Pages

Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Sana Čačko
Postoje mnoge teorije koje nastoje objasniti teškoće karakteristiĉne za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Jedna od njih je i teorija izvršne disfunkcije. Posljednjih dva desetljeća sposobnosti izvršnih funkcija sve se ĉesće spominju u kontekstu ovog poremećaja, a njihova povezanost s njegovim glavnim karakteristikama predmet je mnogih istraţivanja i rasprava. Tako se izvršne funkcije, kao termin koji obuhvaća razliĉite kognitive procese koji upravljaju cilju usmjerenim...
Jednostrano oštećenje sluha u djece
Jednostrano oštećenje sluha u djece
Iva Renić
Jednostrano oštećenje sluha (JOS) je djelomično ili potpuno oštećenje sluha na jednom uhu, pri čemu je prag sluha na drugom uhu uredan. Prevalencija JOS-a iznosi 0,1% novorođenčadi, a u predškolskoj i ranoj školskoj dobi povećava se na 3%. Tradicionalno je JOS smatran minimalnim oštećenjem koje nema značajniji utjecaj na cjelokupni razvoj djeteta. Tijekom 80-tih godina prošlog stoljeća istraživanja su ukazala na povezanost JOS-a i lošijeg akademskog uspjeha kod djece, što...
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Nikolina Jezernik
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj karakteriziran nedostacima socijalne komunikacije i atipičnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti. Premda se u prošlosti smatralo kako je jezično odstupanje sastavni dio kliničke slike poremećaja, danas se ističe kako se, ovisno o rezultatima na jezičnim mjerama i testovima, populacija djece s PSA-om može podijeliti na skupinu djece bez jezičnog odstupanja i na skupinu djece s jezičnim odstupanjem. Uzimajući u...
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Marina Dedić
Smatra se da je mucanje multidimenzionalni poremećaj na koji utječu mnogi čimbenici, pa tako i različiti stupnjevi jezične obrade. Iako je prihvaćeno vjerovanje da povezanost između mucanja i pojedinih jezičnih varijabla postoji, još uvijek nema općeg slaganja o njihovoj točnoj ulozi za nastanak mucanja i njegovo trajanje. S obzirom na to da istraživanja pokazuju da se mucanje često javlja kad su jezični zahtjevi previsoki, ciljevi ovog rada su dobivanje uvida u razinu...
Jezični profili osoba s lijevostranim i desnostranim moždanim udarom u akutnoj fazi oporavka
Jezični profili osoba s lijevostranim i desnostranim moždanim udarom u akutnoj fazi oporavka
Lara Pilepić
Nakon moždanog udara, poremećaji jezika jedni su od najčešćih nemotoričkih posljedica koji se javljaju u čak 35% bolesnika. Klinička slika jezičnih poremećaja vrlo je varijabilna, te oni u mnogome onesposobljavaju bolesnika s moždanim udarom, često i više nego sam motorički deficit. U starijoj literaturi zabilježen je podatak kako moždani udari u desnoj hemisferi za posljedicu nemaju jezični poremećaj jer je jezik lokaliziran u lijevoj hemisferi. No, današnje spoznaje...
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Mia Stefanović
Problematika ovisnosti o ilegalnim drogama odavno je prepoznat kao globalni fenomen koji je područje bavljenja različitih institucija u različitim zemljama. Ono što se sve češće spominje u kontekstu zlouporabe droga jesu nove psihoaktivne tvari koje nisu obuhvaćene međunarodnom kontrolom droga i uključuju širok raspon sintetskih droga. U Hrvatskoj je također zabilježena pojava novih psihoaktivnih tvari, no nedostaje istraživanja koja bi se bavila konzumentima takvih droga kako...
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Andrea Čavara
Sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u kulturnom životu šire društvene zajednice nužno je u afirmaciji sveukupna stvaralaštva i doprinosa kulturnim aktivnostima koje uključuju ravnopravan pristup u svim područjima života. Bavljenje kazališnim radom osoba oštećena vida utječe na podizanje svijesti o aktivnoj uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, također senzibilizira javnost za potrebe i specifičnosti osoba oštećena vida. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati na...
Klubovi liječenih alkoholičara (KLA): Ispitivanje funkcioniranja i učinkovitosti na području grada Zagreba
Klubovi liječenih alkoholičara (KLA): Ispitivanje funkcioniranja i učinkovitosti na području grada Zagreba
Helena Jakičić
Klubovi liječenih alkoholičara (KLA) najpoznatiji su oblik rehabilitacije i resocijalizacije alkoholičara, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. KLA djeluju kao nevladine organizacije te ih čine stručni djelatnici koji vode klubove, liječeni alkoholičari te članovi njihove obitelji, odnosno podrška alkoholičarima u liječenju (članovi pratnje). Za njihovo osnivanje zaslužan je Vladimir Hudolin, koji je 1964. osnovao prvi KLA na području grada Zagreba, nakon čega su se klubovi...
Kockanje mladih - percepcija stručnjaka iz sustava socijalne skrbi
Kockanje mladih - percepcija stručnjaka iz sustava socijalne skrbi
Franjo Lovro Popović
U radu je prikazan dio rezultata većeg istraživanja „Kockanje mladih – percepcija stručnjaka pomagačkih profesija”, provedenog temeljem potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, a čiji je voditelj bio izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš. Istraživanje je bilo usmjereno na stjecanje uvida u percepciju stručnjaka pomagačkih profesija iz različitih sektora intervencija (socijalna skrb, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje i NVO) o temama vezanim uz kockanja mladih i njihovu...
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Jelena Dolenec
Od ukupnog broja djece s teškoćama u razvoju, najbrojnija su djeca s teškoćama učenja (Reid,Lienemann,2006). Jedna od glavnih karakteristika prepoznavanja teškoća učenja kod učenika je neujednačenost njegovih intelektualnih sposobnosti i akademskog postignuća. (Vidović, Štetić, Rijavec, Miljković, 2003; Swanson,Harris,Graham,2003; Mercer 1997 prema Reid,Lienemann,2006) Kako bi se doskočilo tom problemu, posljednjih godina stručnjaci se sve više okreću raznim strategijama...
Koje komunikacijske funkcije i sredstva dominiraju u drugoj godini života?
Koje komunikacijske funkcije i sredstva dominiraju u drugoj godini života?
Anja Slovenc
Komunikacija se razvija od samog rođenja. Komunikacijski razvoj je danas u središtu pažnje različitih znanstvenika i kliničara. U logopedskim kompetencijama velika se pozornost pridaje predjezičnom i jezičnom razdoblju u okviru kojih se istražuju komunikacijske funkcije i sredstva. Istraživanja predjezičnog razdoblja, pogotovo onih usmjerenih samo na segment ovog razdoblja, kao i onih novijeg datuma, manjka. Stoga su ciljevi ovog diplomskog rada ispitati redoslijed učestalosti...
Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Komorbiditet kod djece i mladih s dijagnozom ADHD-a
Rafaela Plentaj
ADHD (eng. attention-deficit hyperactivity disorder) je neurorazvojni poremećaj kojega karakteriziraju razvojno atipične razine nepažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti, a to može utjecati na osobno, akademsko, obiteljsko, ponašajno, emocionalno, zdravstveno i socijalno funkcioniranje. Prema statističkim podacima, prevalencija ADHD-a među djecom u svijetu iznosi između 5,29% i 7,1%, a među odraslima između 1,2% i 7.3%. Većina osoba koje imaju ADHD imaju još najmanje jednu...

Pages