Pages

Djeca vojnici
Djeca vojnici
Ana Vuković
Korištenje djece vojnika je značajan problem na koji ukazuju brojne međunarodne organizacije. Djeca vojnici uključuju djevojčice i dječake koji na razne načine sudjeluju u oružanim sukobima te uloge koje zauzimaju obuhvaćaju širok spektar od boraca, vratara, kuhara, glasnika te ih se koristi i u svrhe seksualnog iskorištavanja. Obzirom na navedeno i sam opseg posljedica je širok te može uključivati cijeli niz posljedica od fizičkih posljedica kao što je gubitak udova do...
Dobno specifična obilježja spontano generiranih pokreta u dojenčeta
Dobno specifična obilježja spontano generiranih pokreta u dojenčeta
Julija Goleš
Uvid u normalnu funkciju fetalnog mozga, ali i prenatalno otkrivanje poremećaja, omogućava nam procjena spontano generiranih pokreta. Spontano generirani pokreti su pokreti fetusa i mladog dojenčeta koji se očituju dobno specifičnim obilježjima u dvije faze: fazi uvijanja i fazi vrpoljenja. Razlikujemo normalan i tri tipa abnormalnih spontano generiranih pokreta, a to su siromašni, grčevito – sinkronizirani i kaotični spontani pokreti. Istraživanja pokazuju da je prediktivna...
Dojenje djece s Downovim sindromom
Dojenje djece s Downovim sindromom
Dijana Miočić
Sve poznate i znanstveno dokazane prednosti dojenja mnogostruko dolaze do izražaja za djecu s Downovim sindromom. Dojenje nije samo optimalno hranjenje, nego i lijek koji štiti, sprječava i liječi bolesti. Dojenje osigurava nužan tjelesni kontakt i obilje senzorne stimulacije potrebne za optimalan razvoj djeteta. Čin dojenja osigurava prvu oralno motoričku stimulaciju potrebnu za disocijaciju i pravilan tonus mišića čeljusti, usana i jezika djeteta, odnosno temelj za pravilnu...
Dojenje kao protektivan faktor
Dojenje kao protektivan faktor
Nina Barić
Uvod:Majčino mlijeko jedini je prirodan izvor svih hranjivih sastojaka koji su potrebni novorođenčetu. Nizom dugogodišnjih istraživanja dokazane su mnoge prednosti dojenja i majčinog mlijeka za zdravlje, rast i razvoj djeteta, ali ne samo djeteta već i za zdravlje njihovih majki. Također je potvrđeno kako se sastav majčinog mlijeka razlikuje kod žena koje su prijevremeno rodile jer sadržava drugačije sastojke koji su nužno potrebni nedonoščadi za kvalitetan rast i...
Doprinos glazbenih aktivnosti socijalnim interakcijama kod učenika s poremećajem iz spektra autizma u inkluzivnom razredu
Doprinos glazbenih aktivnosti socijalnim interakcijama kod učenika s poremećajem iz spektra autizma u inkluzivnom razredu
Kristina Papić
Uključivanje djece s razvojnim teškoćama u sustav redovnog školovanja trebala bi biti osnova obrazovne inkluzije. U djecu s teškoćama u razvoju ubrajaju se i djeca s poremećajem iz spektra autizma. Pri provedbi iste, zadaća svake odgojno-obrazovne institucije je uvažiti te prihvatiti različitosti među učenicima, kako bi socijalne interakcije u inkluzivnom razredu bile poticaj u procesu učenja i poučavanja, a ne ‘’kamen spoticanja’’ za učenike s razvojnim teškoćama....
Dostupnost i uporaba asistivne tehnologije u obrazovanju djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Dostupnost i uporaba asistivne tehnologije u obrazovanju djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Ivana Vinčić
Cilj ovog istraživanja bio je ustvrditi dostupnost i uporabu asistivnih tehnologija u obrazovanju i rehabilitaciji djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj te usmjeriti pozornost na područja vezana uz razvoj asistivnih tehnologija i njihovu uporabu. Motorički poremećaji i kronične bolesti jesu pojava koja prvenstveno podrazumijeva ispodprosječno tjelesno funkcioniranje različite fenomenologije i etiologije. Asistivne i rehabilitacijske tehnologije...
