Pages

Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Monika Martinović
Glavne karakteristike disleksije su teškoće u čitanju i pisanju. Istraživanja su uglavnom usmjerena na čitanje, puno manje pažnje pridaje se pisanju. U hrvatskom jeziku ne postoji tipologija grešaka kao niti opsežniji opis obilježja pisanja učenika s disleksijom. Stoga je cilj ovoga rada bio opisati pojavnost i vrstu grešaka u pisanju kod učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja kako bi se pridonijelo oblikovanju tipologije...
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Katarina Minarik
Forenzička akustika i fonetika relativno je novo interdisciplinarno područje koje objedinjavanjem tehničkih, biomedicinskih, humanističkih i društvenih znanosti utvrđuje relevantne činjenice u sudskim postupcima. Ovaj pregledni rad prikazuje jedno od područja rada kojim se forenzička akustika i fonetika bavi, a to je identifikacija govornika. Izum opreme za snimanje i reprodukciju zvuka, razni alati za akustičku obradu glasa te izum spektrograma, ključni su događaji...
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Ardita Dreshaj
Kriminalna karijera kao vrlo sistematizirani koncept nudi odličnu teorijsku podlogu za razna istraživanja u području kriminaliteta jer kroz detaljnu analizu počinitelja kroz temeljne 4 dimenzije u fokus stavlja karakteristike kriminalne karijere umjesto kaznenog djela. Ovaj rad obuhvaća opise raznih istraživanja usmjerenih na čimbenike povezane s dugoročnim kriminalnim karijerama koji potencijalno mogu imati prediktivnu vrijednost u identifikaciji počinitelja visokog rizika s...
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Nikolina Runje
Razne tehnološke naprave su već odavno sastavni dio dijagnostike i rehabilitacije mnogih poremećaja. U području istraživanja i unapređivanja procesa dijagnostike i terapije poremećaja iz spektra autizma (PSA), u posljednjih deset godina pozornost znanstvenika obuzima područje socijalno-asistivne robotike. Ciljevi istraživanja u području ljudskorobotskih interakcija su se do sada uglavnom odnosili na mjerenje i analizu reakcija djece s PSA-om na robota. Daljnji ciljevi...
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Zrinka Zemljak
Djeca s višestrukim teškoćama karakterizirana su kombinacijom teškoća u obliku neuromuskularnih disfunkcija, kognitivnih teškoća te drugih fizičkih i senzoričkih nedostataka. Ove popratne teškoće ograničavaju učenje i sprječavaju dijete u izvršavanju različitih svakodnevnih zadataka. Razumijevanje i sposobnost uporabe govornog jezika i komunikacije često su ograničeni te umanjuju mogućnosti komunikacije s okolinom što dovodi do ograničenja prilika za učenje i postizanja...
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Andreja Mustak
Saţetak rada: Djeca i mladi s teškoćama u razvoju moraju biti u središtu djelovanja koje je usmjereno na izgraĊivanje inkluzivnih društava, ne samo kao korisnici, već kao nositelji promjene (Unicef,2013). Danas se sve više istiĉe vaţnost percepcije uĉenika o zadovoljstvu školovanjem i sustavom potpore, ali i pravo na sudjelovanje u odlukama koje se tiĉu njihovih individualiziranih odgojno obrazovnih programa.Uĉenici trebaju imati glavni glas u opisivanju svog svijeta uĉenja...
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Roberta Bačani
Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje zbog svoga značenja za skladan razvoj antropoloških obilježja učenika jedinstveno je po mogućnostima i posebnostima. Programski sadržaj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture raspodijeljen je po razvojnim značajkama učenika. U nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture važno je razvijati tjelesne, mentalne i socijalne sposobnosti kod svih učenika radi stjecanja pozitivne slike o sebi, razvijanja spoznaje o vrijednostima zdravog...
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Valerija Hranić
Oštećenje sluha razmjerno je često oštećenje u općoj populaciji gdje se na 1000 novorođenčadi rađa najmanje jedno do troje s prirođenim oštećenjem sluha. Pojaviti se može prije rođenja, za vrijeme poroda ili nakon rođenja. Od toga, 60% oštećenja nastaje u prenatalnom razdoblju. Djeca s oštećenjem sluha, za razliku od čujuće djece, imaju ograničenu mogućnost spontanog usvajanja informacija, što se odražava na njihov fond praktičnog znanja koja su potrebna za...
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Dora Pribanić
Logopedija je djelatnost koja podrazumijeva prevenciju, probir, procjenu, dijagnostiku, terapiju, savjetovanje i znanstveno istraživanje poremećaja komunikacije i gutanja osoba svih životnih dobi. To je mlada i brzo razvijajuća znanost koja se neprestano mijenja, a poseban se naglasak u suvremenoj logopediji stavlja na prevenciju i ranu intervenciju. Budući da nedostaje istraživanja u Hrvatskoj i svijetu na temu informiranosti javnosti o logopedskoj djelatnosti, provedeno je...
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Andrea Tomašević
Glaukom je nakon katarakte, drugi po učestalosti uzročnik sljepoće u svijetu i zahvaća oko 70 milijuna ljudi. Javlja se kod svih dobnih skupina, uključujući i djecu, ali najviše u starijih osoba. Svrha ovog istraživanja bila je provjeriti koliko su o glaukomu informirane osobe koje već neko vrijeme boluju od glaukoma i utječe li dob, spol, obrazovanje i obiteljska anamneza na bolje poznavanje glaukoma. U istraživanju je sudjelovalo 170 osoba, pacijenata Kabineta za glaukom, KBC-a...
Interesi djece predškolske dobi
Interesi djece predškolske dobi
Zvjezdana Antončić
Interesi i igra djece čine važan kontekst za učenje jer omogućuju uvježbavanje socijalnih i kognitivnih vještina, povećanje trajanja djetetove pažnje i motivacije te su važan dio svakog terapijskog postupka u logopediji. Također, atipični i suženi interesi dio su dijagnostičkih kriterija za poremećaje autističnog spektra te je od velike važnosti da se razgraniče od neobičnih ili intenzivnih interesa koji se javljaju kod djece tipičnog razvoja. Generalni cilj ovog...
Interesi djece predškolske dobi tipičnog razvoja i djece s odstupanjima u komunikacijskom i/ili jezično-govornom razvoju
Interesi djece predškolske dobi tipičnog razvoja i djece s odstupanjima u komunikacijskom i/ili jezično-govornom razvoju
Vlatka Utović
Interesi su u literaturi često promatrani kao pokretači dječje motivacije za aktivnim učenjem, ali i odraz obilježja kognitivne obrade. Stoga su klinički važni kako u dijagnostici, tako i planiranju terapijskih postupaka. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati obilježja interesa djece predškolske dobi koja pokazuju odstupanja u komunikacijskom i/ili jezičnom razvoju. Istraživanjem su obuhvaćene četiri skupine djece dobi 4-7 godina: (1) djeca tipičnog razvoja; (2) djeca s...

Pages