Pages

Usvajanje predvještina za upis u školu djeteta s kroničnom bolesti
Usvajanje predvještina za upis u školu djeteta s kroničnom bolesti
Glorija Peranić
Predvještine za upis u školu podrazumijevaju niz vještina i sposobnosti koje dijete razvija od najranije dobi kroz svakodnevne aktivnosti, a omogućuju uspješno savladavanje nastavnog programa. Dijete s kroničnom bolesti suočava se s nizom specifičnosti u svakodnevnom fukncioniranju, ali i potencijalnim neželjenim posljedicama u vidu fizičkih, socijalnih, ponašajnih, psihosocijalnih i obrazovnih teškoća. Osnovni cilj rada bio je prikazati provedbu i evaluirati...
Usvajanje sibilarizacije u predškolske djece govornika kajkavskog i štokavskog narječja
Usvajanje sibilarizacije u predškolske djece govornika kajkavskog i štokavskog narječja
Zrinka Kuna
Sibilarizacija je zamjenjivanje mekonepčanih suglasnika sibilantima u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda, nominativu, dativu, lokativu i instrumentalu množine imenica muškog roda, 2. licu jednine imperativa i u nesvršenih glagola (Barić i sur., 1995). Dosadašnje spoznaje o usvajanju sibilarizacije proistječu iz istraživanja usvajanja imenske morfologije, a rezultati tih istraživanja govore da sve dobne skupine predškolske djece imaju teškoća s provođenjem...
Utjecaj COVID-19 pandemije na ilegalna tržišta droga, obrasce konzumacije droga i pružanje tretmanskih usluga
Utjecaj COVID-19 pandemije na ilegalna tržišta droga, obrasce konzumacije droga i pružanje tretmanskih usluga
Nina Jurić
Cilj ovog rada je istražiti je li i na koji način COVID – 19 pandemija utjecala na funkcioniranje ilegalnih tržišta droga s aspekta ponude, na promjene u obrascima konzumiranja ilegalnih droga te na dostupnost i oblike tretmanskih usluga. COVID-19 pandemija je od pojave početkom 2020. godine i svojim daljnjim razvojem imala značajne utjecaje na zdravstveno stanje populacije, globalnu ekonomiju i sve aspekte društvenog života. Mjere za suzbijanje pandemije poput restrikcije kretanja...
Utjecaj Mindfulness metode na raspoloženje i razinu stresa kod žena oboljelih od raka dojke
Utjecaj Mindfulness metode na raspoloženje i razinu stresa kod žena oboljelih od raka dojke
Karla Sabolek
Rak dojke najčešći je rak kod žena te prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2020. godine zabilježeno je 2869 novooboljele žene što znači da svakoj jedanaestoj ženi prijeti oboljenje od raka dojke u Hrvatskoj. Smatra se da dijagnoza raka dojke izaziva veće psihološke teškoće od bilo koje druge dijagnoze te istraživanja pokazuju da pacijentice s rakom doživljavaju veću učestalost stresnih životnih događaja. Samim time, čimbenici povezani sa...
Utjecaj Mindfulnessa na psihofizički status osoba oboljelih od kroničnih bolesti
Utjecaj Mindfulnessa na psihofizički status osoba oboljelih od kroničnih bolesti
Anita Kovač
Mindfulness meditacija poznata je kao meditativna tehnika koja poboljšava pažnju i svjesnu usredotočenost kroz ciljano obraćanje pozornosti, u trenutku ovdje i sada, bez osuđivanja. Njene dobrobiti prepoznate su još iz prošlosti kada se utemeljio Mindfulness Based Stress Reduction program u radu s osobama koje pate od kronične boli pri čemu su daljna razna istraživanja pokazala poboljšanja u psihofiziološkom i općem funkcioniranju u osoba s kroničnim poremećajima....
Utjecaj afazije na kvalitetu života osoba s afazijom i njihovih obitelji
Utjecaj afazije na kvalitetu života osoba s afazijom i njihovih obitelji
Hana Tomčić
Najčešća posljedica moždanog udara je jezični poremećaj koji se naziva afazija. Kod afazija se radi o narušenosti već stečenih sposobnosti što može biti vrlo frustrirajuće i za one koje pogodi i za njihovu okolinu. Ostavlja značajne posljedice na kvalitetu života, budući da se negativni utjecaj na komunikaciju i jezik proteže i na socijalni, emocionalni, profesionalni i funkcionalni status pojedinca, pa čak i na mentalno zdravlje. S obzirom da se radi o naglim i velikim...
