Pages

Uspješnost primjene tehnika usredotočene svjesnosti u tretmanu internaliziranih problema u ponašanju
Uspješnost primjene tehnika usredotočene svjesnosti u tretmanu internaliziranih problema u ponašanju
Ana Matorić
Cilj ovog rada jest potaknuti daljnja istraživanja tehnika usredotočene svjesnosti te eventualnu implementaciju istih u redovnu, socijalnopedagošku praksu. Tehnike usredotočene svjesnosti su u proteklih nekoliko godina doživjele izuzetan porast u popularnosti, kako u inozemstvu, tako i u našoj zemlji. Ovaj pregledni rad pruža znanja o obilježjima istih i daje uvid u znanstvene studije koje su se bavile njihovom tretmanskom učinkovitošću. Internalizirani problemi u ponašanju...
Uspješnost programa tretmana za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja
Uspješnost programa tretmana za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja
Lucija Ugrina
S obzirom na učestalost počinjenja kaznenih djela s elementima nasilja te posljedica takvih kaznenih djela javila se potreba za provedbom primjerenih programa tretmana namijenjenih populaciji počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja. Upravo se počinitelji kaznenih djela s elementima nasilja smatraju se jednom od najopasnijih skupina te izazivaju strah među pripadnicima opće populacije. S vremenom se uvidjelo da zatvaranje takve populacije počinitelja neće rezultirati...
Uspješnost u razumijevanju literarnih i inferencijalnih pitanja nakon čitanja teksta kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Uspješnost u razumijevanju literarnih i inferencijalnih pitanja nakon čitanja teksta kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Sandra Ramljak
Razumijevanje pročitanog teksta je sloţena aktivnost koja se moţe ispitati na više načina, izmeĎu ostalog i postavljanjem pitanja o tekstu. Cilj ovog rada bio je saznati postoji li razlika izmeĎu djece s razvojnim jezičnim poremećajem i djece urednog jezičnog razvoja u odgovaranju na dvije vrste pitanja o pročitanom tekstu. U istraţivanju je sudjelovalo 15 djece urednog jezičnog razvoja i 15 djece s razvojnim jezičnim poremećajem. Prosječna kronološka dob obiju skupina bila...
Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Iva Šušak
Poremećaji ličnosti razvojna su stanja koja se pojavljuju u djetinjstvu ili adolescenciji i nastavljaju se u odrasloj dobi te imaju izražene emocionalne i ponašajne aspekte, ovisno o kojem je poremećaju ličnosti riječ. Iako su antisocijalni poremećaj ličnosti i psihopatija povezani, radi se o dvama različitim kliničkim entitetima. Prema DSM-IV (2000), antisocijalni poremećaj ličnosti je formalna dijagnoza, a psihopatija je empirijski konstrukt sa afektivno - interpersonalnim i...
Usporedba institucionalnih programa tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi
Usporedba institucionalnih programa tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi
Lucija Šaško
se može svrstati i ovisnost o drogama. Dostupni podaci upućuju na veliki broj ovisnika u europskim i američkim zatvorima zbog čega se velika pozornost u rehabilitaciji zatvorenika pridaje upravo programima tretmana ovisnika. Cilj je ovog diplomskog rada opisati institucionalne programe tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi te ih usporediti sukladno opisima i dokazima učinkovitosti proizašlima iz evaluacija i meta-analiza učinkovitosti. Psihosocijalne intervencije za ovisnike...
Usporedba modela zapošljavanja osoba s invaliditetom - pozitivni primjeri prakse u svijetu
Usporedba modela zapošljavanja osoba s invaliditetom - pozitivni primjeri prakse u svijetu
Sara Smojver
Svrha je ovog rada prikaz i analiza europskih i izvaneuropskih modela zapošljavanja osoba s invaliditetom stavljajući ih u kontekst podataka o zapošljivosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, odnosno u drugim državama. Također, nastojat će se izdvojiti rješenja za bolje pozicioniranje osoba s invaliditetom na tržištu rada. Stoga rad obuhvaća aktualne podatke o zaposlenosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i drugim europskim i izvaneuropskim državama te sagledava potencijal za...
