušić
Složene komunikacijske potrebe postoje onda kada osoba ne može ostvariti svoje svakodnevne komunikacijske potrebe uobičajenim načinima komunikacije. S obzirom na to da osobe sa složenim komunikacijskim potrebama ne mogu komunicirati uobičajenim načinima komunikacije, razvoj sustava potpomognute komunikacije (PK) omogućio im je komunikaciju na drugačiji način. Potpomognuta komunikacija je integrirana skupina sastavnica - simbola, pomagala, strategija i tehnika koje korisnici...
Morfološke pogreške kod govornika s afazijom
Morfološke pogreške kod govornika s afazijom
Nela Balog
Logopedija Afazija je stečeni jezični poremećaj, koji je uzrok oštećenja jezičnih centara u mozgu, a koje može utjecati na samo jedan aspekt jezika ili na više njih. Afazije se često klasificiraju s obzirom na verbalnu proizvodnju na fluentne i nefluentne. Ovaj se rad usredotočio na jezik osoba s nefluentnom afazijom, kojoj je glavni simptom agramatizam. Agramatizam karakteriziraju kraće, pogrešno oblikovane rečenice, ograničena sintaktička složenost, mali broj glagola i...
Morfosintaktička obilježja jezične proizvodnje djece s primarnim jezičnim teškoćama predškolske dobi
Morfosintaktička obilježja jezične proizvodnje djece s primarnim jezičnim teškoćama predškolske dobi
Lucija Šarić
Primarne jezične teškoće (PJT) razvojni su jezični poremećaj kojeg primarno obilježava narušeno jezično razumijevanje i proizvodnja. Manifestacije narušenog jezičnog razvoja ovise o samom jeziku pa se intenziviraju istraživački radovi usmjereni opisivanju kliničke slike PJT-a u različitim svjetskim jezicima kako bi se pospješila što ranija identifikacija, dijagnostika i tretman poremećaja. Tako se ovaj rad usmjerio na obilježja morfologije i sintakse u jezičnoj...
Motoričko učenje kod osoba s mišićnom distrofijom
Motoričko učenje kod osoba s mišićnom distrofijom
Mia Perković
Mišićne distrofije (MD) su nasljedne, progresivne bolesti, prvenstveno skeletnih mišića koji rezultiraju degeneracijom mišićnih stanica i dovode do razvoja mišićne slabosti. Variraju prema kliničkoj slici i patološkim promjenama mišića te prema načinu nasljeđivanja, kao i dobi pojavnosti simptoma i brzini progresije kliničke slike (Emery, 2002, prema Kuzmanić Šamija, 2013). Duchenneova mišićna distrofija (DMD) je najčešći oblik nasljedne mišićne distrofije....
Može li se slijepa osoba baviti Bukyo Ryu Ju-Jitsom? Prikaz slučaja
Može li se slijepa osoba baviti Bukyo Ryu Ju-Jitsom? Prikaz slučaja
Petra Lovreković
Osobe s oštećenjem vida često su lišene mogućnosti da iskoriste dobrobiti organiziranih oblika tjelesne aktivnosti i njezinih blagotvornih učinaka. Međutim, bavljenje sportom igra važnu ulogu u dugoročnom procesu rehabilitacije i pruža brojne dobrobiti koje doprinose poboljšanju kvalitete života ovih osoba. Bukyo Ryu Ju – Jitsu je suvremena borilačka vještina i sustav samoobrane u koji su ukomponirani elementi iz tradicionalnih borilačkih vještina i suvremenih borilačkih...
Mucanje i izbor zanimanja
Mucanje i izbor zanimanja
Vanja Uzelac
Mucanje je sindrom velikog broja manifestacija za koji ne postoji univerzalno prihvaćena definicija. Najčešće se povezuje s atipičnim govornim obrascem, no uključuje i brojne druge komponente ljudskog života kao što su emocije, kognicija i socijalni aspekt (Yairi i Seery, 2015). S obzirom na kompleksnost, mucanje može utjecati na brojne aspekte ljudskog života, pa tako i na profesionalni i akademski razvoj osobe (Shapiro, 2011). Cilj ovog diplomskog rada je ispitati utječe li...
Mucanje i strani jezik
Mucanje i strani jezik
Katarina Dadić Coccoli
Mucanje je složeni, multidimenzionalni poremećaj na čiju pojavu i manifestaciju djeluju mnogi čimbenici. Jedan od najistraživanijih čimbenika je jezik i njegova poveznica s mucanjem, a posebno su zanimljiva i aktualna istraživanja u području dvojezičnosti i mucanja. Prisutnost drugog jezika vidljiva je i u Hrvatskoj, gdje engleski jezik ima sve veću važnost u obrazovanju i profesionalnom životu. Cilj ovog rada je usporediti težinu mucanja u materinskom (hrvatskom) i stranom...
Nasilje djece nad roditeljima
Nasilje djece nad roditeljima
Ines Sedić
Temeljni je cilj rada opisati fenomen nasilja djece nad roditeljima koji nije nova pojava, ali se oduvijek drţao u tajnosti. Zbog nespremnosti roditelja da ga prijave i potraţe pomoć ali i ĉinjenice da ne znaju kome se obratiti, problem ostaje unutar obiteljskog doma. Tamna brojka je vrlo velika i procjenjuje se da iznosi i do 200%. Javnost nije dovoljno upućena i senzibilizirana, a na djecu se još uvijek gleda samo kao na ţrtve obiteljskog nasilja. Radom su dana moguća objašnjenja...
Nasilje nad muškarcima u partnerskim vezama
Nasilje nad muškarcima u partnerskim vezama
Mateja Glavaš
Problem nasilja meĎu supruţnicima/nasilja u partnerskim vezama već je duţi niz godina predmet mnogih istraţivanja. Prva sveobuhvatna istraţivanja ovog problema datiraju od 70tih godina prošlog stoljeća. Naime u tradicionalnim društvima nasilje u obitelji (meĎu supruţnicima)/partnerskim vezama se smatralo privatnom stvari te se nije istraţivalo. Rezultati istraţivanja ukazuju da se ovom problemu potrebno posvetiti te da se on javlja gotovo u svim društvenim kontekstima....
Nasilno ponašanje među mladim nogometašima i obilježja ponašanja trenera
Nasilno ponašanje među mladim nogometašima i obilježja ponašanja trenera
Lovro Klečina
Cilj ovog rada je dobiti uvid u doživljaj, odnosno iskustva doživljenog nasilnog ponašanja među mladim nogometašima te ih povezati s obilježjima ponašanja trenera. Specifični ciljevi su utvrditi oblike i mjeru u kojoj mladi nogometaši doživljavaju nasilje od strane svojih trenera i drugih nogometaša, koje oblike negativnog ponašanja trenera nogometaši doživljavaju i kakav rukovoditeljski stil percipiraju kod svojih trenera. Osim ovog daljnji specifični cilj ovog rada je i...

Pages