Pages

Grupe podrške u rehabilitaciji odraslih osoba sa stečenim oštećenjem sluha
Grupe podrške u rehabilitaciji odraslih osoba sa stečenim oštećenjem sluha
Tea Anđelić
Stečeno oštećenje sluha najčešći je kronični problem osoba starije životne dobi. Njegove su posljedice značajne za kvalitetu života, budući da se negativnim utjecajem na komunikaciju protežu na socijalni, emocionalni, profesionalni i druge aspekte života pojedinca, potencijalno smanjujući funkcionalni status, pa čak i mentalno zdravlje. Navedene posljedice i učestalost stečenog oštećenja sluha tako predstavljaju i ekonomski, odnosno društveni problem. Dio se...
Hrvatski znakovni jezik u svjetlu suvremenih društvenih trendova
Hrvatski znakovni jezik u svjetlu suvremenih društvenih trendova
Vlatka Bašić
Jezici izumiru onda kada se broj govornika smanjuje, kada jezici nisu dokumentirani i ne prenose se na nove generacije, kada manjina koja govori taj jezik nije čvrsta i povezana i ne njeguje svoj jezik pa postepeno preuzima jezik dominantne zajednice. Iz istih, ali i brojnih drugih razloga i znakovnim jezicima prijeti izumiranje, a nikako ne pomaže činjenica da u većini zemalja nisu ni prepoznati kao pravi, prirodni jezici. Osim što su ugroženi znakovni jezici, ugrožena je kultura i...
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Identifikacija govornika u forenzičkoj akustici i fonetici
Katarina Minarik
Forenzička akustika i fonetika relativno je novo interdisciplinarno područje koje objedinjavanjem tehničkih, biomedicinskih, humanističkih i društvenih znanosti utvrđuje relevantne činjenice u sudskim postupcima. Ovaj pregledni rad prikazuje jedno od područja rada kojim se forenzička akustika i fonetika bavi, a to je identifikacija govornika. Izum opreme za snimanje i reprodukciju zvuka, razni alati za akustičku obradu glasa te izum spektrograma, ključni su događaji...
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Identifikacija čimbenika dugoročne kriminalne karijere te njihova primjena u penološkoj rehabilitaciji
Ardita Dreshaj
Kriminalna karijera kao vrlo sistematizirani koncept nudi odličnu teorijsku podlogu za razna istraživanja u području kriminaliteta jer kroz detaljnu analizu počinitelja kroz temeljne 4 dimenzije u fokus stavlja karakteristike kriminalne karijere umjesto kaznenog djela. Ovaj rad obuhvaća opise raznih istraživanja usmjerenih na čimbenike povezane s dugoročnim kriminalnim karijerama koji potencijalno mogu imati prediktivnu vrijednost u identifikaciji počinitelja visokog rizika s...
Igra kao pristup poučavanja djece s teškoćama učenja
Igra kao pristup poučavanja djece s teškoćama učenja
Matea Hunjek
Teškoće učenja definiraju se kao heterogena skupina poremećaja, najčešće okarakteriziranih teškoćama u primanju, obradi, pohrani, dosjećanju i korištenju informacija (Ldac-acta, 2015). Djeca s teškoćama učenja imaju prosječne intelektualne sposobnosti, ali teškoće u procesima pamćenja, percipiranja i izvršnih funkcija (Galić-Jušić, 2004; Fletcher, Stuebing, Morris i Lyon, 2005; Ldac-acta, 2015). Uz to mogu biti prisutne i teškoće pažnje i koncentracije, emocionalne...
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Imitiraju li djeca s poremećajem iz spektra autizma humanoidnog robota?
Nikolina Runje
Razne tehnološke naprave su već odavno sastavni dio dijagnostike i rehabilitacije mnogih poremećaja. U području istraživanja i unapređivanja procesa dijagnostike i terapije poremećaja iz spektra autizma (PSA), u posljednjih deset godina pozornost znanstvenika obuzima područje socijalno-asistivne robotike. Ciljevi istraživanja u području ljudskorobotskih interakcija su se do sada uglavnom odnosili na mjerenje i analizu reakcija djece s PSA-om na robota. Daljnji ciljevi...
Imperativ u hrvatskom znakovnom jeziku
Imperativ u hrvatskom znakovnom jeziku
Marina Borčić
Imperativ (lat. impero - zapovjediti) glagolski je način, kojim se, osim zapovijedi, izriču različiti govorni činovi: objašnjenje, dopuštenje, savjet, poziv, uputa, itd. Od ostalih se glagolskih načina može razlikovati na temelju suprasegmentnih (prozodijskih), morfoloških i sintaktičkih obilježja. Imperativ je opisan u mnogim govornim jezicima, a istraživanja imperativa u znakovnim jezicima tek su u začetku. Cilj ovoga rada bio je utvrditi postoji li imperativ u hrvatskom...
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Zrinka Zemljak
Djeca s višestrukim teškoćama karakterizirana su kombinacijom teškoća u obliku neuromuskularnih disfunkcija, kognitivnih teškoća te drugih fizičkih i senzoričkih nedostataka. Ove popratne teškoće ograničavaju učenje i sprječavaju dijete u izvršavanju različitih svakodnevnih zadataka. Razumijevanje i sposobnost uporabe govornog jezika i komunikacije često su ograničeni te umanjuju mogućnosti komunikacije s okolinom što dovodi do ograničenja prilika za učenje i postizanja...
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Andreja Mustak
Saţetak rada: Djeca i mladi s teškoćama u razvoju moraju biti u središtu djelovanja koje je usmjereno na izgraĊivanje inkluzivnih društava, ne samo kao korisnici, već kao nositelji promjene (Unicef,2013). Danas se sve više istiĉe vaţnost percepcije uĉenika o zadovoljstvu školovanjem i sustavom potpore, ali i pravo na sudjelovanje u odlukama koje se tiĉu njihovih individualiziranih odgojno obrazovnih programa.Uĉenici trebaju imati glavni glas u opisivanju svog svijeta uĉenja...
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Roberta Bačani
Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje zbog svoga značenja za skladan razvoj antropoloških obilježja učenika jedinstveno je po mogućnostima i posebnostima. Programski sadržaj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture raspodijeljen je po razvojnim značajkama učenika. U nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture važno je razvijati tjelesne, mentalne i socijalne sposobnosti kod svih učenika radi stjecanja pozitivne slike o sebi, razvijanja spoznaje o vrijednostima zdravog...
Individualizacija postupaka, vrednovanje i samovrednovanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika
Individualizacija postupaka, vrednovanje i samovrednovanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika
Iva Stjepanović
U ovom diplomskom radu predstavlja se proces individualizacije postupaka te pristupa vrednovanju učeničkih postignuća u nastavi hrvatskoga jezika. Spomenuti postupci individualizacije i pristupi su izrađeni za učenicu s ADHD – om te su primijenjeni tijekom nastave hrvatskoga jezika u svibnju i lipnju 2019. godine. U svrhu procjene vještina za školsko učenje, učenica je procjenjena odabranim ACADIA subtestovima razvoja sposobnosti te Listom procjene vještina školskog učenja....
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Barbara Perković
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi opseg zlouporabe psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu te navedeno dovesti u odnos s čimbenicima individualne otpornosti. Specifični ciljevi rada su istražiti postoje li razlike u učestalosti konzumiranja psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu s obzirom na zastupljenost čimbenika individualne otpornosti. Ovo istraživanje je provedeno u razdoblju od listopada do studenog 2017. godine u Zagrebu u...

Pages