Pages

Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Ana Marković
Alkohol znaĉajno doprinosi mortalitetetu te bolestima i invalidnosti na globalnoj razini. Osim što utjeĉe na fiziĉko i psihiĉko zdravlje osobe koja ga konzumira, alkohol ugroţava ţivot i zdravlje osoba koje se nalaze u okolini osobe koja konzumira alkohol. Cilj ovog rada je analiza odreĊenog broja hrvatskih znanstvenih ĉasopisa u periodu od deset godina kako bi se utvrdila kvantiteta i kvaliteta interesa za probleme u vezi s prekomjernim konzumiranjem alkohola. Svrha rada je...
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Tomislav Prpić
Cilj ovog diplomskog rada je povezati područje prevencije problema u ponašanju s prekomjernim korištenjem društvenih mreža. Uvodni dio diplomskog rada podrazumijeva obuhvaćanje općenite teme prevencije i opisivanje razina prevencije. Nakon preventivnog dijela slijedi dio koji pojašnjava pojam društvenih mreža uz navođenje najčešće korištenih društvenih mreža u svijetu. U diplomskom radu polazi se od pretpostavke kako određeni dio opće populacije u Hrvatskoj prekomjerno...
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Jana Pejić
Radom Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju obuhvaćen je cjelokupni proces implementacije preventivnih programa koji je viđen kao jedna od ključnih komponenti postizanja pozitivnih ishoda preventivnih programa. Cilj rada je prikazati izazove, probleme i prepreke koje stoje na putu implementacije preventivnih programa u stvarnom školskom okruženju. Zahvaljujući sve većoj pozornosti koja se unazad nekoliko desetljeća posvećuje implementaciji, sve se više...
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Magdalena Klasnić
Interes stručne zajednice za probleme maloljetnih i adolescentnih roditelja, posebice majki, raste no još uvijek se nedovoljno progovara o ovoj temi i postoji niz pitanja na koje je potrebno skrenuti pažnju. Neka od glavnih pitanja su informiranost mladih, mogućnosti izbora, spremnost na roditeljstvo i potrebna podrška za mlade roditelje iz uže i šire zajednice. Za socijalnog pedagoga karakteristično je da se bavi skupinama koje su osjetljivije i izloženije različitim rizicima pa...
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Tea Zovko
Braillevo pismo (ili brajica), kao temelj opismenjavanja slijepih osoba, neizostavni je dio obrazovanja i akademske pismenosti, ali je važan i u svakodnevnoj, tj. funkcionalnoj pismenosti. Uspješnost u procesu opismenjavanja ovisit će o čitavom nizu faktora: dobi nastanka oštećenja vida, motoričkim i taktilnim vještinama djeteta, njegovim kognitivnim sposobnostima, razini motivacije, podršci okoline i dr. Znanja i kompetencije stručnjaka također su važan faktor u tom procesu....
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Martina Filić
Izražavanje količine, najšire rečeno, naziva se kvantifikacijom. Kvantifikacija u jeziku može biti ostvarena na različite načine. Kvantifikacija može biti eksplicitna (izražavanje količine kvantifikatorima) i implicitna (izražavanje količine kontekstom). Istraživanja su pokazala da ASL i RSL razlikuju obje vrste kvantifikacije, kao i da u znakovnim jezicima postoje neke specifičnosti u odnosu na modalitet u kojem se ostvaruju.Cilj je ovoga rada bio utvrditi način izražavanja...
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Anica Markulj
Cilj istraživanja je opisati doživljaj izvansudske nagodbe od strane posrednika i vlastite uloge u tom procesu, sa svrhom dobivanja dubljeg uvida u posredničku praksu. U istraživanju je sudjelovalo pet posrednica iz dvije Stručne službe za izvansudsku nagodbu (Zagreb i Osijek). Metoda kojom su prikupljeni podatci je fokusna grupa. Kao metoda obrade podataka korištena je metoda jednostavnog kodiranja. Rezultati istraživanja dali su uvid u perspektivu posrednika o izvansudskoj nagodbi....
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Sana Čačko
Postoje mnoge teorije koje nastoje objasniti teškoće karakteristiĉne za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Jedna od njih je i teorija izvršne disfunkcije. Posljednjih dva desetljeća sposobnosti izvršnih funkcija sve se ĉesće spominju u kontekstu ovog poremećaja, a njihova povezanost s njegovim glavnim karakteristikama predmet je mnogih istraţivanja i rasprava. Tako se izvršne funkcije, kao termin koji obuhvaća razliĉite kognitive procese koji upravljaju cilju usmjerenim...
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Nikolina Jezernik
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj karakteriziran nedostacima socijalne komunikacije i atipičnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti. Premda se u prošlosti smatralo kako je jezično odstupanje sastavni dio kliničke slike poremećaja, danas se ističe kako se, ovisno o rezultatima na jezičnim mjerama i testovima, populacija djece s PSA-om može podijeliti na skupinu djece bez jezičnog odstupanja i na skupinu djece s jezičnim odstupanjem. Uzimajući u...
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Marina Dedić
Smatra se da je mucanje multidimenzionalni poremećaj na koji utječu mnogi čimbenici, pa tako i različiti stupnjevi jezične obrade. Iako je prihvaćeno vjerovanje da povezanost između mucanja i pojedinih jezičnih varijabla postoji, još uvijek nema općeg slaganja o njihovoj točnoj ulozi za nastanak mucanja i njegovo trajanje. S obzirom na to da istraživanja pokazuju da se mucanje često javlja kad su jezični zahtjevi previsoki, ciljevi ovog rada su dobivanje uvida u razinu...
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Andrea Čavara
Sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u kulturnom životu šire društvene zajednice nužno je u afirmaciji sveukupna stvaralaštva i doprinosa kulturnim aktivnostima koje uključuju ravnopravan pristup u svim područjima života. Bavljenje kazališnim radom osoba oštećena vida utječe na podizanje svijesti o aktivnoj uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, također senzibilizira javnost za potrebe i specifičnosti osoba oštećena vida. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati na...
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Jelena Dolenec
Od ukupnog broja djece s teškoćama u razvoju, najbrojnija su djeca s teškoćama učenja (Reid,Lienemann,2006). Jedna od glavnih karakteristika prepoznavanja teškoća učenja kod učenika je neujednačenost njegovih intelektualnih sposobnosti i akademskog postignuća. (Vidović, Štetić, Rijavec, Miljković, 2003; Swanson,Harris,Graham,2003; Mercer 1997 prema Reid,Lienemann,2006) Kako bi se doskočilo tom problemu, posljednjih godina stručnjaci se sve više okreću raznim strategijama...

Pages