Pages

Utjecaj ortografskog sustava i fonotaktičke vjerojatnosti na brzinu priziva leksičkih jedinica
Utjecaj ortografskog sustava i fonotaktičke vjerojatnosti na brzinu priziva leksičkih jedinica
Lidija Vugrin
Kako je organiziran mentalni leksikon i kako iz njega prizivamo leksičke jedinice je tema o kojoj se raspravlja dugi niz godina. Puno manje istraţivanja postoji o utjecaju ortografskog znanja na mentalni leksikon, njegovu organizaciju i proces priziva sastavnica mentalnog leksikona u govornoj produkciji. Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi ima li ortografsko znanje (koje se usvaja tek polaskom u školu) značajan utjecaj na brzinu priziva leksičkiih jedinica kod imenovanja slikovnih...
Utjecaj pandemije COVID-19 na razvoj problematičnog korištenja interneta
Utjecaj pandemije COVID-19 na razvoj problematičnog korištenja interneta
Sara Risek
Korištenje interneta postalo je nezaobilazno u životu većine ljudi, no pandemija COVID-19 dodatno je potaknula porast njegovog korištenja, što može rezultirati većom prevalencijom problematičnog korištenja interneta i problema mentalnog zdravlja pojedinaca. Stoga, cilj ovog diplomskog rada je prepoznati i razumjeti utjecaj pandemije COVID-19 na korištenje interneta i mentalno zdravlje pojedinaca, kako bi se u budućnosti mogli razviti odgovarajući regulatorni okviri i mehanizmi za...
Utjecaj pandemije virusa COVID 19 na europsko tržište ilegalnih droga
Utjecaj pandemije virusa COVID 19 na europsko tržište ilegalnih droga
Robert Orlić
Cilj diplomskog rada bio je analizirati utjecaj pandemije COVID-19 na europsko tržište ilegalnih droga. U radu su prikazane informacije o stanju tržišta prije pandemije, ulozi Europe u trgovini drogama te parametrima tržišta droga, uključujući proizvodnju, transport, distribuciju, cijene i čistoću. Također, opisani su utjecaji pandemije na svaki od tih parametara i na različite vrste droga, uključujući kokain, heroin, kanabis i sintetske droge. Analizirani su i utjecaji...
Utjecaj pasa pomagača na mentalno zdravlje osoba s invaliditetom
Utjecaj pasa pomagača na mentalno zdravlje osoba s invaliditetom
Ela Klarić
Mentalno zdravlje predstavlja jednu od glavnih odrednica cjelokupnog zdravlja te utječe na sve aspekte života pojedinca, kao i na kvalitetu života općenito. Ono je multidimenzionalni konstrukt koji obuhvaća umno, emocionalno, duševno te racionalno funkcioniranja, kao i sposobnosti razmišljanja, percipiranja, ponašanja te kontroliranja emocija. Prevalencija poremećaja mentalnog zdravlja u današnje je vrijeme u porastu, a posebno je primjetno narušeno mentalno zdravlje u osoba s...
Utjecaj povišene izloženosti tehnologije na dječji razvoj u ranoj i predškolskoj dobi
Utjecaj povišene izloženosti tehnologije na dječji razvoj u ranoj i predškolskoj dobi
Hana Ljubić
Predškolska djeca sve su više uronjena u svijet digitalnih medija, što nosi dalekosežne implikacije za njihov neurološki i kognitivni razvoj. Pojam "digitalna demencija" nije više samo teorijski konstrukt, već sve prisutnija opasnost koja prijeti generacijama koje odrastaju uz ekrane. Proučavajući literaturu, jasno je da prekomjerno korištenje digitalnih uređaja ima ozbiljan utjecaj na dječju kogniciju i emocionalno stanje. Dok tehnologija može imati svoje prednosti, ne smiju se...
Utjecaj prakticiranja vjere na rehabilitaciju ovisnika
Utjecaj prakticiranja vjere na rehabilitaciju ovisnika
Dora Kožul
Cilj ovog rada je istražiti je li i na koji način vjera i prakticiranje iste putem molitve i/ili nekih drugih obilježja vjere imala utjecaj na rehabilitacijski put ovisnika. Općepoznata činjenica je kako su u raznim terapijskim zajednicama ovisnici, koji se nalaze na rehabilitaciji, pronašli smisao u molitvi i vjeri koja im je pomogla na njihovom putu liječenja, bilo da su vjernici, ateisti ili su tek počeli pristupati vjeri. Prvi dio rada bavit će se fenomenom ovisnosti i vjere...
