Pages

Društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja osoba s invaliditetom
Društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja osoba s invaliditetom
Marija Pavković
U ovom radu istraţuje se pojam društvenog poduzetništva koji se pojavljuje kao oblik poduzetništva kojemu nije cilj osobna korist ili maksimiziranje profita, nego usmjerenost na društvene vrijednosti. Predstavljene su njegove definicije, razvoj i širenje. Kao relativno novi pojam, još uvijek je podloţan propitivanju granica i utvrĊivanju sadrţaja. Društveni poduzetnici motivirani su prije svega stvaranjem društvenih promjena. Društveno poduzetništvo je usmjereno na potrebe...
Duhovnost kao čimbenik otpornosti
Duhovnost kao čimbenik otpornosti
Nikolina Nedeljković
Ovim radom definirat će se koncept otpornosti obitelji, te pojasniti uloga duhovnosti u istoj kao jednog od brojnih čimbenika koji utječu na jačanje i razvoj obiteljske zajednice. Posebna pozornost posvećena je oblicima duhovnosti u vidu jačanja samih članova obitelji i obitelji kao zajednice. Navedeni čimbenik jedan je od najmanje istraživanih u konceptu otpornosti obitelji. Naime, poimanje i prakticiranje duhovnosti različito je i subjektivno za svaku pojedinu obitelj...
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Ana Lea Jurak
Razvojni poremećaj koordinacije definira se kao oštećenje motoričke koordinacije koje je dovoljno veliko da interferira sa svakodnevnim životnim aktivnostima i akademskim postignućima. Svakodnevne životne aktivnosti koje zahtijevaju motoričku koordinaciju procjenjuju se u odnosu na kronološku dob i inteligenciju, a njihov poremećaj može se manifestirati izrazitim kašnjenjem u postizanju motoričkih miljokaza poput puzanja, sjedenja ili hoda, čestim ispadanjem stvari,...
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Dora Milošević
Kritično razdoblje za djecu oboljelu od šećerne bolesti upravo je rana školska dob, kada se djeca na neki način odvajaju od roditelja, te započinje njihova samostalna briga o šećernoj bolesti i kontroli iste. Ciljevi ovog istraživačkog rada odnose se na provedbu i evaluaciju programa kreativnih terapija i njihovog utjecaja na dječje negativne osjećaje prema bolesti, viđenje samokontrole, strah te poboljšanje uspješnosti oboljele djece u socijalnim aspektima života. Također,...
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Marija Dautanec
Emocije su glavni pokretač svakog pojedinca, njegova odnosa s drugim ljudima i cijeloga društvenoga života. Emocije povezuju pojedinca sa ljudima, stvarima i događajima. Zbog navedenog emocionalni razvoj je važan za svakog pojedinca, zapravo za svako dijete od njegove najranije dobi, odnosno od samog rođenja. Za emocionalni razvoj bitna je okolina u kojoj se dijete nalazi, djetetov primarni skrbnik kao i sam djetetov temperamenti razina intelektualnog funkcioniranja. Emocionalni...
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Maja Divljaković
Edukacijsko-rehabilitacijski program je dio pojedinačno usmjerenih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka i mjera koje su utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Program obuhvaća veliki broj komponenti, ali je ovo istraživanje usmjereno na poticanje na području brige o sebi, spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalnog i socijalnog ponašanja. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učinkovitost edukacijsko-rehabilitacijskog programa...
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Matea Begić
Vršnjački vođena intervencija jedna je od strategija koja uspješno povećava razinu socijalnih interakcija između djece s poremećajem iz spektra autizma i djece tipičnog razvoja u inkluzivnom okruženju. Temelji se na podučavanju vršnjaka vještinama komunikacije i pružanja podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma sa ciljem smanjivanje podrške odrasle osobe tijekom vremena. U istraživanju je sudjelovao dječak (5,6) s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma, petero...
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Tomislav Radošević
Istraživanja znakovnih jezika evociranim potencijalima relativno su mlad pristup u neurolingvistici. Unatoč malom broju ovakvih istraživanja, pokriveni su različiti jezični fenomeni, no dosad nije postojao njihov pregled. U skladu s time, cilj ovoga preglednog diplomskog rada jest prikazati dosadašnje spoznaje o primjeni evociranih potencijala u istraživanju sastavnica znakovnih jezika te utvrditi postoje li specifičnosti u obradi vezane za modalitet. Istraživanja fonologije...
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Petra Lukačić
Cilj ovog rada bio je ispitati komponente fonološke obrade kod djece s rascjepom predškolske dobi, usporediti ih s očekivanjima za dob te istražiti postoje li razlike u vještini fonološke obrade s obzirom na vrstu rascjepa. Uzorak ispitanika obuhvaća desetero djece s rascjepom kronološke dobi od 5;11 do 7;10 godina (prosječne kronološke dobi 6;07 godina), bez dodatnih teškoća. Jedan ispitanik ima rascjep tvrdog nepca, jedan ispitanik ima submukozni rascjep, četvero ispitanika...
Glazba u terapiji mucanja
Glazba u terapiji mucanja
Ivana Lukić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora i okarakterizirano je abnormalno visokom učestalošću i trajanjem zastoja u toku govora, a zastoji se javljaju u obliku ponavljanja glasova, slogova ili jednosložnih riječi, produljivanja glasova te zastoja zračne struje (Guitar, 2006). Postoji veliki broj terapija mucanja te se one mogu podijeliti na terapije prikladne za djecu predškolske dobi, terapije za djecu školske dobi i odrasle osobe. Jedan od pristupa u terapiji mucanja koji...
Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Karla Kosić
Ovaj rad pruža informacije o početku pojavljivanja govornih netečnosti u ranom djetinjstvu indikativnih za razvoj mucanja te istražuje njihove varijacije. Također, daje uvid u učinkovitost prepoznavanja mucanja u ranom djetinjstvu kao i u načine djelovanja logopedske intervencije u području ranog mucanja. Svrha rada je pružiti informacije koje kliničarima mogu služiti kao orijentir u dijagnostičkom postupku. Obrađeni su prikupljeni nalazi iz Logopedskog kabineta Centra za...
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Anita Gladović
U radu Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti – izazovi prevencije u zajednici,prikazane su mogućnosti prevencije ilegalnog grafitiranja u suvremenom društvu u kojem grafiti predstavljaju dio svakodnevnice i uvriježen način izražavanja jednog dijela populacije mladih. Cilj rada je ukazati na izazove koji se javljaju prilikom prevencije ilegalnog grafitiranja, ali i na potencijal koji grafiti kao medij nude. Rad obuhvaća osnovna teorijska znanja o vrstama grafita,...

Pages