Pages

Što učitelji znaju o obilježjima komunikacije i jezika kod poremećaja iz spektra autizma?
Što učitelji znaju o obilježjima komunikacije i jezika kod poremećaja iz spektra autizma?
Tamara Vlahović
Učenici s autizmom suočavaju se s različitim izazovima u redovnom sustavu obrazovanja od kojih jezične i komunikacijske teškoće značajno utječu na njihov socijalni i obrazovni napredak. Ove teškoće obuhvaćaju niz problema sa sintaksom, semantikom, morfologijom i fonologijom. Međutim, najveći problem leži u području pragmatike pa su često prisutne teškoće u izmjenjivanju uloga u razgovoru, pridržavanju društvenih normi, tumačenju neverbalne komunikacije i razumijevanju...
Što znamo o komorbiditetu oštećenja sluha i poremećaja iz spektra autizma
Što znamo o komorbiditetu oštećenja sluha i poremećaja iz spektra autizma
Adela Petriš
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja. Prema kriterijima Dijagnostičkog i statističkog priručnika za duševne poremećaje (DSM-5) definiraju ga perzistentni ili stalni nedostatci u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te prisutnost ograničenih, repetitivnih oblika ponašanja, interesa ili aktivnosti. Oštećenje sluha najčešće je prirođeno senzoričko oštećenje koje za posljedicu ima smanjen pristup komunikaciji....
Žene s invaliditetom na tržištu rada
Žene s invaliditetom na tržištu rada
Svea Kučinić
Cilj ovog rada bio je ukazati na razloge zašto je potrebno govoriti specifično o položaju žena s invaliditetom na tržištu rada, prikazati i objasniti teorijsko polazište prikaza i analize višestruke diskriminacije žena s invaliditetom na tržištu rada, te identificirati i analizirati temelje i posljedice višestruke diskriminacije žena s invaliditetom na tržištu rada. Nadalje, u radu je prikazan trenutni položaj žena s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj i...
Žene s poremećajem iz spektra autizma
Žene s poremećajem iz spektra autizma
Marina Soldan
U ovom radu izložene su osnovne spoznaje o poremećaju iz spektra autizma (PSA), ženama s poremećajem iz spektra autizma kao i o biološkim i strukturalnim razlikama mozga u odnosu na spol i na tipičnu populaciju. Prema DSM-V iz 2013. godine PSA opisuje se kao neurorazvojni poremećaj, a simptomi se svrstavaju u dvije kategorije: deficit u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Glavni cilj rada je kroz...
Žene teroristi
Žene teroristi
Čedna Zoković-Paić
Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća teroristički napadi diljem svijeta izazivaju strah javnosti i predstavljaju prijetnju za sigurnost države i društva. Premda se smatra kako je terorizam fenomen u koji su dominantno uključeni muškarci, dostupni podaci govore o značajnom udjelu žena u terorističkim organizacijama i aktivnostima. S obzirom na to da društvo često negira ženski potencijal za nasilno ponašanje, smatrajući žene nježnijim spolom i brižnim partnericama i...
Životne priče majki djece s ADHD-om
Životne priče majki djece s ADHD-om
Lucija Fabijan
Obitelj je dinamičan sustav u kojemu obilježja članova obitelji utječu na strukturu cijelog sustava, ali i sustav obitelji pridonosi kvaliteti života pojedinih članova obitelji. Istraživanja pokazuju kako se obitelji koje imaju dijete s ADHD-om susreću s dodatnom dinamikom i poteškoćama u životnom tijeku obitelji. Cilj ovog istraživačkog rada je dobiti uvid u značajne događaje u životnom tijeku obitelji s djecom s ADHD-om iz perspektive majki te dobiti uvid u faktore koji su...

Pages