Pages

Učestalost i vrsta logopedskih dijagnoza u djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom
Učestalost i vrsta logopedskih dijagnoza u djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom
Miriam Dagostin
Medicinski potpomognuta oplodnja kontroverzna je tema, ali prisutnost tog medicinskog postupka sve je veća. Stoga je potrebno istražiti dugoročne ishode kod djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom prvenstveno radi informiranja osoba koje razmišljaju o pristupanju tom postupku, ali i stručnjaka koji tu metodu razvijaju, kao i radi onih koji se bave teškoćama koje iz tog postupka potencijalno proizlaze. Dio tih stručnjaka čine i logopedi koji se bave teškoćama na području...
Učestalost i vrste pogrešaka kod šestogodišnjaka na zadatku ponavljanja rečenica
Učestalost i vrste pogrešaka kod šestogodišnjaka na zadatku ponavljanja rečenica
Ivana Častek
Zadatak ponavljanja rečenica već je davno prepoznat kao zadatak s visokom osjetljivošću i specifičnošću za otkrivanje posebnih jezičnih teškoća (PJT-a), te s mogućnošću prepoznavanja djece čije su jezične sposobnosti unutar granica urednosti. Ovaj se zadatak smatra dobrim kliničkim pokazateljem PJT-a. Sve do danas u literaturi nije došlo do suglasja meĎu autorima oko toga što je u podlozi procesa ponavljanja rečenica, točnije koji su mehanizmi obrade uključeni u...
Učestalost istovjetnih pokreta usmjerenih djetetu u interakciji majke i djeteta
Učestalost istovjetnih pokreta usmjerenih djetetu u interakciji majke i djeteta
Petra Mijajleski
Dosadašnja istraživanja potvrđuju da odrasle osobe nesvjesno modificiraju svoje ponašanje, kada su u interakciji s dojenčadi. Takva ponašanja nazivaju se djetetu usmjerena ponašanja. Jedan od elemenata djetetu usmjerenih ponašanja su i djetetu usmjereni pokreti (DUP), engl. child directed motiones ili „motionese“. Glavne karakteristike djetetu usmjerenih pokreta su veći opseg pokreta, usporeniji pokreti te veća učestalost istovjetnih pokreta. Istraživanja pokazuju kako...
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Karla Jureško
Razvoj asistivnih tehnologija omogućio je osobama oštećena vida ravnopravan položaj u društvu koji dovodi do veće samostalnosti, samopoštovanja te osjećaja vlastite vrijednosti. S obzirom da većinu informacija ljudska bića dobivaju auditivnim i vizualnim putem, svaki napredak tehnologije označava korak naprijed za osobe oštećena vida. Na tržištu postoje brojne asistivne tehnologije koje osobama oštećena vida nude veću neovisnost i samostalnost u izvršavanju svakodnevnih...
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Andreja Veličković
Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) deficit je neurološke obrade zvučnih podražaja, koji nije rezultat viših funkcija poput jezika, kognicije ili srodnih čimbenika, no može koegzistirati s teškoćama istih. Zbog komorbiditeta poremećaja slušnog procesiranja i drugih teškoća, poput teškoća učenja, ADHD-a, jezičnih teškoća i sl., procjena i dijagnostika PSP-a trebaju biti sveobuhvatni i učinjeni od strane multidisciplinarnog tima (logoped, audiolog, psiholog, učitelj)....
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Nikolina Horvat
Cilj ovog diplomskog rada je procjena i usporedba uĉestalosti, pojavnosti i trajanja stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama, te utvrĊivanje razlika meĊu dvijema skupinama. U svrhu prikupljanja podataka korišten je Bielefeld upitnik za roditelje slijepe i videće djece predškolske dobi.Uzorak ispitanika sastoji se od 10 djece predškolske dobi s izoliranim oštećenjem vida i 10 djece predškolske...
