Pages

Komunikacijska obilježja i stereotipnost adolescenata
Komunikacijska obilježja i stereotipnost adolescenata
Lana Pepelko
Obilježja verbalne i neverbalne komunikacije te pragmatike pod značajnim su jezičnim i kulturalnim utjecajem. Procjena komunikacijskih obilježja, kao i stereotipnih ponašanja važna je u dijagnostici različitih poremećaja, posebice poremećaja iz spektra autizma. Cilj ovog istraživanja bio je opisati obilježja komunikacije te utvrditi stereotipna ponašanja i ograničene interese hrvatskih adolescenata urednog razvoja i sagledati ih prema kriterijima četvrtog modula Opservacijskog...
Komunikacijske knjige kao oblik potpomognute komunikacije (PODD)
Komunikacijske knjige kao oblik potpomognute komunikacije (PODD)
Dalma Hatvalić
Istraživanja pokazuju da osobe koje koriste potpomognutu komunikaciju rjeđe iniciraju i sudjeluju u interakcijama te imaju teškoća u području svih jezičnih sastavnica, osobito pragmatike. Jedan od razloga je što rječnik koji je dostupan na komunikacijskom zaslonu ne odgovara uvijek potrebama pojedine osobe. Komunikacijska knjiga je strategija osmišljena kako bi se proširio opseg rječnika dostupnog osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje koriste piktograme ili cijele...
Komunikacijski i jezično-govorni razvoj u kontekstu Menkesove bolesti
Komunikacijski i jezično-govorni razvoj u kontekstu Menkesove bolesti
Tina Perić
Menkesova bolest rijedak je genetički poremećaj metabolizma bakra. Povezuje se s muškom djecom te se u prosjeku javlja u omjeru 1: 100 000 novorođenčadi. Ova bolest uzrokuje pogrešnu raspodjelu bakra u tijelu. Osobe su hipotone i prisutno je zaostajanje u razvoju te kod nekih dolazi i do velikih kognitivnih nedostataka. Očekivana životna dob je 3 godine, no postoje i blaži oblici bolesti. S obzirom da osobe/djeca s Menkesovom bolesti često ne mogu komunicirati na uobičajeni...
Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije
Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije
Valentina Čičak
Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u potrebe djeteta s motoričkim teškoćama kako bi se doprinijelo implementaciji odgovarajuće asistivne tehnologije te dobiti uvid u sposobnosti djeteta koje mogu pozitivno utjecati na primjenu adekvatnog asisitivnog rješenja. Na temelju utvrđenih potreba i sposobnosti djeteta s motoričkim teškoćama bit će predložen onaj oblik asistivne tehnologije koji će najbolje odgovarati djetetovim potrebama. Za potrebe ovog istraživanja koncipiran je...
Korištenje Brailleovog pisma osoba oštećenog vida
Korištenje Brailleovog pisma osoba oštećenog vida
Lidija Iličić
Pismenost nadilazi samo pojam sposobnosti čitanja i pisanja te zapravo označava prenošenje smisla kroz jezik na različitim stupnjevima znanja. Središnju poziciju u proučavanju pismenosti slijepih i slabovidnih osoba zauzima Braillevo pismo kao temelj pisane komunikacije osoba oštećena vida, čije dobro poznavanje otvara vrata obrazovanju, zaposlenju i uspjehu. Upravo iz tih razloga, zabrinjavaju podaci o trendu opadanja interesa za opismenjavanje na Braillevom pismu te njegovom...
Korištenje elemenata Montessori pedagogije u edukacijsko-rehabilitacijskom radu
Korištenje elemenata Montessori pedagogije u edukacijsko-rehabilitacijskom radu
Barbara Lenart
Montessori pedagogija model je odgoja i obrazovanja djece i mladih. Načela ovog modela temelje se na sustavnom i cjelovitom promatranju razvojnih potreba djeteta od rođenja do odrasle dobi. Montessori metoda rada potiče cjeloviti bio psiho socijalni razvoj djeteta koji za krajnji cilj ima razvoj samostalne i slobodne osobe. U programu Marie Montessori za djecu nalazi se pet odgojnih područja, a u ovom radu su obuhvaćene aktivnosti iz područja svakodnevnog života te osjetilnosti....
