Pages

Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Tomislav Radošević
Istraživanja znakovnih jezika evociranim potencijalima relativno su mlad pristup u neurolingvistici. Unatoč malom broju ovakvih istraživanja, pokriveni su različiti jezični fenomeni, no dosad nije postojao njihov pregled. U skladu s time, cilj ovoga preglednog diplomskog rada jest prikazati dosadašnje spoznaje o primjeni evociranih potencijala u istraživanju sastavnica znakovnih jezika te utvrditi postoje li specifičnosti u obradi vezane za modalitet. Istraživanja fonologije...
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Ana-Marija Leko
Društvene mreže sve više privlače pažnju akademske zajednice. No, iz pregleda literature vidljivo je da je malen broj istraživanja posvećen temi učenika s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama. Kako bi se pronašli učinkoviti načini rada s učenicima na društvenim mrežama te im se osigurala kvalitetna podrška, važno je poznavati njihova iskustva. Stoga se ovim istraživanjem htjelo uvažiti perspektivu učenika s intelektualnim teškoćama o društvenoj mreži...
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Petra Lukačić
Cilj ovog rada bio je ispitati komponente fonološke obrade kod djece s rascjepom predškolske dobi, usporediti ih s očekivanjima za dob te istražiti postoje li razlike u vještini fonološke obrade s obzirom na vrstu rascjepa. Uzorak ispitanika obuhvaća desetero djece s rascjepom kronološke dobi od 5;11 do 7;10 godina (prosječne kronološke dobi 6;07 godina), bez dodatnih teškoća. Jedan ispitanik ima rascjep tvrdog nepca, jedan ispitanik ima submukozni rascjep, četvero ispitanika...
Glazba u terapiji mucanja
Glazba u terapiji mucanja
Ivana Lukić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora i okarakterizirano je abnormalno visokom učestalošću i trajanjem zastoja u toku govora, a zastoji se javljaju u obliku ponavljanja glasova, slogova ili jednosložnih riječi, produljivanja glasova te zastoja zračne struje (Guitar, 2006). Postoji veliki broj terapija mucanja te se one mogu podijeliti na terapije prikladne za djecu predškolske dobi, terapije za djecu školske dobi i odrasle osobe. Jedan od pristupa u terapiji mucanja koji...
Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Karla Kosić
Ovaj rad pruža informacije o početku pojavljivanja govornih netečnosti u ranom djetinjstvu indikativnih za razvoj mucanja te istražuje njihove varijacije. Također, daje uvid u učinkovitost prepoznavanja mucanja u ranom djetinjstvu kao i u načine djelovanja logopedske intervencije u području ranog mucanja. Svrha rada je pružiti informacije koje kliničarima mogu služiti kao orijentir u dijagnostičkom postupku. Obrađeni su prikupljeni nalazi iz Logopedskog kabineta Centra za...
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Anita Gladović
U radu Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti – izazovi prevencije u zajednici,prikazane su mogućnosti prevencije ilegalnog grafitiranja u suvremenom društvu u kojem grafiti predstavljaju dio svakodnevnice i uvriježen način izražavanja jednog dijela populacije mladih. Cilj rada je ukazati na izazove koji se javljaju prilikom prevencije ilegalnog grafitiranja, ali i na potencijal koji grafiti kao medij nude. Rad obuhvaća osnovna teorijska znanja o vrstama grafita,...
Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Monika Martinović
Glavne karakteristike disleksije su teškoće u čitanju i pisanju. Istraživanja su uglavnom usmjerena na čitanje, puno manje pažnje pridaje se pisanju. U hrvatskom jeziku ne postoji tipologija grešaka kao niti opsežniji opis obilježja pisanja učenika s disleksijom. Stoga je cilj ovoga rada bio opisati pojavnost i vrstu grešaka u pisanju kod učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja kako bi se pridonijelo oblikovanju tipologije...
Hrvatski znakovni jezik u svjetlu suvremenih društvenih trendova
Hrvatski znakovni jezik u svjetlu suvremenih društvenih trendova
Vlatka Bašić
Jezici izumiru onda kada se broj govornika smanjuje, kada jezici nisu dokumentirani i ne prenose se na nove generacije, kada manjina koja govori taj jezik nije čvrsta i povezana i ne njeguje svoj jezik pa postepeno preuzima jezik dominantne zajednice. Iz istih, ali i brojnih drugih razloga i znakovnim jezicima prijeti izumiranje, a nikako ne pomaže činjenica da u većini zemalja nisu ni prepoznati kao pravi, prirodni jezici. Osim što su ugroženi znakovni jezici, ugrožena je kultura i...
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Katarina Minarik
Forenzička akustika i fonetika relativno je novo interdisciplinarno područje koje objedinjavanjem tehničkih, biomedicinskih, humanističkih i društvenih znanosti utvrđuje relevantne činjenice u sudskim postupcima. Ovaj pregledni rad prikazuje jedno od područja rada kojim se forenzička akustika i fonetika bavi, a to je identifikacija govornika. Izum opreme za snimanje i reprodukciju zvuka, razni alati za akustičku obradu glasa te izum spektrograma, ključni su događaji...
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Ardita Dreshaj
Kriminalna karijera kao vrlo sistematizirani koncept nudi odličnu teorijsku podlogu za razna istraživanja u području kriminaliteta jer kroz detaljnu analizu počinitelja kroz temeljne 4 dimenzije u fokus stavlja karakteristike kriminalne karijere umjesto kaznenog djela. Ovaj rad obuhvaća opise raznih istraživanja usmjerenih na čimbenike povezane s dugoročnim kriminalnim karijerama koji potencijalno mogu imati prediktivnu vrijednost u identifikaciji počinitelja visokog rizika s...
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Nikolina Runje
Razne tehnološke naprave su već odavno sastavni dio dijagnostike i rehabilitacije mnogih poremećaja. U području istraživanja i unapređivanja procesa dijagnostike i terapije poremećaja iz spektra autizma (PSA), u posljednjih deset godina pozornost znanstvenika obuzima područje socijalno-asistivne robotike. Ciljevi istraživanja u području ljudskorobotskih interakcija su se do sada uglavnom odnosili na mjerenje i analizu reakcija djece s PSA-om na robota. Daljnji ciljevi...
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Zrinka Zemljak
Djeca s višestrukim teškoćama karakterizirana su kombinacijom teškoća u obliku neuromuskularnih disfunkcija, kognitivnih teškoća te drugih fizičkih i senzoričkih nedostataka. Ove popratne teškoće ograničavaju učenje i sprječavaju dijete u izvršavanju različitih svakodnevnih zadataka. Razumijevanje i sposobnost uporabe govornog jezika i komunikacije često su ograničeni te umanjuju mogućnosti komunikacije s okolinom što dovodi do ograničenja prilika za učenje i postizanja...

Pages