Pages

Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Andreja Mustak
Saţetak rada: Djeca i mladi s teškoćama u razvoju moraju biti u središtu djelovanja koje je usmjereno na izgraĊivanje inkluzivnih društava, ne samo kao korisnici, već kao nositelji promjene (Unicef,2013). Danas se sve više istiĉe vaţnost percepcije uĉenika o zadovoljstvu školovanjem i sustavom potpore, ali i pravo na sudjelovanje u odlukama koje se tiĉu njihovih individualiziranih odgojno obrazovnih programa.Uĉenici trebaju imati glavni glas u opisivanju svog svijeta uĉenja...
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Roberta Bačani
Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje zbog svoga značenja za skladan razvoj antropoloških obilježja učenika jedinstveno je po mogućnostima i posebnostima. Programski sadržaj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture raspodijeljen je po razvojnim značajkama učenika. U nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture važno je razvijati tjelesne, mentalne i socijalne sposobnosti kod svih učenika radi stjecanja pozitivne slike o sebi, razvijanja spoznaje o vrijednostima zdravog...
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Valerija Hranić
Oštećenje sluha razmjerno je često oštećenje u općoj populaciji gdje se na 1000 novorođenčadi rađa najmanje jedno do troje s prirođenim oštećenjem sluha. Pojaviti se može prije rođenja, za vrijeme poroda ili nakon rođenja. Od toga, 60% oštećenja nastaje u prenatalnom razdoblju. Djeca s oštećenjem sluha, za razliku od čujuće djece, imaju ograničenu mogućnost spontanog usvajanja informacija, što se odražava na njihov fond praktičnog znanja koja su potrebna za...
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Dora Pribanić
Logopedija je djelatnost koja podrazumijeva prevenciju, probir, procjenu, dijagnostiku, terapiju, savjetovanje i znanstveno istraživanje poremećaja komunikacije i gutanja osoba svih životnih dobi. To je mlada i brzo razvijajuća znanost koja se neprestano mijenja, a poseban se naglasak u suvremenoj logopediji stavlja na prevenciju i ranu intervenciju. Budući da nedostaje istraživanja u Hrvatskoj i svijetu na temu informiranosti javnosti o logopedskoj djelatnosti, provedeno je...
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Andrea Tomašević
Glaukom je nakon katarakte, drugi po učestalosti uzročnik sljepoće u svijetu i zahvaća oko 70 milijuna ljudi. Javlja se kod svih dobnih skupina, uključujući i djecu, ali najviše u starijih osoba. Svrha ovog istraživanja bila je provjeriti koliko su o glaukomu informirane osobe koje već neko vrijeme boluju od glaukoma i utječe li dob, spol, obrazovanje i obiteljska anamneza na bolje poznavanje glaukoma. U istraživanju je sudjelovalo 170 osoba, pacijenata Kabineta za glaukom, KBC-a...
Interesi djece predškolske dobi
Interesi djece predškolske dobi
Zvjezdana Antončić
Interesi i igra djece čine važan kontekst za učenje jer omogućuju uvježbavanje socijalnih i kognitivnih vještina, povećanje trajanja djetetove pažnje i motivacije te su važan dio svakog terapijskog postupka u logopediji. Također, atipični i suženi interesi dio su dijagnostičkih kriterija za poremećaje autističnog spektra te je od velike važnosti da se razgraniče od neobičnih ili intenzivnih interesa koji se javljaju kod djece tipičnog razvoja. Generalni cilj ovog...
Interesi djece predškolske dobi tipičnog razvoja i djece s odstupanjima u komunikacijskom i/ili jezično-govornom razvoju
Interesi djece predškolske dobi tipičnog razvoja i djece s odstupanjima u komunikacijskom i/ili jezično-govornom razvoju
Vlatka Utović
Interesi su u literaturi često promatrani kao pokretači dječje motivacije za aktivnim učenjem, ali i odraz obilježja kognitivne obrade. Stoga su klinički važni kako u dijagnostici, tako i planiranju terapijskih postupaka. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati obilježja interesa djece predškolske dobi koja pokazuju odstupanja u komunikacijskom i/ili jezičnom razvoju. Istraživanjem su obuhvaćene četiri skupine djece dobi 4-7 godina: (1) djeca tipičnog razvoja; (2) djeca s...
Interesi djece s Downovim sindromom
Interesi djece s Downovim sindromom
Petra Kamber
Zbog teškoća u razvoju komunikacije, jezika i govora, djeca s Downovim sindromom (DS) česti su korisnici logopedskih terapija. Interesi su od kliničkog značaja u logopedskom radu jer utječu na oblikovanje i provedbu samih terapija. Također, oni atipični i suženi nalaze se među dijagnostičkim kriterijima za poremećaj iz spektra autizma. Kvalitativne i kvantitativne razlike tipičnih i atipičnih interesa još su nedovoljno istražene. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi...
Interesi djece s poremećajem iz spektra autizma
Interesi djece s poremećajem iz spektra autizma
Nika Vukelić
Budući da interesi velikim dijelom određuju ljudsko djelovanje, oni već više od stoljeća privlače pozornost istraživača. Interesi u osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA-om) osobito su zanimljivi jer se svojim intenzitetom i fokusom razlikuju od interesa neurotipičnih osoba. Takvi posebni interesi jedan su od važnih kriterija za postavljanje dijagnoze PSA-a. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati sadržaj i intenzitet interesa djece predškolske dobi s PSA-om te dobivene...
Intervencije za smanjivanje nepoželjnih ponašanja djeteta s poremećajem iz spektra autizma-prikaz slučaja
Intervencije za smanjivanje nepoželjnih ponašanja djeteta s poremećajem iz spektra autizma-prikaz slučaja
Ivana Blažinčić
Poremećaj iz spektra autizma odnosi se na odstupanja u socijalnoj komunikaciji i interakciji te na atipičnosti u općem ponašanju i interesima. Kod djece s poremećajem iz spektra autizma česta pojava su nepoželjna ponašanja, a u njihovoj prevenciji i smanjivanju veoma su učinkovite bihevioralne intervencije. Sveobuhvatna funkcionalna procjena ponašanja prvi je korak u izradi kvalitetnog plana podrške koji se veže uz nepoželjna ponašanja. Cilj ovog diplomskog rada bio je prije...
Intervencije za ublažavanje i otklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja u djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
Intervencije za ublažavanje i otklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja u djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
Ivana Slavinić
Nepoželjna ponašanja kao što su agresija, samoozljeđivanje, destruktivnost i samostimulacije, česta su pojava u osoba s invaliditetom. Procjenjuje se da je njihova učestalost u populaciji osoba s invaliditetom između 10% i 15%. Nepoželjna ponašanja uvelike utječu na kvalitetu života djece i odraslih koji izražavaju nepoželjna ponašanja, a također utječu na pojačan stres u obiteljima ovih osoba i stručnjacima. Posljednjih desetljeća metode funkcionalne procjene ponašanja...
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iva Malenica
Poremećaj iz spektra autizma nalazi se unutar spektra složenih poremećaja karakteriziranih nedostacima u recipročnoj socijalnoj interakciji i komunikaciji uz prisutnost ograničenih, ponavljajućih i stereotipnih interesa i ponašanja. Život s osobom s poremećajem iz spektra autizma utječe na obitelj pa tako i na braću i sestre. Njihovo odrastanje uz brata/sestru s tom teškoćom često je značajno drugačije. Cilj provedenog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti uvid u...

Pages