Kreativna terapija kod djece s intelektualnim teškoćama
Kreativna terapija kod djece s intelektualnim teškoćama
Kristina Maskaljević
Intelektualne teškoće se definiraju kao sniţena sposobnost kojoj su svojstvena značajna ograničenja u intelektualnom funkcioniranju i u adaptivnom ponašanju, izraţena u pojmovnim, socijalnim i praktičnim adaptivnim vještinama. TakoĎer, vaţno je naglasiti kako intelektualne teškoće nastaju prije 18. godine. Intelektualno funkcioniranje odnosi se na inteligenciju koja uključuje rasuĎivanje, mišljenje, zaključivanje, planiranje, rješavanje problema, apstraktno mišljenje,...
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Romana Kalauz
Cilj ovog rada je istražiti ulogu kreativno ekspresivnih tehnika i igre u okvirima socijalnopedagoškog rada. Definiraju se okviri socijalne pedagogije kao struke, te kreativnost, kreativno ekspresivne tehnike, odnosno art tehnike i terapije, kao i pojedine tehnike: likovne, glazbene, ples i pokret, drama, biblioterapija i igra. Prikazuju se podaci dobiveni putem online ankete te putem polustrukuriranih intervjua, čiji su sudionici socijalni pedagozi. Sudionici iznose stavove vezano za ovu...
Kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima na području Republike Hrvatske
Kriminalitet u svezi s kulturnim dobrima na području Republike Hrvatske
Marija Ivković
Kaznena djela u vezi s umjetninama i kulturnim dobrima imaju tisućljetnu tradiciju, no posljednjih godina sve je više primjetna njihova ekspanzija u broju samih kaznenih djela te profitu koju ona donose (Kuhar, 2016). Zbog toga je važno ukazati na mnogobrojnost različitih fenomenoloških oblika ovih kaznenih djela kao i mnogobrojnosti uključenih u iste, što ih smještava u noviju kategoriju organiziranog kriminaliteta. Kriminalitet u vezi s umjetninama i kulturnim dobrima možemo...
Kriminalna karijera ovisnika o ilegalnim drogama u Republici Hrvatskoj
Kriminalna karijera ovisnika o ilegalnim drogama u Republici Hrvatskoj
Dorja Fogas
Droge su jedan od najvećih problema današnjice. Ne samo da ozbiljno ugrožavaju zdravlje ljudi, već imaju i veliki utjecaj na kriminalitet. Brojni autori govore o povezanosti zlouporabe droga i činjenja kaznenih djela, a upravo se ta povezanost proučava u okviru kriminalne karijere. Kako bi povezanost između ovisnosti i činjenja kaznenih djela bila što jasnija, koncept kriminalne karijere također se bavi i karakteristikama ovisnika o ilegalnim drogama. Jednom od najindikativnijih...
Kriminalna karijera počinitelja kaznenih djela protiv spolnih sloboda
Kriminalna karijera počinitelja kaznenih djela protiv spolnih sloboda
Ena Jovanović
Javna zabrinutost vezana za kriminalitet, a samim time i zabrinutost vezana za počinitelje kaznenih djela protiv spolnih sloboda sve je veća. Jedan od načina dobivanja boljeg uvida u karakteristike ove populacije je istraţivanje njihove kriminalne karijere. Pod pojmom kriminalna karijera smatra se longitudinalni niz kaznenih djela počinjenih od strane neke osobe koja ima uočljiv niz počinjenih kaznenih djela u nekom razdoblju. S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj nedostaju podaci...
Kriminalna karijera počinitelja nasilnih delikata
Kriminalna karijera počinitelja nasilnih delikata
Lucija Šambar
Počinitelji nasilnih kaznenih djela u općoj populaciji smatraju se jednom od najopasnijih skupina. Unutar te skupine, postoji specifična grupa počinitelja koji ustraju u činjenju kaznenih djela unatoč tome što su bili procesuirani. Takvi počinitelji su recidivisti koji su činjenjem kaznenih djela razvili kriminalnu karijeru. Kriminalna karijera kao pojam podrazumijeva longitudinalni niz kaznenih djela počinjenih od strane neke osobe koja ima uočljiv niz počinjenih kaznenih djela...

Pages