Pages

Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Martina Filić
Izražavanje količine, najšire rečeno, naziva se kvantifikacijom. Kvantifikacija u jeziku može biti ostvarena na različite načine. Kvantifikacija može biti eksplicitna (izražavanje količine kvantifikatorima) i implicitna (izražavanje količine kontekstom). Istraživanja su pokazala da ASL i RSL razlikuju obje vrste kvantifikacije, kao i da u znakovnim jezicima postoje neke specifičnosti u odnosu na modalitet u kojem se ostvaruju.Cilj je ovoga rada bio utvrditi način izražavanja...
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Anica Markulj
Cilj istraživanja je opisati doživljaj izvansudske nagodbe od strane posrednika i vlastite uloge u tom procesu, sa svrhom dobivanja dubljeg uvida u posredničku praksu. U istraživanju je sudjelovalo pet posrednica iz dvije Stručne službe za izvansudsku nagodbu (Zagreb i Osijek). Metoda kojom su prikupljeni podatci je fokusna grupa. Kao metoda obrade podataka korištena je metoda jednostavnog kodiranja. Rezultati istraživanja dali su uvid u perspektivu posrednika o izvansudskoj nagodbi....
Izvori stresa i načini suočavanja sa stresom edukacijskih rehabilitatora koji rade s djecom s oštećenjem vida
Izvori stresa i načini suočavanja sa stresom edukacijskih rehabilitatora koji rade s djecom s oštećenjem vida
Ivana Roso
Stres kao složeni društveni fenomen i odlika modernog načina življenja zauzima važno mjesto u istraživanjima različitih znanstvenih grana kao što su medicina, psihologija, sociologija i antropologija. Profesionalni stres postaje važan predmet istraživanja danas, jer predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Iako se profesionalni stres veže se za gotovo sva područja ljudske djelatnosti, povećana je pojavnost profesionalnog stresa upravo s pomagačkim profesijama, u koje...
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Sana Čačko
Postoje mnoge teorije koje nastoje objasniti teškoće karakteristiĉne za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Jedna od njih je i teorija izvršne disfunkcije. Posljednjih dva desetljeća sposobnosti izvršnih funkcija sve se ĉesće spominju u kontekstu ovog poremećaja, a njihova povezanost s njegovim glavnim karakteristikama predmet je mnogih istraţivanja i rasprava. Tako se izvršne funkcije, kao termin koji obuhvaća razliĉite kognitive procese koji upravljaju cilju usmjerenim...
Jakost mucanja i akademski uspjeh
Jakost mucanja i akademski uspjeh
Neda Balunović
Mucanje je složeni poremećaj tečnosti govora za koji još uvijek ne postoji jedinstvena definicija. Zbog svoje multidimenzionalnosti, mucanje zahvaća sva područja čovjekova života te ostavlja negativne posljedice na socijalno, psihološko, emocionalno, akademsko i profesionalno funkconiranje osobe koja muca. Postoji mogućnost da će osobe koje mucaju zbog narušene kvalitete verbalne komunikacije, ali i ostalih posljedica koje mucanje nosi sa sobom, imati za posljedicu nemogućnost...
Jednostrano oštećenje sluha u djece
Jednostrano oštećenje sluha u djece
Iva Renić
Jednostrano oštećenje sluha (JOS) je djelomično ili potpuno oštećenje sluha na jednom uhu, pri čemu je prag sluha na drugom uhu uredan. Prevalencija JOS-a iznosi 0,1% novorođenčadi, a u predškolskoj i ranoj školskoj dobi povećava se na 3%. Tradicionalno je JOS smatran minimalnim oštećenjem koje nema značajniji utjecaj na cjelokupni razvoj djeteta. Tijekom 80-tih godina prošlog stoljeća istraživanja su ukazala na povezanost JOS-a i lošijeg akademskog uspjeha kod djece, što...
