Pages

Interesi djece s Downovim sindromom
Interesi djece s Downovim sindromom
Petra Kamber
Zbog teškoća u razvoju komunikacije, jezika i govora, djeca s Downovim sindromom (DS) česti su korisnici logopedskih terapija. Interesi su od kliničkog značaja u logopedskom radu jer utječu na oblikovanje i provedbu samih terapija. Također, oni atipični i suženi nalaze se među dijagnostičkim kriterijima za poremećaj iz spektra autizma. Kvalitativne i kvantitativne razlike tipičnih i atipičnih interesa još su nedovoljno istražene. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi...
Interesi djece s poremećajem iz spektra autizma
Interesi djece s poremećajem iz spektra autizma
Nika Vukelić
Budući da interesi velikim dijelom određuju ljudsko djelovanje, oni već više od stoljeća privlače pozornost istraživača. Interesi u osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA-om) osobito su zanimljivi jer se svojim intenzitetom i fokusom razlikuju od interesa neurotipičnih osoba. Takvi posebni interesi jedan su od važnih kriterija za postavljanje dijagnoze PSA-a. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati sadržaj i intenzitet interesa djece predškolske dobi s PSA-om te dobivene...
Intervencije za smanjivanje nepoželjnih ponašanja djeteta s poremećajem iz spektra autizma-prikaz slučaja
Intervencije za smanjivanje nepoželjnih ponašanja djeteta s poremećajem iz spektra autizma-prikaz slučaja
Ivana Blažinčić
Poremećaj iz spektra autizma odnosi se na odstupanja u socijalnoj komunikaciji i interakciji te na atipičnosti u općem ponašanju i interesima. Kod djece s poremećajem iz spektra autizma česta pojava su nepoželjna ponašanja, a u njihovoj prevenciji i smanjivanju veoma su učinkovite bihevioralne intervencije. Sveobuhvatna funkcionalna procjena ponašanja prvi je korak u izradi kvalitetnog plana podrške koji se veže uz nepoželjna ponašanja. Cilj ovog diplomskog rada bio je prije...
Intervencije za ublažavanje i otklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja u djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
Intervencije za ublažavanje i otklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja u djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
Ivana Slavinić
Nepoželjna ponašanja kao što su agresija, samoozljeđivanje, destruktivnost i samostimulacije, česta su pojava u osoba s invaliditetom. Procjenjuje se da je njihova učestalost u populaciji osoba s invaliditetom između 10% i 15%. Nepoželjna ponašanja uvelike utječu na kvalitetu života djece i odraslih koji izražavaju nepoželjna ponašanja, a također utječu na pojačan stres u obiteljima ovih osoba i stručnjacima. Posljednjih desetljeća metode funkcionalne procjene ponašanja...
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iva Malenica
Poremećaj iz spektra autizma nalazi se unutar spektra složenih poremećaja karakteriziranih nedostacima u recipročnoj socijalnoj interakciji i komunikaciji uz prisutnost ograničenih, ponavljajućih i stereotipnih interesa i ponašanja. Život s osobom s poremećajem iz spektra autizma utječe na obitelj pa tako i na braću i sestre. Njihovo odrastanje uz brata/sestru s tom teškoćom često je značajno drugačije. Cilj provedenog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti uvid u...
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Hana Lukavečki
Društvene mreže pojavile su se devedesetih godina prošlog stoljeća, a popularnost im i danas sve više raste. Predstavljaju nov oblik komunikacije u virtualnom svijetu te znatno ubrzavaju prijenos željenih informacija. Tijekom godina su se mijenjale, nestajale iz upotrebe i nastajale brojne nove. U internetskom svijetu, najpopularnije su Facebook, Instagram, Whatsapp i Viber. Zauzimaju velik dio internetskog prostora i milijarde zadovoljnih korisnika potvrđuju njihove dobrobiti. Cilj...
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Rahela Kočila
Nekim osobama s intelektualnim teškoćama je duhovnost i religioznost značajna dimenzija kvalitete življenja, a aktivno prakticiranje vjere doprinosi mnogim dobrobitima. Vjera im daje snagu, utjehu, oslonac i nadu u teškim trenucima. Osobe s intelektualnim teškoćama mogu, uz adekvatno pruženu individualnu podršku, aktivno sudjelovati u vjerskoj zajednici, poznavati načela vjerskog života te ostvariti svoj duhovni potencijal. Često osobe s intelektualnim teškoćama dobro poznaju...
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz  ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Marija Repalust
Ovim radom se želi prikazati perspektiva roditelja djece s razvojnim i socijalnim rizicima te teškoćama u razvoju o iskustvu podrške s obzirom na usluge rane intervencije u Međimurskoj županiji. U skladu s općim ciljem postavljeni su specifični ciljevi koji se ogledaju u istraživačkim pitanjima: iskustva podrške ranom intervencijom, trenutne potrebe obitelji i djeteta te očekivanja od buduće podrške. U istraživanju je korišten kvalitativan pristup prikupljanja i analize...
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iva Vuk
Problem vršnjačkog nasilja sve je prisutniji u školi. Poznato je da učenici s intelektualnim teškoćama zaostaju u razvoju socijalne kompetencije, da imaju teškoće u socijalnim interakcijama te bi mogli biti lake mete vršnjačkog nasilja. Istovremeno, deficiti socijalne kompetencije, učenike s lakim intelektualnim teškoćama čine sklonijima negativnoj interpretaciji tuđih namjera i ponašanja, zbog čega često, osim žrtve, postaju i zlostavljači. Cilj ovog rada je dobiti...
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Mihaela Gaća
Osjetilo sluha jedno je od 5 osjetila koje posjedujemo i koje ima veliku ulogu u razvoju i učenju, a njegovo oštećenje ima značajne posljedice na komunikaciju, socijalni i akademski život te emocionalna stanja pojedinca. Najvažnijim rizičnim faktorom za nastanak oštećenja sluha smatra se starenje (Moyer, 2012). Prema procjenama Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO, 2017; 2013) oštećenje sluha veće od 40 dB na boljem uhu ima 328 milijuna odraslih osoba. S obzirom da bilo...
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Katarina Čorić
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih simptoma problema u ponašanju kod adolescenata, kao i istodobna pojavnost simptoma iz te dvije domene. Za potrebe ovog diplomskog rada korišteni su podaci dobiveni istraživanjem koje je provedeno u sklopu projekta UNPD-a „Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta i podrška osnivanja koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta“ koji je trajao u razdoblju od 2008. do...
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Mateja Gašparović
S obzirom na visoku brojku osoba ovisnih o nekoj vrsti droge (17,8 milijuna ljudi u Europi prema zadnjim podacima) te posljedicama konzumacije droge po individui, obitelji i društvu, potrebno je da zakonski okviri djelovanja, ali i programi prevencije i rehabilitacije, budu znanstveno utemeljeni na kvalitetnim istraživanjima te na dobroj praksi i potrebama tih ljudi. U radu je dan prikaz važnosti takvih istraživanja, kao i prikaz relevantnih institucija na europskoj i nacionalnoj razini...

Pages