Pages

Meditativna praksa i mogućnost primjene u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju
Meditativna praksa i mogućnost primjene u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju
Lucija Ujdenica
Svrha je ovog rada otvoriti raspravu o mogućnosti primjene meditacije u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju. Sadržaj rada može se podijeliti u dva dijela: prvi dio usmjeren je na razumijevanje prakse meditacije, a drugi na sagledavanje njenih potencijala u prevenciji i tretmanu problema u ponašanju. Rad se u prvom dijelu bavi definiranjem meditacije i meditativne prakse, istraživanjem njenog porijekla i konteksta u kojem se razvijala te pružanjem pregleda i kategorizacije...
Mehanizmi suočavanja sa stresom kod roditelja djece s teškoćama u razvoju
Mehanizmi suočavanja sa stresom kod roditelja djece s teškoćama u razvoju
Patrizia Vundać
Biti roditelj iznimno obogaćuje život čovjeka. Smatra se da je to najvažnija i najispunjenija životna uloga. No, osim što donosi pregršt pozitivnih emocija, sa sobom nosi i različite izazove i zahtjeve kojima roditelji nastoje udovoljiti što uspješnije i na svoj način. Nerijetko ti izazovi nadilaze mogućnosti roditelja te u njihov život donosi određenu razinu stresa. Roditelji koji njeguju pozitivan odnos prema roditeljstvu i imaju sigurnost u svoju roditeljsku kompetenciju...
Mentalno zdravlje profesionalnih pomagača
Mentalno zdravlje profesionalnih pomagača
Biljana Topić
Temeljni cilj ovog preglednog rada je dati uvid u područje mentalnog zdravlja profesionalnih pomagača u namjeri da se osvijesti njegova važnost. Kreće se od pretpostavke da se radi o vrlo zanemarenoj, no izuzetno relevantnoj temi. S obzirom na prirodu posla, profesionalni pomagači susreću se s mnogobrojnim izazovnim i stresnim situacijama, koje posljedično mogu negativno utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Zaštiti i mjerama očuvanja mentalnog zdravlja profesionalnih pomagača se...
Metaanaliza jezičnih poremećaja kod osoba s afazijama
Metaanaliza jezičnih poremećaja kod osoba s afazijama
Veronika Bikić
Afazija je jedna od najčešćih posljedica moţdanog udara, a javlja se kod 35% osoba iz ove populacije. Pojam afazija odnosi se na jezične teškoće nastale uslijed bolesti ili oštećenja krvoţilnog sustava. Osim jezičnih , afaziju često prate i dodatne teškoće kao što su senzoričke, motoričke ili kognitivne. Iako koegzistiraju s njom, ove teškoće se javljaju neovisno o jezičnim teškoćama. Velik broj klasifikacija svrstava skupine simptoma koje se javljaju prilikom ozljede...
Metoda strukturiranog istraživanja u rehabilitaciji orijentacije i kretanja slijepih
Metoda strukturiranog istraživanja u rehabilitaciji orijentacije i kretanja slijepih
Mirna Bilać
Orijentacija i kretanje je skup vještina odnosno koncepata koji, kada se njima ovlada, osposobljavaju osobu oštećena vida za samostalno, sigurno i učinkovito kretanje (Mršić, 1995). U ovom radu izložene su glavne stavke metode strukturiranog istraživanja kao alternativnog pristupa orijentaciji i kretanju. Metoda se razvila u SAD-u tijekom druge polovice 20.og stoljeća, a nastala je iz kolektivnog znanja, vještina i stavova neovisnih i uspješnih slijepih osoba. Temelji se na...
Mišljenja roditelja i stručnjaka za rani razvoj djece o primjerenosti Ages and Stages upitnika za probir djece na razvojna odstupanja
Mišljenja roditelja i stručnjaka za rani razvoj djece o primjerenosti Ages and Stages upitnika za probir djece na razvojna odstupanja
Kristina Hubinka
Cilj diplomskog rada na ovu temu je doznati mišljenja roditelja djece rane dobi i mišljenja stručnjaka odgojitelja i edukacijskih rehabilitatora na području grada Zagreba o vrijednosti primjene ASQ u stručnom radu i kućnoj primjeni radi ranog prepoznavanja odstupanja od tipičnog razvoja, lakšeg praćenja i razumijevanja djetetovog razvoja. S obzirom na cilj istraživanja i postavljena istraživačka pitanja u ovom je istraživanju korišten kvalitativni pristup prikupljanja...
Mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije
Mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije
Petra Mihaljević
Oštećenje sluha je djelomična ili potpuna nemogućnost slušanja te je jedno od najučestalijih senzoričkih poremećaja. Oštećenje sluha u ranoj dobi utječe na razvoj komunikacije i jezika te na kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Da bi negativan utjecaj oštećenja sluha bio minimaliziran, ključna je rana detekcija, identifikacija te (re)habilitacija. Dijete se uključuje u program rane intervencije, koji podrazumijeva širok i raznolik spektar aktivnosti i postupaka koji su...
Mišljenje roditelja o logopedu koji muca
Mišljenje roditelja o logopedu koji muca
Ana Cesarec
Mucanje je složeni sindrom velikog broja manifestacija, koji utječe na sve sfere života osobe koja muca, pa tako negativna mišljenja i stavovi okoline o mucanju mogu u određenoj mjeri utjecati i na odabir zanimanja i zapošljavanje osoba koje mucaju, kao i njihovo napredovanje u karijeri. Cilj ovog istraživanja jest ispitati mišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha, poremećajem tečnosti govora, artikulacijskim poremećajem, jezičnim poremećajem i poremećajem iz spektra...
Mjerenje socio-emocionalnih aspekata stečenog oštećenja sluha kod starijih osoba
Mjerenje socio-emocionalnih aspekata stečenog oštećenja sluha kod starijih osoba
Tea Krišto
Cilj ovog rada bio je prilagoditi upitnik The Hearing Handicap Inventory, odnosno njegovu verziju za primjenu sa starijim osobama – The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) – na hrvatski jezik te izvršiti procjenu pouzdanosti i valjanosti hrvatske inačice upitnika. Prilagodba HHIE upitnika potaknuta je činjenicom da ne postoji instrument samoprocjene koji je preveden sa stranog govornog područja na hrvatski jezik, odnosno važnošću HHIE upitnika samoprocjene za...
Mogućnosti implementacije situacijske prevencije u zatvorskom okruženju
Mogućnosti implementacije situacijske prevencije u zatvorskom okruženju
Karla Glažar
Cilj rada je sažeti i prikazati dosadašnja saznanja o situacijskoj prevenciji te mogućnostima njene implementacije u zatvorskom okruženju. Ova tema odabrana je radi njene relevantnosti unutar kaznenog sustava, čija je svrha human tretman zatvorenika uz poštovanje njihovog dostojanstva, što se osigurava prilagodbom i optimizacijom zatvorskog okruženja. Radi boljeg shvaćanja mogućnosti implementacije situacijske prevencije, u prvom dijelu rada predstavljen je pregled literature koja...
Mogućnosti poticanja jezične proizvodnje zasnovane na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji
Mogućnosti poticanja jezične proizvodnje zasnovane na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji
Ines Rodić
Usvajanje morfološkog sustava je složen i dugotrajan proces, pogotovo u morfološki bogatim jezicima kao što je hrvatski. Djetetovo postupno usvajanje morfoloških pravila vidljivo je u pogreškama koje čini tijekom tvorbe riječi. Te pogreške pokazatelj su napredovanja u uspostavljanju jezičnih pravila i pokazatelj jezične produktivnosti. Međutim, ne prate sva djeca jednak obrazac jezičnog razvoja. Tijekom jezičnog usvajanja, kod otprilike 5% do 8% djece javljaju se jezične...
Mogućnosti primjene glazbe i terapije glazbom u socijalnopedagoškom radu
Mogućnosti primjene glazbe i terapije glazbom u socijalnopedagoškom radu
Nikolina Relić
Cilj rada je prikaz mogućnosti primjene glazbe i glazbene terapije u socijalnopedagoškom radu kroz pregled fiziološkog, psihološkog i društvenog utjecaja glazbe na čovjeka, teoretski prikaz muzikoterapije, njenu definiciju, ciljeve, svrhu te pregled različitih pristupa koje je moguće primjenjivati u radu s populacijom djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Nadalje, u radu su prikazani i primjeri dobre prakse primjene glazbe i glazbene terapije iz svijeta, ali i iz Hrvatske....

Pages