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Adriana Vučetić
Cilj rada je utvrditi pojavnost, doživljenog i počinjenog nasilja u mladenačkim vezama te razinu prepoznavanja nasilnih obrazaca kod mladih koji žive i školuju se na otoku i onih koji su zbog školovanja otišli s otoka u veće mjesto. Ovim radom željelo se istražiti u kojoj mjeri mladi koji žive na otoku Hvaru i oni kojima je zbog školovanja trenutno mjesto prebivališta Split imaju iskustvo počinjenog i doživljenog nasilja i istražiti postoji li razlika s obzirom na okruženje...
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Sabina Mandić
U ovom je radu prikazan dio rezultata istraživanja provedenog od strane Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija. Istraživanje je bilo usmjereno na stjecanje uvida u percepciju pravosudnog sustava i međuresornu suradnju centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova, a u ovom radu naglasak je na zadovoljstvu funkcioniranja maloljetničkog pravosuđa. U tom su smislu glavni ciljevi rada istražiti u...
Usporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu
Usporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu
Marina Pipek
Za neke osobe glas predstavlja više od samog medija prenošenja poruka, on je njihovo glavno sredstvo za obavljanje posla. Osobe koje obavljaju takve poslove nazivamo vokalnim profesionalcima. U tu skupinu pripadaju učitelji i odgojitelji. Većina istraživača ne odvaja jasno skupine odgojitelja i učitelja već ih proučavaju kao jednu (''teachers''). Međutim, u malobrojnim istraživanjima koja odvajaju i/ili uspoređuju ove skupine odgojitelji pokazuju veće probleme s glasom od...
Usporedba percepcije vokalnog zamora između odgojitelja i učitelja pomoću upitnika VFI
Usporedba percepcije vokalnog zamora između odgojitelja i učitelja pomoću upitnika VFI
Marija Andrijašević-Maksimović
Ovaj diplomski rad bavi se ispitivanjem razlika između percepcije vokalnog zamora među skupina odgojitelja i učitelja uz pomoć korištenja upitnika Indeks vokalnog zamora (VFI). Ukupno je sudjelovalo 146 ispitanika, 73 odgojitelja i 73 učitelja te su postavljene dvije pretpostavke. Prva se odnosi na postojanje statistički značajne razlike u rezultatima upitnika Indeks vokalnog zamora između skupine odgojitelja i skupine učitelja s pretpostavkom da će skupina odgojitelja imati veću...
Usporedba pogrešaka na PPVT-III-HR-u kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem i djece s fonološkim poremećajem
Usporedba pogrešaka na PPVT-III-HR-u kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem i djece s fonološkim poremećajem
Dora Kožulj
Razvojni jezični poremećaj (RJP) karakteriziraju jezične sposobnosti slabije od onih koje se očekuju za kronološku dob ili u odnosu na neverbalne sposobnosti, a istovremeno nisu prisutne druge razvojne teškoće, oštećenje mozga, intelektualna ili senzorička odstupanja (Leonard, 2014). Jedna od jezičnih sastavnica koja može biti narušena je i fonologija, a ona može biti i jedina narušena sastavnica. Tada se radi o fonološkom poremećaju (FP) koji se manifestira u vidu ...
Usporedba programa tretmana muških i ženskih počinitelja nasilja u obitelji
Usporedba programa tretmana muških i ženskih počinitelja nasilja u obitelji
Marina Vranić
Početne reakcije na nasilje u obitelji bile su zatvaranje počinitelja i pružanje pomoći isključivo žrtvi. Međutim, s vremenom se uvidjelo da ukoliko se želi prekinuti i spriječiti nasilje potrebno je pomoći ne samo žrtvi, nego i počinitelju kaznenog djela. Tim povodom započela je provedba psihosocijalnih programa tretmana za počinitelje obiteljskog nasilja. Prvi tretmanski rad bio je namijenjen muškarcima jer se njih smatralo glavnim i jedinim počiniteljima nasilja dok su u...

Pages