Pages

Kriminalna karijera ovisnika o ilegalnim drogama u Republici Hrvatskoj
Kriminalna karijera ovisnika o ilegalnim drogama u Republici Hrvatskoj
Dorja Fogas
Droge su jedan od najvećih problema današnjice. Ne samo da ozbiljno ugrožavaju zdravlje ljudi, već imaju i veliki utjecaj na kriminalitet. Brojni autori govore o povezanosti zlouporabe droga i činjenja kaznenih djela, a upravo se ta povezanost proučava u okviru kriminalne karijere. Kako bi povezanost između ovisnosti i činjenja kaznenih djela bila što jasnija, koncept kriminalne karijere također se bavi i karakteristikama ovisnika o ilegalnim drogama. Jednom od najindikativnijih...
Kriminalna karijera počinitelja kaznenih djela protiv spolnih sloboda
Kriminalna karijera počinitelja kaznenih djela protiv spolnih sloboda
Ena Jovanović
Javna zabrinutost vezana za kriminalitet, a samim time i zabrinutost vezana za počinitelje kaznenih djela protiv spolnih sloboda sve je veća. Jedan od načina dobivanja boljeg uvida u karakteristike ove populacije je istraţivanje njihove kriminalne karijere. Pod pojmom kriminalna karijera smatra se longitudinalni niz kaznenih djela počinjenih od strane neke osobe koja ima uočljiv niz počinjenih kaznenih djela u nekom razdoblju. S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj nedostaju podaci...
Kvaliteta glasa i životne navike sportskih trenera
Kvaliteta glasa i životne navike sportskih trenera
Anđela Bučević
Cilj ovog diplomskog rada bio je objektivnim metodama ispitati kvalitetu glasa sportskih trenera te njihove životne navike koje utječu na glas. Ispitanici su bili treneri i trenerice s područja grada Zagreba (n=28). Ispitivanje se sastojalo od snimanja fonacije vokala /a/ prije i poslije treninga te ispunjavanja Upitnika o životnim navikama. Akustička analiza fonacije napravljena je pomoću PRAAT Programa. Mjerene akustičke vrijednosti bile su fundamentalna frekvencija, njene minimalne...
Kvaliteta radnog života edukacijskih rehabilitatora
Kvaliteta radnog života edukacijskih rehabilitatora
Matea Gazilj
Pojam kvaliteta radnog života može se shvatiti kao široki koncept sastavljen od brojnih aspekata radnih uvjeta kao što su kvaliteta odnosa među radnicima, mogućnosti za napredovanje u karijeri, participiranje u donošenju odluka i tako dalje, a vrlo ga je važno istraživati jer donosi poboljšanja i za radnika i za poslodavca. Interes za istraživanje ovog koncepta u Hrvatskoj javlja se tek u novije vrijeme i još uvijek se o njemu ne govori dovoljno, posebno ne u okviru pomagačkih...
Kvantitativna i kvalitativna analiza teksta kod osoba sa disleksijom
Kvantitativna i kvalitativna analiza teksta kod osoba sa disleksijom
Doris Marić
Disleksija je poremećaj čitanja i pisanja koji traje cijeli život. S obzirom na to da nije prolazna teškoća tretman je nužan kako bi pomogao osobama s disleksijom pri stvaranju strategija za nošenje s teškoćom te iskorištavanju njhovih dobrih strana. Da bi se mogla napraviti kvalitetna procjena, a nakon nje i tretman prilagođen pojedincu, potrebno je poznavati poremećaj i njegova karakteristična obilježja. Ovaj rad donosi analizu pogrešaka kod starijih osoba s disleksijom,...
Leksička i sintaktička analiza početnica
Leksička i sintaktička analiza početnica
Sanja Miličić
Ovaj rad bavi se leksičkom i sintaktičkom analizom početnica hrvatskog jezika i njihovom usporedbom. Analizirane su tri početnice, na leksičkoj i sintaktičkoj razini, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Na leksičkoj razini problematizira se o brojnosti i svrsi niskočestotnih riječi u udžbenicima za početno čitanje. Poznato je kako veliki broj nepoznatih riječi dovodi do otežanog razumijevanja teksta, a uz to ne doprinosi bogaćenju...