Učinak programa poticanja perceptivno kognitivnih vještina na razvoj grafomotorike kod djeteta s usporenim psihomotoričkim razvojem
Učinak programa poticanja perceptivno kognitivnih vještina na razvoj grafomotorike kod djeteta s usporenim psihomotoričkim razvojem
Andrea Mihaljević
Provedba habilitacijskog programa uključuje poticanje cjelokupnog razvoja djeteta, odnosno svih razvojnih područja. Napredak na jednom razvojnom području može doprinijeti poboljšanju na drugom razvojnom području. Razlog tome je međusobna povezanost i integriranost svih razvojnih područja temeljem koje dijete usvaja nove vještine, stječe iskustva, uči i gradi nove spoznaje. Cilj je rada prikazati prijedlog programa poticanja perceptivno-kognitivnih vještina za razvoj...
Učinak terapije zrcalom kod osoba s cerebralnom paralizom
Učinak terapije zrcalom kod osoba s cerebralnom paralizom
Lea Macinger
Cerebralna paraliza je najčešći uzrok težih neuromotornih odstupanja u djece, a nastaje kao posljedica oštećenja mozga u razvoju. Unilateralna cerebralna paraliza (UCP) čini više od trećine ukupnih slučajeva cerebralne paralize. Karakterizira ju motorički poremećaj jedne strane tijela sa funkcionalnim ograničenjima uslijed oštećenja funkcije ruke. Oštećenje mozga koje uzrokuje cerebralna paralize je neprogresivno, ali se simptomi mogu mijenjati pod utjecajem maturacije i...
Učinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera
Učinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera
Marija Glasnović
Gubitak sluha jedno je od najraširenijih kroničnih zdravstvenih stanja u starijoj dobi te mu se, kao takvom, posvećuje mnogo pažnje u istraživanju njegovih utjecaja na različite sfere života pojedinca. U nekim su područjima kvalitete života posljedice oštećenja sluha itekako vidljive, iako se istražuju u znatno manjoj mjeri, kao na primjer područje utjecaja stečenog oštećenja sluha na značajne druge, naročito bračne partnere. Posljedično tome, naše je prepoznavanje i...
Učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju jezičnih sposobnosti
Učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju jezičnih sposobnosti
Tina Krasić
U današnje vrijeme, logopedi u svom radu sve češće koriste informacijsko- komunikacijsku tehnologiju. Tako su u okviru projekta ICT-AAC razvijene brojne aplikacije među kojima je i ICT-AAC aplikacija e-Galerija koja je namijenjena različitim korisnicima te nudi brojne mogućnosti. Jedna od njih je poticanje jezičnih sposobnosti djece. Stoga je cilj ovoga rada ispitati učinkovitost ICT-AAC aplikacije e-Galerija u poticanju istih. U istraživanje su uključena djeca tipičnog jezičnog...
Učinkovitost konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim poremećajima
Učinkovitost konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim poremećajima
Linda Dujmović
Konduktivna edukacija holistička je edukacijsko rehabilitacijska metoda koja uz aktivno kognitivno sudjelovanje uči osobe s motoričkim poremećajima kako postati funkcionalniji i samostalniji u aktivnostima svakodnevnog života. Motorički poremećaji podrazumijevaju skupinu poremećaja fine i grube motorike te ravnoteže tijela koji stvaraju teškoće u svakodnevnim funkcionalnim aktivnostima. Svrha je ovog rada provjera učinkovitosti konduktivne edukacije kod osoba s motoričkim...
Učinkovitost lako čitljivog teksta u udžbenicima nove generacije - perspektiva učitelja
Učinkovitost lako čitljivog teksta u udžbenicima nove generacije - perspektiva učitelja
Ivana Radenović
U suvremenom kontekstu, inkluzija djece s teškoćama u aktivnosti i život zajednice ne može biti prenaglašena. Osnovno je polazište inkluzivnog obrazovanja pravo na kvalitetno obrazovanje i aktivno sudjelovanje svih učenika. Pritom je u školama potrebno stvaranje uvjeta koji će zadovoljavati različite odgojno-obrazovne potrebe svih učenika. Obzirom na porast broja učenika s teškoćama, ali i općenito raznolikost učenika, pri planiranju i realizaciji inkluzivne nastave sve se...

Pages