Pages

Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Martina Filić
Izražavanje količine, najšire rečeno, naziva se kvantifikacijom. Kvantifikacija u jeziku može biti ostvarena na različite načine. Kvantifikacija može biti eksplicitna (izražavanje količine kvantifikatorima) i implicitna (izražavanje količine kontekstom). Istraživanja su pokazala da ASL i RSL razlikuju obje vrste kvantifikacije, kao i da u znakovnim jezicima postoje neke specifičnosti u odnosu na modalitet u kojem se ostvaruju.Cilj je ovoga rada bio utvrditi način izražavanja...
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Anica Markulj
Cilj istraživanja je opisati doživljaj izvansudske nagodbe od strane posrednika i vlastite uloge u tom procesu, sa svrhom dobivanja dubljeg uvida u posredničku praksu. U istraživanju je sudjelovalo pet posrednica iz dvije Stručne službe za izvansudsku nagodbu (Zagreb i Osijek). Metoda kojom su prikupljeni podatci je fokusna grupa. Kao metoda obrade podataka korištena je metoda jednostavnog kodiranja. Rezultati istraživanja dali su uvid u perspektivu posrednika o izvansudskoj nagodbi....
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Sana Čačko
Postoje mnoge teorije koje nastoje objasniti teškoće karakteristiĉne za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Jedna od njih je i teorija izvršne disfunkcije. Posljednjih dva desetljeća sposobnosti izvršnih funkcija sve se ĉesće spominju u kontekstu ovog poremećaja, a njihova povezanost s njegovim glavnim karakteristikama predmet je mnogih istraţivanja i rasprava. Tako se izvršne funkcije, kao termin koji obuhvaća razliĉite kognitive procese koji upravljaju cilju usmjerenim...
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Nikolina Jezernik
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj karakteriziran nedostacima socijalne komunikacije i atipičnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti. Premda se u prošlosti smatralo kako je jezično odstupanje sastavni dio kliničke slike poremećaja, danas se ističe kako se, ovisno o rezultatima na jezičnim mjerama i testovima, populacija djece s PSA-om može podijeliti na skupinu djece bez jezičnog odstupanja i na skupinu djece s jezičnim odstupanjem. Uzimajući u...
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Marina Dedić
Smatra se da je mucanje multidimenzionalni poremećaj na koji utječu mnogi čimbenici, pa tako i različiti stupnjevi jezične obrade. Iako je prihvaćeno vjerovanje da povezanost između mucanja i pojedinih jezičnih varijabla postoji, još uvijek nema općeg slaganja o njihovoj točnoj ulozi za nastanak mucanja i njegovo trajanje. S obzirom na to da istraživanja pokazuju da se mucanje često javlja kad su jezični zahtjevi previsoki, ciljevi ovog rada su dobivanje uvida u razinu...
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Mia Stefanović
Problematika ovisnosti o ilegalnim drogama odavno je prepoznat kao globalni fenomen koji je područje bavljenja različitih institucija u različitim zemljama. Ono što se sve češće spominje u kontekstu zlouporabe droga jesu nove psihoaktivne tvari koje nisu obuhvaćene međunarodnom kontrolom droga i uključuju širok raspon sintetskih droga. U Hrvatskoj je također zabilježena pojava novih psihoaktivnih tvari, no nedostaje istraživanja koja bi se bavila konzumentima takvih droga kako...
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Andrea Čavara
Sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u kulturnom životu šire društvene zajednice nužno je u afirmaciji sveukupna stvaralaštva i doprinosa kulturnim aktivnostima koje uključuju ravnopravan pristup u svim područjima života. Bavljenje kazališnim radom osoba oštećena vida utječe na podizanje svijesti o aktivnoj uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, također senzibilizira javnost za potrebe i specifičnosti osoba oštećena vida. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati na...
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Jelena Dolenec
Od ukupnog broja djece s teškoćama u razvoju, najbrojnija su djeca s teškoćama učenja (Reid,Lienemann,2006). Jedna od glavnih karakteristika prepoznavanja teškoća učenja kod učenika je neujednačenost njegovih intelektualnih sposobnosti i akademskog postignuća. (Vidović, Štetić, Rijavec, Miljković, 2003; Swanson,Harris,Graham,2003; Mercer 1997 prema Reid,Lienemann,2006) Kako bi se doskočilo tom problemu, posljednjih godina stručnjaci se sve više okreću raznim strategijama...
Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Rafaela Plentaj
ADHD (eng. attention-deficit hyperactivity disorder) je neurorazvojni poremećaj kojega karakteriziraju razvojno atipične razine nepažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti, a to može utjecati na osobno, akademsko, obiteljsko, ponašajno, emocionalno, zdravstveno i socijalno funkcioniranje. Prema statističkim podacima, prevalencija ADHD-a među djecom u svijetu iznosi između 5,29% i 7,1%, a među odraslima između 1,2% i 7.3%. Većina osoba koje imaju ADHD imaju još najmanje jednu...
Komorbiditet kod problematičnih konzumenata droga i tretmanske intervencije
Komorbiditet kod problematičnih konzumenata droga i tretmanske intervencije
Lorena Rukav
Zlouporabom ilegalnih droga, ali i prekomjernim uzimanjem legalno propisanih psihofarmaka nastaju štetne posljedice povezane s ozbiljnim javnozdravstvenim problemima, što predstavlja ključno pitanje nacionalne i međunarodne politike suzbijanja ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima. Stoga, istodobna pojavnost problematične upotrebe droga i psihičkih poremećaja nerijetko stvara težu kliničku sliku i pridružene socijalne teškoće u različitim područjima života osobe radi čega je...
Kompetencije stručnjaka u adaptaciji udžbenika na Brailleovo pismo
Kompetencije stručnjaka u adaptaciji udžbenika na Brailleovo pismo
Lucija Tojčić
Udžbenici na Brailleovom pismu jedan su od medija koje učenici sa oštećenjem vida koriste kako bi dobili kvalitetne i potpune informacije potrebne za obrazovanje. Udžbenike sa crnog tiska potrebno je adaptirati na Brailleovo pismo, a u tom procesu važan su faktor stručnjaci koji se bave adaptacijom udžbenika. Naime, sam proces adaptacije je složen te zahtijeva određena znanja i kompetencije stručnjaka kako bi krajnji rezultat bio kvalitetno prilagođeni udžbenici na Brailleovom...
Kompetencije stručnjaka u području prevencijske znanosti i prakse
Kompetencije stručnjaka u području prevencijske znanosti i prakse
Martina Marić
Za razvoj prevencijske znanosti i prakse značajnom se pokazala promjena znanstvene paradigme kojom je veći fokus usmjeren na holistički pristup pojedincu, kao i sistemski pristup društvu. To znači da se na nepoželjno ponašanje pojedinca više ne nastoji djelovati kažnjavanjem, već ga se nastoji prevenirati jačanjem zaštitnih čimbenika i smanjivanjem utjecaja rizičnih čimbenika u njegovom okruženju. Razvojem prevencijske znanosti poseban se naglasak stavlja na razvoj...

Pages