Leksičke i sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju
Leksičke i sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju
Natalija Kutnjak
Mucanje je složeni poremećaj na čiji razvoj utječe interakcija brojnih čimbenika, a među njima i jezičnih. Prema psiholingvističkim teorijama, mucanje je uzrokovano teškoćama u procesu jezične obrade. Iako se istraživanja jezičnih sposobnosti djece koja mucaju provode već dugi niz godina, rezultati nisu jednoznačni. Stoga je prvi cilj ispitati leksičke i sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju te utvrditi razlikuju li se one u odnosu na djecu koja ne mucaju, rabeći pritom...
Likovni i dramski elementi u kreativnoj terapiji djeteta s malignim oboljenjem
Likovni i dramski elementi u kreativnoj terapiji djeteta s malignim oboljenjem
Andrea Knežević
Cilj ovoga istraživačkog rada bila je evaluacija utjecaja kreativnog terapijskog pristupa (likovna i dramska terapija) na promjene u somatskom i psihoemocionalnom izražavanju djeteta s malignim oboljenjem, kao i na promjene u samoprocjeni doživljaja sebe. Istraživanje je bilo provedeno kao dvije studije slučaja (djevojčice u dobi od 5 i 10 godina) na Zavodu za onkologiju i hematologiju u Klinici za tumore, u gradu Zagrebu, u vremenskom periodu od tri tjedna. Postavljena je hipoteza...
Logoped kao stručnjak u domeni forenzične akustike i fonetike
Logoped kao stručnjak u domeni forenzične akustike i fonetike
Lea Ivančić-Žic
Razni oblici kriminala danas prate ubrzan tehnološki razvoj te se sve više zločina počinjava putem telefona, mobilnih uređaja, tekstualnih poruka ili elektroničke pošte. Uslijed toga razvijaju se i novi načini istrage i obrade inkriminirajućih sadržaja koji zahtijevaju stručnost i znanje u području govora, glasa i lingvističkih sadržaja koji spadaju u široko područje audioforenzike. Jedan od izbornih kolegija pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu je Forenzična akustika...
Logopedska intervencija u djeteta s dječjom govornom apraksijom
Logopedska intervencija u djeteta s dječjom govornom apraksijom
Jelena Perković Franjić
Dječja govorna apraksija u literaturi je obuhvaćena različitim terminima; razvojna apraksija, razvojna verbalna dispraksija, verbalna dispraksija, apraksija govora i sl. Brojni stručnjaci aktivni u Američkoj udruzi logopeda (ASHA) 2007.godine usuglasili su se oko jedinstvenog i općeprihvaćenog naziva - dječja govorna apraksija, smatrajući ga prikladnim i preciznim u opisivanju ovog specifičnog jezično-govornog poremećaja. Dječja govorna apraksija je neurološki jezično –...
Logopedska intervencija za gluho dijete s kohlearnim implantatom bimodalnim pristupom
Logopedska intervencija za gluho dijete s kohlearnim implantatom bimodalnim pristupom
Zrinka Martinković
Budući da se govorni jezik usvaja slušanjem govora, glavna posljedica prirođenog ili rano stečenog oštećenja sluha je relativno niska razina jezične kompetencije. Stoga je za djecu s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha habilitacija komunikacije uvijek indicirana. Posljednjih je desetljeća u stručnoj javnosti prihvaćeno stajalište da se najbolji ishodi u smislu komunikacijske kompetencije i dostizanja komunikacijskih vještina vršnjaka postižu ulaganjem stručnih...
Logopedska praksa u Republici Hrvatskoj u kontekstu dvojezičnosti i jezičnih teškoća: analiza stanja i potreba logopeda
Logopedska praksa u Republici Hrvatskoj u kontekstu dvojezičnosti i jezičnih teškoća: analiza stanja i potreba logopeda
Rahela Detić
Proces globalizacije i sve učestalijih migracija u posljednjih nekoliko desetljeća pridonijeli su rastu specifične kliničke populacije unutar logopedije. Riječ je o dvojezičnim korisnicima logopedskih usluga koji su, zbog svojih specifičnosti, izazov kliničarima u provođenju procjene, planiranju terapije, kao i u savjetovanju obitelji dvojezičnih govornika. Cilj je ovog diplomskog rada doprinijeti boljem uvidu u logopedski rad u kontekstu dvojezičnosti i jezičnih teškoća u...

Pages