Doživljaj profesora od strane učenika te procjena učeničke perspektive od strane profesora
Doživljaj profesora od strane učenika te procjena učeničke perspektive od strane profesora
Marija Studenović
Uloga profesora u obrazovanju i odgoju učenika značajna je budući da profesor svojim stručnim i teorijskim znanjem te svojom osobnošću oblikuje nastavni proces i usmjerava učenike. Doživljaj pristupa profesora nastavi te doživljaj odnosa s profesorima povezuje se sa zadovoljstvom učenika školom, njihovim postignućima i ponašanjima u školi. Problemi koji nastaju u razredu najčešće su posljedica nepostojanja uvida u međusobne perspektive učenika i profesora koji su glavni...
Doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha kod mladih nogometaša
Doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha kod mladih nogometaša
Dajana Jajčević
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je istražiti doživljaj roditeljskog nasilnog ponašanja, podrške i pritiska za ostvarivanje sportskog uspjeha mladih nogometaša. Specifični ciljevi su utvrditi u kojoj mjeri i na koji način mladi nogometaši na području grada Zagreba doživljavaju podršku roditelja, u kojoj mjeri i na koji način mladi doživljavaju pritisak roditelja za ostvarivanje sportskog uspjeha, te u kojoj mjeri i na koji način doživljavaju nasilno ponašanje roditelja...
Dramski pristup u poticanju socijalne kompetencije kod učenika s cerebralnom paralizom
Dramski pristup u poticanju socijalne kompetencije kod učenika s cerebralnom paralizom
Ana Maria Rorić
Socijalna kompetencija može se definirati kao odnos prema sebi i svojim osjećajima te odnos prema drugima, njihovim osjećajima i potrebama. Smatra se da je dijete socijalno kompetentno ukoliko je usvojilo prosocijalna ponašanja (npr. dijeljenje, pomaganje, suradnja…) i određene vještine koje mu omogućavaju razumijevanje svoje okoline i snalaženje u svakodnevnim situacijama te uspješno postizanje osobnih ciljeva. Ukoliko ima usvojena ta ponašanja, u odnosima s vršnjacima i...
Dramski pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Dramski pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Andra Musulin
Važnost rada na socijalnim vještinama je među stručnjacima i u literaturi jasno istaknuta, no ona je i dalje u praksi često zanemarena. Dramske tehnike su sve više primjenjivane u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a osobito sa djecom s poremećajima iz autističnog spektra (PAS). Razlog tomu je među ostalom to što se radi o aktivnoj metodi koja omogućava učenje socijalnih vještina u zaštićenim uvjetima ali imitirajući prirodno okruženje. U ovom radu je prikazan...
Dramski pristup u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Dramski pristup u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Nives Strah
Rehabilitacija počinitelja kaznenih djela je rezultat bilo koje planirane intervencije usmjerene prema počinitelju koji ide u pravcu reduciranja kriminalne aktivnosti, bilo da je riječ o postignutoj promjeni u ličnosti, vještinama, vrijednostima ili ponašanju. Smanjenje recidivizma glavni je cilj provođenja rehabilitacijskih intervencija. Programi tretmana u Hrvatskoj dijele se na 3 razine: opći tretmani programa, posebni tretmani programa i mali rehabilitacijski programi ili...
Društveno ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom za poduzeće
Društveno ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom za poduzeće
Lea Gruičić
Zapošljavanje osoba s invaliditetom regulirano je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (proĉišćeni tekst zakona, NN 157/13, 152/14, 39/18). Unatoĉ postavljenom zakonskom okviru, osobe s invaliditetom suoĉavaju se s niţom stopom zaposlenosti (WHO, 2011), evidentnom razlikom u prosjeĉnoj plaći (Longhi, 2017; WHO, 2011), siromaštvom (WHO, 2011) te negativnim stavovima poslodavaca (Amir i sur., 2009 prema Burke i sur., 2013) u odnosu na osobe...

Pages