Pages

Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Hana Lukavečki
Društvene mreže pojavile su se devedesetih godina prošlog stoljeća, a popularnost im i danas sve više raste. Predstavljaju nov oblik komunikacije u virtualnom svijetu te znatno ubrzavaju prijenos željenih informacija. Tijekom godina su se mijenjale, nestajale iz upotrebe i nastajale brojne nove. U internetskom svijetu, najpopularnije su Facebook, Instagram, Whatsapp i Viber. Zauzimaju velik dio internetskog prostora i milijarde zadovoljnih korisnika potvrđuju njihove dobrobiti. Cilj...
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Rahela Kočila
Nekim osobama s intelektualnim teškoćama je duhovnost i religioznost značajna dimenzija kvalitete življenja, a aktivno prakticiranje vjere doprinosi mnogim dobrobitima. Vjera im daje snagu, utjehu, oslonac i nadu u teškim trenucima. Osobe s intelektualnim teškoćama mogu, uz adekvatno pruženu individualnu podršku, aktivno sudjelovati u vjerskoj zajednici, poznavati načela vjerskog života te ostvariti svoj duhovni potencijal. Često osobe s intelektualnim teškoćama dobro poznaju...
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz  ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Marija Repalust
Ovim radom se želi prikazati perspektiva roditelja djece s razvojnim i socijalnim rizicima te teškoćama u razvoju o iskustvu podrške s obzirom na usluge rane intervencije u Međimurskoj županiji. U skladu s općim ciljem postavljeni su specifični ciljevi koji se ogledaju u istraživačkim pitanjima: iskustva podrške ranom intervencijom, trenutne potrebe obitelji i djeteta te očekivanja od buduće podrške. U istraživanju je korišten kvalitativan pristup prikupljanja i analize...
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iva Vuk
Problem vršnjačkog nasilja sve je prisutniji u školi. Poznato je da učenici s intelektualnim teškoćama zaostaju u razvoju socijalne kompetencije, da imaju teškoće u socijalnim interakcijama te bi mogli biti lake mete vršnjačkog nasilja. Istovremeno, deficiti socijalne kompetencije, učenike s lakim intelektualnim teškoćama čine sklonijima negativnoj interpretaciji tuđih namjera i ponašanja, zbog čega često, osim žrtve, postaju i zlostavljači. Cilj ovog rada je dobiti...
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Mihaela Gaća
Osjetilo sluha jedno je od 5 osjetila koje posjedujemo i koje ima veliku ulogu u razvoju i učenju, a njegovo oštećenje ima značajne posljedice na komunikaciju, socijalni i akademski život te emocionalna stanja pojedinca. Najvažnijim rizičnim faktorom za nastanak oštećenja sluha smatra se starenje (Moyer, 2012). Prema procjenama Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO, 2017; 2013) oštećenje sluha veće od 40 dB na boljem uhu ima 328 milijuna odraslih osoba. S obzirom da bilo...
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Katarina Čorić
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih simptoma problema u ponašanju kod adolescenata, kao i istodobna pojavnost simptoma iz te dvije domene. Za potrebe ovog diplomskog rada korišteni su podaci dobiveni istraživanjem koje je provedeno u sklopu projekta UNPD-a „Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta i podrška osnivanja koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta“ koji je trajao u razdoblju od 2008. do...
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Mateja Gašparović
S obzirom na visoku brojku osoba ovisnih o nekoj vrsti droge (17,8 milijuna ljudi u Europi prema zadnjim podacima) te posljedicama konzumacije droge po individui, obitelji i društvu, potrebno je da zakonski okviri djelovanja, ali i programi prevencije i rehabilitacije, budu znanstveno utemeljeni na kvalitetnim istraživanjima te na dobroj praksi i potrebama tih ljudi. U radu je dan prikaz važnosti takvih istraživanja, kao i prikaz relevantnih institucija na europskoj i nacionalnoj razini...
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Ana Marković
Alkohol znaĉajno doprinosi mortalitetetu te bolestima i invalidnosti na globalnoj razini. Osim što utjeĉe na fiziĉko i psihiĉko zdravlje osobe koja ga konzumira, alkohol ugroţava ţivot i zdravlje osoba koje se nalaze u okolini osobe koja konzumira alkohol. Cilj ovog rada je analiza odreĊenog broja hrvatskih znanstvenih ĉasopisa u periodu od deset godina kako bi se utvrdila kvantiteta i kvaliteta interesa za probleme u vezi s prekomjernim konzumiranjem alkohola. Svrha rada je...
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Tomislav Prpić
Cilj ovog diplomskog rada je povezati područje prevencije problema u ponašanju s prekomjernim korištenjem društvenih mreža. Uvodni dio diplomskog rada podrazumijeva obuhvaćanje općenite teme prevencije i opisivanje razina prevencije. Nakon preventivnog dijela slijedi dio koji pojašnjava pojam društvenih mreža uz navođenje najčešće korištenih društvenih mreža u svijetu. U diplomskom radu polazi se od pretpostavke kako određeni dio opće populacije u Hrvatskoj prekomjerno...
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Jana Pejić
Radom Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju obuhvaćen je cjelokupni proces implementacije preventivnih programa koji je viđen kao jedna od ključnih komponenti postizanja pozitivnih ishoda preventivnih programa. Cilj rada je prikazati izazove, probleme i prepreke koje stoje na putu implementacije preventivnih programa u stvarnom školskom okruženju. Zahvaljujući sve većoj pozornosti koja se unazad nekoliko desetljeća posvećuje implementaciji, sve se više...
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Magdalena Klasnić
Interes stručne zajednice za probleme maloljetnih i adolescentnih roditelja, posebice majki, raste no još uvijek se nedovoljno progovara o ovoj temi i postoji niz pitanja na koje je potrebno skrenuti pažnju. Neka od glavnih pitanja su informiranost mladih, mogućnosti izbora, spremnost na roditeljstvo i potrebna podrška za mlade roditelje iz uže i šire zajednice. Za socijalnog pedagoga karakteristično je da se bavi skupinama koje su osjetljivije i izloženije različitim rizicima pa...
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Tea Zovko
Braillevo pismo (ili brajica), kao temelj opismenjavanja slijepih osoba, neizostavni je dio obrazovanja i akademske pismenosti, ali je važan i u svakodnevnoj, tj. funkcionalnoj pismenosti. Uspješnost u procesu opismenjavanja ovisit će o čitavom nizu faktora: dobi nastanka oštećenja vida, motoričkim i taktilnim vještinama djeteta, njegovim kognitivnim sposobnostima, razini motivacije, podršci okoline i dr. Znanja i kompetencije stručnjaka također su važan faktor u tom procesu....

Pages