Pages

Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Rafaela Plentaj
ADHD (eng. attention-deficit hyperactivity disorder) je neurorazvojni poremećaj kojega karakteriziraju razvojno atipične razine nepažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti, a to može utjecati na osobno, akademsko, obiteljsko, ponašajno, emocionalno, zdravstveno i socijalno funkcioniranje. Prema statističkim podacima, prevalencija ADHD-a među djecom u svijetu iznosi između 5,29% i 7,1%, a među odraslima između 1,2% i 7.3%. Većina osoba koje imaju ADHD imaju još najmanje jednu...
Komorbiditet kod problematičnih konzumenata droga i tretmanske intervencije
Komorbiditet kod problematičnih konzumenata droga i tretmanske intervencije
Lorena Rukav
Zlouporabom ilegalnih droga, ali i prekomjernim uzimanjem legalno propisanih psihofarmaka nastaju štetne posljedice povezane s ozbiljnim javnozdravstvenim problemima, što predstavlja ključno pitanje nacionalne i međunarodne politike suzbijanja ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima. Stoga, istodobna pojavnost problematične upotrebe droga i psihičkih poremećaja nerijetko stvara težu kliničku sliku i pridružene socijalne teškoće u različitim područjima života osobe radi čega je...
Kompetencije stručnjaka u adaptaciji udžbenika na Brailleovo pismo
Kompetencije stručnjaka u adaptaciji udžbenika na Brailleovo pismo
Lucija Tojčić
Udžbenici na Brailleovom pismu jedan su od medija koje učenici sa oštećenjem vida koriste kako bi dobili kvalitetne i potpune informacije potrebne za obrazovanje. Udžbenike sa crnog tiska potrebno je adaptirati na Brailleovo pismo, a u tom procesu važan su faktor stručnjaci koji se bave adaptacijom udžbenika. Naime, sam proces adaptacije je složen te zahtijeva određena znanja i kompetencije stručnjaka kako bi krajnji rezultat bio kvalitetno prilagođeni udžbenici na Brailleovom...
Kompetencije stručnjaka u području prevencijske znanosti i prakse
Kompetencije stručnjaka u području prevencijske znanosti i prakse
Martina Marić
Za razvoj prevencijske znanosti i prakse značajnom se pokazala promjena znanstvene paradigme kojom je veći fokus usmjeren na holistički pristup pojedincu, kao i sistemski pristup društvu. To znači da se na nepoželjno ponašanje pojedinca više ne nastoji djelovati kažnjavanjem, već ga se nastoji prevenirati jačanjem zaštitnih čimbenika i smanjivanjem utjecaja rizičnih čimbenika u njegovom okruženju. Razvojem prevencijske znanosti poseban se naglasak stavlja na razvoj...
Komunikacijske knjige kao oblik potpomognute komunikacije (PODD)
Komunikacijske knjige kao oblik potpomognute komunikacije (PODD)
Dalma Hatvalić
Istraživanja pokazuju da osobe koje koriste potpomognutu komunikaciju rjeđe iniciraju i sudjeluju u interakcijama te imaju teškoća u području svih jezičnih sastavnica, osobito pragmatike. Jedan od razloga je što rječnik koji je dostupan na komunikacijskom zaslonu ne odgovara uvijek potrebama pojedine osobe. Komunikacijska knjiga je strategija osmišljena kako bi se proširio opseg rječnika dostupnog osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje koriste piktograme ili cijele...
Komunikacijski i jezično-govorni razvoj u kontekstu Menkesove bolesti
Komunikacijski i jezično-govorni razvoj u kontekstu Menkesove bolesti
Tina Perić
Menkesova bolest rijedak je genetički poremećaj metabolizma bakra. Povezuje se s muškom djecom te se u prosjeku javlja u omjeru 1: 100 000 novorođenčadi. Ova bolest uzrokuje pogrešnu raspodjelu bakra u tijelu. Osobe su hipotone i prisutno je zaostajanje u razvoju te kod nekih dolazi i do velikih kognitivnih nedostataka. Očekivana životna dob je 3 godine, no postoje i blaži oblici bolesti. S obzirom da osobe/djeca s Menkesovom bolesti često ne mogu komunicirati na uobičajeni...
Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije
Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije
Valentina Čičak
Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u potrebe djeteta s motoričkim teškoćama kako bi se doprinijelo implementaciji odgovarajuće asistivne tehnologije te dobiti uvid u sposobnosti djeteta koje mogu pozitivno utjecati na primjenu adekvatnog asisitivnog rješenja. Na temelju utvrđenih potreba i sposobnosti djeteta s motoričkim teškoćama bit će predložen onaj oblik asistivne tehnologije koji će najbolje odgovarati djetetovim potrebama. Za potrebe ovog istraživanja koncipiran je...
Korištenje Brailleovog pisma osoba oštećenog vida
Korištenje Brailleovog pisma osoba oštećenog vida
Lidija Iličić
Pismenost nadilazi samo pojam sposobnosti čitanja i pisanja te zapravo označava prenošenje smisla kroz jezik na različitim stupnjevima znanja. Središnju poziciju u proučavanju pismenosti slijepih i slabovidnih osoba zauzima Braillevo pismo kao temelj pisane komunikacije osoba oštećena vida, čije dobro poznavanje otvara vrata obrazovanju, zaposlenju i uspjehu. Upravo iz tih razloga, zabrinjavaju podaci o trendu opadanja interesa za opismenjavanje na Braillevom pismu te njegovom...
Korištenje elemenata Montessori pedagogije u edukacijsko-rehabilitacijskom radu
Korištenje elemenata Montessori pedagogije u edukacijsko-rehabilitacijskom radu
Barbara Lenart
Montessori pedagogija model je odgoja i obrazovanja djece i mladih. Načela ovog modela temelje se na sustavnom i cjelovitom promatranju razvojnih potreba djeteta od rođenja do odrasle dobi. Montessori metoda rada potiče cjeloviti bio psiho socijalni razvoj djeteta koji za krajnji cilj ima razvoj samostalne i slobodne osobe. U programu Marie Montessori za djecu nalazi se pet odgojnih područja, a u ovom radu su obuhvaćene aktivnosti iz područja svakodnevnog života te osjetilnosti....
Kreativna terapija kod djece s intelektualnim teškoćama
Kreativna terapija kod djece s intelektualnim teškoćama
Kristina Maskaljević
Intelektualne teškoće se definiraju kao sniţena sposobnost kojoj su svojstvena značajna ograničenja u intelektualnom funkcioniranju i u adaptivnom ponašanju, izraţena u pojmovnim, socijalnim i praktičnim adaptivnim vještinama. TakoĎer, vaţno je naglasiti kako intelektualne teškoće nastaju prije 18. godine. Intelektualno funkcioniranje odnosi se na inteligenciju koja uključuje rasuĎivanje, mišljenje, zaključivanje, planiranje, rješavanje problema, apstraktno mišljenje,...
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Romana Kalauz
Cilj ovog rada je istražiti ulogu kreativno ekspresivnih tehnika i igre u okvirima socijalnopedagoškog rada. Definiraju se okviri socijalne pedagogije kao struke, te kreativnost, kreativno ekspresivne tehnike, odnosno art tehnike i terapije, kao i pojedine tehnike: likovne, glazbene, ples i pokret, drama, biblioterapija i igra. Prikazuju se podaci dobiveni putem online ankete te putem polustrukuriranih intervjua, čiji su sudionici socijalni pedagozi. Sudionici iznose stavove vezano za ovu...
Kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima na području Republike Hrvatske
Kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima na području Republike Hrvatske
Marija Ivković
Kaznena djela u vezi s umjetninama i kulturnim dobrima imaju tisućljetnu tradiciju, no posljednjih godina sve je više primjetna njihova ekspanzija u broju samih kaznenih djela te profitu koju ona donose (Kuhar, 2016). Zbog toga je važno ukazati na mnogobrojnost različitih fenomenoloških oblika ovih kaznenih djela kao i mnogobrojnosti uključenih u iste, što ih smještava u noviju kategoriju organiziranog kriminaliteta. Kriminalitet u vezi s umjetninama i kulturnim dobrima možemo...

Pages