Utjecaj asistivne tehnologije na spontanost i učinkovitost komunikacije
Utjecaj asistivne tehnologije na spontanost i učinkovitost komunikacije
Romana Cvjetković
Cilj ovog rada bio je prikazati postojeća znanja o spontanosti i učinkovitosti komunikacije kod djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA), s posebnim naglaskom na korisnike potpomognute komunikacije (PK). Pokazalo se kako djeca s PSA imaju teškoće spontane komunikacije te kako je teškoća izraženija za korisnike. Teškoće selektivne i združene pažnje, preferencija određenih vrsta podražaja i čest komorbiditet intelektualnih teškoća obilježja su djece s PSA koja pridonose...
Utjecaj bavljenja sportom na samopercepciju kvalitete života osoba oštećena vida
Utjecaj bavljenja sportom na samopercepciju kvalitete života osoba oštećena vida
Petra Lapat
Oko 4% osoba u svijetu ima neki vidni poremećaj. U Republici Hrvatskoj ima registriranih gotovo 18 tisuća ljudi s oštećenjem vida. Sigurno svi nisu registrirani tako da je ta brojka i nešto veća. Na kvalitetu života osobe utječu subjektivne i objektivne varijable. Na kvalitetu života osobe s oštećenjem vida utječe samo oštećenje, međutim i prilagodba na oštećenje, okolina, rehabilitacija i brojni drugi faktori. Osobe s oštećenjem vida se u malom broju uključuju u sport....
Utjecaj biblioterapije kod djece i odraslih s malignim oboljenjem
Utjecaj biblioterapije kod djece i odraslih s malignim oboljenjem
Josipa Sivrić
U ovom diplomskom radu bit će prikazani izazovi djece i odraslih s malignim oboljenjem koji sa sobom nose traumatska i stresna iskustva koja mogu imati trajne posljedice. Podatci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svrstavaju maligna oboljenja kao drugi najčešći uzrok smrti u Republici Hrvatskoj. Nažalost, incidencija je sve veća, te predstavlja veliki problem kako za pacijente tako i za njihove obitelji. Budući da se u prošlosti često stavljao naglasak samo na medicinsku...
Utjecaj bolesti površine oka na kvalitetu života kod pacijenata s glaukomom koji koriste lokalnu intraokularnu terapiju
Utjecaj bolesti površine oka na kvalitetu života kod pacijenata s glaukomom koji koriste lokalnu intraokularnu terapiju
Corina Ivkić
Glaukom je kronična bolest koju karakterizira progresivna neuropatija vidnog živca i jedan je od vodećih uzroka sljepoće. Osobe s glaukomom su u većem riziku za razvoj bolesti površine oka (OSD – a) obzirom na visoku prevalenciju navedenih bolesti u starijoj populaciji. Također, lokalna antiglaukomska terapija u obliku kapi, kao najčešći oblik liječenja, često se povezuje sa simptomima OSD – a. Dugoročna terapija može dodatno pojačati simptome OSD – a te, uz funkcionalne...
Utjecaj buke i mikroklime na kvalitetu glasa kuharica u studentskom restoranu
Utjecaj buke i mikroklime na kvalitetu glasa kuharica u studentskom restoranu
Ana Branković
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj buke i mikroklimatskih čimbenika na kvalitetu glasa kuharica u studentskom restoranu brze hrane u Zagrebu. Provedena je analiza akustičkih karakteristika glasa kuharica na početku i na kraju radnog vremena u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni. Izmjerena je prosječna razina buke za svaku radnu smjenu. Koristeći Praat program za akustičku analizu, ispitani su akustički parametri na uzorku fonacije glasa /a/ i kratkog govora (brojanje do 15). ...
Utjecaj cerebralnog oštećenja vida na usvajanje vještine čitanja
Utjecaj cerebralnog oštećenja vida na usvajanje vještine čitanja
Ivana Bilić
Cerebralno oštećenje vida (CVI od engl. Cerebral visual impairment) u literaturi se opisuje kao najčešći uzročnik oštećenja vida u dječjoj dobi u razvijenim zemljama. Djeca s CVI iskazuju različita vizualna ponašanja koja često mogu biti krivo interpretirana. Incidencija CVI koja je u visokom porastu dovela je do potrebe za identifikacijom intervencijskih strategija koje terapeuti i edukacijski stručnjaci mogu koristiti u radu s djecom, obzirom da strategije koje se...

Pages