Pages

Evaluacija  edukacijsko-rehabilitacijskih programa  za djecu s odstupanjem u psihomotoričkom razvoju
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s odstupanjem u psihomotoričkom razvoju
Mia Senkić
Rana intervencija podrazumijeva širok i raznolik spektar aktivnosti i postupaka koji su namijenjeni podršci ranom dječjem razvoju, te je to model namijenjen vulnerabilnim skupinama djece s rizikom za razvojno odstupanje ili s već utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima. Ona kroz multidisciplinarnu suradnju i različite pristupe unapređuje djetetove kompetencije, smanjuje teškoće, povećava funkcionalnost te pruža podršku obitelji kroz edukaciju i savjetovanje s...
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Maja Divljaković
Edukacijsko-rehabilitacijski program je dio pojedinačno usmjerenih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka i mjera koje su utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Program obuhvaća veliki broj komponenti, ali je ovo istraživanje usmjereno na poticanje na području brige o sebi, spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalnog i socijalnog ponašanja. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učinkovitost edukacijsko-rehabilitacijskog programa...
Evaluacija intervencije za povećanje kompetencija roditelja djece s ADHD-om
Evaluacija intervencije za povećanje kompetencija roditelja djece s ADHD-om
Ozana Mikulić
Zbog činjenice da se roditelji djece s ADHD-om u Republici Hrvatskoj suočavaju s nedostatkom sustavne i kontinuirane stručne podrške, nastala je ideja za izradom i provedbom programa namijenjenog upravo njima. Cilj ovog rada je provjeriti je li program imao učinak na povećanje opće informiranosti i znanja o ADHD-u, povećanje kompetencija roditelja za suočavanje sa stresnim situacijama, povećanje emocionalne samoregulacije te povećanje emocionalne topline prema djetetu. Program je...
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Franka-Angela Šimunković
Kod studentske populacije čest izvor psihosocijalnog stresa upravo su akademske aktivnosti i obaveze, a istraživanja potvrđuju da je jedan od značajnijih izvora upravo ispit, o kojemu se u literaturi često govori kao ispitnoj anksioznosti. Iako je, s ciljem smanjenja pojavnosti ispitne anksioznosti, potrebno utjecati na mnogobrojne faktore u životu osobe, gotovo je nemoguće u potpunosti spriječiti njezinu pojavnost. Upravo iz tog razloga, ovaj diplomski rad usmjeren je na ispitivanje...
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Matea Begić
Vršnjački vođena intervencija jedna je od strategija koja uspješno povećava razinu socijalnih interakcija između djece s poremećajem iz spektra autizma i djece tipičnog razvoja u inkluzivnom okruženju. Temelji se na podučavanju vršnjaka vještinama komunikacije i pružanja podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma sa ciljem smanjivanje podrške odrasle osobe tijekom vremena. U istraživanju je sudjelovao dječak (5,6) s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma, petero...
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Tomislav Radošević
Istraživanja znakovnih jezika evociranim potencijalima relativno su mlad pristup u neurolingvistici. Unatoč malom broju ovakvih istraživanja, pokriveni su različiti jezični fenomeni, no dosad nije postojao njihov pregled. U skladu s time, cilj ovoga preglednog diplomskog rada jest prikazati dosadašnje spoznaje o primjeni evociranih potencijala u istraživanju sastavnica znakovnih jezika te utvrditi postoje li specifičnosti u obradi vezane za modalitet. Istraživanja fonologije...
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Ana-Marija Leko
Društvene mreže sve više privlače pažnju akademske zajednice. No, iz pregleda literature vidljivo je da je malen broj istraživanja posvećen temi učenika s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama. Kako bi se pronašli učinkoviti načini rada s učenicima na društvenim mrežama te im se osigurala kvalitetna podrška, važno je poznavati njihova iskustva. Stoga se ovim istraživanjem htjelo uvažiti perspektivu učenika s intelektualnim teškoćama o društvenoj mreži...
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Petra Lukačić
Cilj ovog rada bio je ispitati komponente fonološke obrade kod djece s rascjepom predškolske dobi, usporediti ih s očekivanjima za dob te istražiti postoje li razlike u vještini fonološke obrade s obzirom na vrstu rascjepa. Uzorak ispitanika obuhvaća desetero djece s rascjepom kronološke dobi od 5;11 do 7;10 godina (prosječne kronološke dobi 6;07 godina), bez dodatnih teškoća. Jedan ispitanik ima rascjep tvrdog nepca, jedan ispitanik ima submukozni rascjep, četvero ispitanika...
Fonološka obrada i fonološko pamćenje kao mjera u dijagnostici fonoloških poremećaja
Fonološka obrada i fonološko pamćenje kao mjera u dijagnostici fonoloških poremećaja
Roberta Šrajbek
Definicije fonoloških poremećaja nerijetko su se mijenjale tijekom povijesti te su u sebi sadržavale karakteristike koje danas autori smatraju artikulacijskim poremećajima. Tek se napretkom lingvističke i logopedske znanstvene djelatnosti pažnja usmjerila na fonološke poremećaje (Milošević i Vuković, 2016). Zbog terminoloških preklapanja otežano je definiranje fonoloških poremećaja, što se odražava i na dijagnostičke kriterije koji moraju biti ispunjeni da bi se postavila...
Fonološke sposobnosti osoba s Downovim sindromom
Fonološke sposobnosti osoba s Downovim sindromom
Mihaela Hoppe
Fonološke sposobnosti su sposobnosti koje uključuju fonološko pamćenje i fonološku svjesnost. Fonološko pamćenje je sustav koji kodira i privremeno pohranjuje fonološke informacije. Naziva se i fonološkom petljom. Ispituje se zadacima ponavljanja brojevnog niza i ponavljanja pseudoriječi. Fonološka svjesnost odnosi se na osjetljivost na glasovnu strukturu govornog jezika. Obuhvaća pojam fonemske svjesnosti, koja predstavlja sposobnost manipuliranja fonemima u riječi....
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Patricia Piškor
Tema ovog diplomskog rada je određivanje fonotaktičkih osobina ranog dječjeg rječnika troje djece u razdoblju 1;05-2;08 godina. Cilj rada je ispitati vrijedi li u hrvatskom jeziku teza da u ranom dječjem rječniku prevladavaju riječi iz gustih susjedstva, kao što se pokazalo u istraživanjima u drugim jezicima. Također svrha je i ispitati kakva gustoća susjedstva postoji u jeziku odraslih upućenom djeci, kao i u jeziku odraslih govornika hrvatskog jezika. U istraživanje su uzete...
Fonotaktički čimbenici u pisanju kod djece s jezičnim teškoćama
Fonotaktički čimbenici u pisanju kod djece s jezičnim teškoćama
Ella Zečević
Pisanje je složen lingvističko-kognitivni proces koji je utjecajan i u edukacijskoj i u izvan odgojno-obrazovnoj socijalnoj okolini. Najbitnijom prekretnicom u dječjem učenju alfabetskog pisanja se smatra razvoj ideje da grafemi reprezentiraju glasove iz jezika. Ipak, nisu svi jezici iz alfabetskog ortografskog sustava jednako transparentni. Prisustvo nedosljednosti i iregularnosti u jeziku može usporiti i otežati razvoj pisanja. Unatoč očuvanoj kogniciji, kod djece s jezičnim...

Pages