Jezična analiza teksta u slikovnicama za djecu rane dobi
Jezična analiza teksta u slikovnicama za djecu rane dobi
Kristina Milolaža
Slikovnica igra važnu ulogu u dječjem jezično-govornom razvoju. Slikovnice je nužno uskladiti s djetetovim razvojnim profilom kako bi mu se pružio optimalan jezični unos. Dobne oznake mogu služiti kao orijentir pri odabiru slikovnice, pri čemu bi takve oznake trebale značiti da postoje razlike u jezičnoj složenosti teksta s obzirom na dob kojoj se namjenjuju. Cilj ovog diplomskog rada je analiza i usporedba leksika u slikovnicama namijenjenim djeci u dobi od 12, 18 i 24 mjeseca....
Jezična obilježja maminskog govora usmjerenog djeci dobi 0-2 godine
Jezična obilježja maminskog govora usmjerenog djeci dobi 0-2 godine
Ursula Marinović
Još dok je u majčinoj utrobi, dijete prepoznaje njen glas, a već po rođenju preferira slušanje govora od ostalih zvukova te vrlo rano nakon rođenja ima sposobnost razlikovanja govora majke od govora ostalih prisutnih u njegovoj okolini. Majka se obraća djetetu od trenutka njegova rođenja i govori mu iako zna da dijete još ne može razumjeti govor. Majka to čini intuitivno – koristeći se pojednostavljenim govorom, kraćim iskazima, sporijim tempom govora i prenaglašenom...
Jezična prilagodba slikovnice Dnevnik galeba Marka 1
Jezična prilagodba slikovnice Dnevnik galeba Marka 1
Ines Perović
Jednostavan jezik koncept je i pojam koji je inicijalno oblikovan za osobe s intelektualnim teškoćama. Kako se razvijao tako se širila i njegova primjena na sve veći broj kliničkih skupina poput osoba s disleksijom i jezičnim poremećajima. Jednostavan jezik definira se kao najjednostavnija inačica jezika, točnije to su različite varijante standardnog jezika prilagođene na razini sadržaja i strukture teksta. Svrha oblikovanja ovog koncepta jest uključivanje osoba s teškoćama...
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Nikolina Jezernik
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj karakteriziran nedostacima socijalne komunikacije i atipičnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti. Premda se u prošlosti smatralo kako je jezično odstupanje sastavni dio kliničke slike poremećaja, danas se ističe kako se, ovisno o rezultatima na jezičnim mjerama i testovima, populacija djece s PSA-om može podijeliti na skupinu djece bez jezičnog odstupanja i na skupinu djece s jezičnim odstupanjem. Uzimajući u...
Jezične sposobnosti djece s poremećajem iz spektra autizma
Jezične sposobnosti djece s poremećajem iz spektra autizma
Martina Galić
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) složeni je neurorazvojni poremećaj, prisutan od rane dobi, koji se očituje teškoćama u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama uz prisutnost ograničenih i ponavljajućih obrazaca u ponašanju, interesima i aktivnostima. Premda nedostatne ili atipične jezične sposobnosti nisu temeljni dijagnostički kriterij za PSA, najčešće su jedan od ranih obilježja i prvi znak roditeljske zabrinutosti. Istraživanja najčešće govore o...
Jezične sposobnosti dvojezičnih govornika talijanskog i hrvatskog jezika na području Istre i grada Rijeke
Jezične sposobnosti dvojezičnih govornika talijanskog i hrvatskog jezika na području Istre i grada Rijeke
Lucija Gudelj
Dvojezičnost se odnosi na sposobnost korištenja dva jezika za napredno sporazumijevanje. Istraživanje naglašava važnost razumijevanja različitih aspekata dvojezičnog razvoja, uključujući dob usvajanja jezika, dominantnost jezika i društveni kontekst, a usmjereno je na dvojezičnu zajednicu u Rijeci i Istri, gdje se govore hrvatski i talijanski jezik. Različiti faktori, uključujući uvjete okoline i službeni status jezika, utječu na razinu ovladanosti jezika dvojezičnih...

Pages