Utjecaj primjene mindfulness tehnika na tretman osoba s poremećajem hranjenja
Utjecaj primjene mindfulness tehnika na tretman osoba s poremećajem hranjenja
Ivana Kurtov
Ovim radom sažimaju se dvije podjednako važne teme. Rad je usmjeren na poremećaje hranjenja i mindfulness tehnike kao pristup liječenja navedenog problema. Cilj istraživanja je bio ispitati učinkovitost mindfulness tehnika na liječenje poremećaja hranjenja i kvalitetu implementacije novokreiranog programa. Program utemeljen na mindfulness intervencijama proveden je u Centru BEA, a evaluacija učinka provodila se u tri ciklusa programa, od kojih je svaki trajao 10 tjedana. Korištena...
Utjecaj programa razvoja socijalno-emocionalnih vještina (PATHS) na snage i poteškoće djece predškolske dobi
Utjecaj programa razvoja socijalno-emocionalnih vještina (PATHS) na snage i poteškoće djece predškolske dobi
Petra Katalinić
Temeljni cilj diplomskog rada jest utvrditi učinkovitost predškolskog PATHS programa u prevenciji mentalnih, emocionalnih i ponašajnih problema djece predškolske dobi. Istraživački problemi biti će usmjereni na ispitivanje utjecaja PATHS programa na prosocijalno ponašanje, kontrolu emocija, probleme u vršnjačkim odnosima, simptome problema u ponašanju, poremećaja pažnje i hiperaktivnosti te agresije na polju interpersonalnih odnosa kod djece uključene u istraživanje. ...
Utjecaj receptivne muzikoterapije na smanjenje boli u postoperativnom razdoblju kod maligne bolesti dojke
Utjecaj receptivne muzikoterapije na smanjenje boli u postoperativnom razdoblju kod maligne bolesti dojke
Brigita Vilč
Suočavanje s dijagnozom karcinoma dojke utječe na biopsihosocijalnu strukturu oboljele osobe. Bol kao neizbježni multimodalni entitet projicira se multidimenzionalno kroz aspekte čovjekova bivanja i funkcioniranja, počevši od fizičke boli koja neminovno počiva u prirodi kirurškog liječenja karcinoma, kao i u invazivnim (neo)adjuvantnim terapijama; sve do psiholoških i emocionalnih dimenzija boli determiniranih subjektivnim doživljajem vlastitog oboljenja. Nedvojbeni su distresni...
Utjecaj rijetkih bolesti na obrazovanje i svakodnevni život
Utjecaj rijetkih bolesti na obrazovanje i svakodnevni život
Marko Štefan
Iako rijetke, s dijagnozom rijetkih bolesti živi 6 do 8% europske populacije te postoji više od 6000 poznatih dijagnoza koje se odnose na rijetke bolesti (Hrvatski savez za rijetke bolesti, 2020). Zbog svoje rijetkosti i nedovoljne istraženosti rad s osobama oboljelim od rijetkih bolesti predstavlja izazov u edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti. Rijetke bolesti utječu na ishode obrazovanja i svakodnevni život te možemo sa sigurnošću reći kako narušavaju kvalitetu života. Djeca i...
Utjecaj rituala i duhovnosti na kvalitetu života obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Utjecaj rituala i duhovnosti na kvalitetu života obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Natalija Oreč
Obitelji djece s teškoćama u razvoju specifične su po tome što se suočavaju s brojnim faktorima nakon rođenja djeteta s teškoćama u razvoju. Njihovo intuitivno postupanje tada je ugroženo, a javlja se pojačana potreba za podrškom socijalne okoline, ali i stručnom podrškom koja može dati relevantne informacije. Cilj ovog rada je pregledom literature dobiti uvid u to što su rutine i rituali u obitelji, kako oni izgledaju u obiteljima djece tipičnog razvoja te u obiteljima...
Utjecaj socijalnih medija na sliku tijela kod adolescenata
Utjecaj socijalnih medija na sliku tijela kod adolescenata
Katarina Mihanović
Adolescencija je razdoblje razvoja u kojem dolazi do značajnih promjena u svim aspektima razvoja čovjeka te su mladići i djevojke u tom periodu izrazito podložni utjecaju okoline. Istovremeno, napredak digitalne tehnologije dovodi do novih oblika komunikacije, novih načina stvaranja veza s vršnjacima i time uzrokuje promjene u cjelokupnom funkcioniranju društva. Socijalni mediji su neizostavan dio spomenutog napretka tehnologije i odrastanja te na poseban, nov način oblikuju...

Pages