Paginacija

Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Kasja Tičić
Cerebralna paraliza (CP) definira se kao skupina trajnih, ali promjenjivih poremećaja pokreta i/ili posture i motoričkih funkcija uzrokovanih neprogresivnim poremećajem ili oštećenjem nezrelog mozga i/ili mozga u razvoju. Muzikoterapija je znanstvena disciplina koja se koristi glazbom kao osnovnim terapijskim sredstvom s ciljem prevencije, napretka i liječenja brojnih problema i teškoća kod raznih skupina ljudi. Ritmičke slušne stimulacije predstavljaju neurološku tehniku koja se...
Utjecaj nasilja među roditeljima na razvoj djece i mladih
Utjecaj nasilja među roditeljima na razvoj djece i mladih
Valentina Hanžek
Ovaj diplomski rad definira problem nasilja u obitelji, objašnjava kako se na taj fenomen gledalo kroz povijest te kako su se mijenjala društvena gledišta na odnos prema ženama i djeci. Djeca se miču iz pasivnih uloga u slučajevima nasilja među svojim roditeljima i daje im se prilika za sudjelovanjem u odlučivanju o daljnjim koracima. Objašnjava se razlika između zlostavljanja djece u obitelji i dječjeg svjedočenja nasilja među roditeljima te kako djeca sama gledaju na nasilje u...
Utjecaj neurofeedback treninga infra-niskih frekvencija na dijete dijagnosticirano sa pervazivnim razvojnim poremećajem
Utjecaj neurofeedback treninga infra-niskih frekvencija na dijete dijagnosticirano sa pervazivnim razvojnim poremećajem
Besa Aliti
Pervazivni razvojni poremećaji predstavljaju širok spektar neurorazvojnih poremećaja koji su karakterizirani poteškoćama u socijalnoj komunikaciji i interakciji, te restriktivnim i repetitivnim obrascima ponašanja. Simptomi poremećaja mogu biti prisutni u različitim kombinacijama i popraćeni drugim teškoćama. Obzirom na kompleksnost poremećaja, u rehabilitaciji se koriste razni terapijski modeli i pristupi. Jedan od tih pristupa koji se posljednjih desetljeća sve više koristi u...
Utjecaj obiteljske komunikacije na pozitivne obiteljske ishode
Utjecaj obiteljske komunikacije na pozitivne obiteljske ishode
Lucija Lamešić
Opći cilj ovog rada je steći uvid u percepciju kvalitete obiteljske komunikacije i njenu povezanost s pozitivnim obiteljskim ishodima (perspektiva mladih). Specifični ciljevi rada odnose se na istraživanje percepcije kvalitete obiteljske komunikacije, doživljenih događaja, njihovih intenziteta i razina prilagodbe te povezanosti obiteljske komunikacije s pozitivnom prilagodbom na doživljene događaje u obitelji, iz perspektive mladih. Istraživanje je provedeno u okviru projekta...
Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama
Utjecaj obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe i ovisnosti o drogama
Tihana Glavurdić
Cilj rada bio je istražiti kako ovisnici o supstitucijskoj terapiji i stabilni apstinenti doživljavaju ulogu članova svoje primarne obitelji u nastanku i razvoju njihove ovisnosti. Istraživačka nakana bila je opisati i interpretirati iskustvo i doživljaj ovisnika i stabilnih apstinenata o ulozi obiteljskih odnosa na pojavnost zlouporabe sredstava ovisnosti. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja 2015. godine do kolovoza 2016. godine u kojem je sudjelovalo 12 ispitanika, od...
Utjecaj ortografskog sustava i fonotaktičke vjerojatnosti na brzinu priziva leksičkih jedinica
Utjecaj ortografskog sustava i fonotaktičke vjerojatnosti na brzinu priziva leksičkih jedinica
Lidija Vugrin
Kako je organiziran mentalni leksikon i kako iz njega prizivamo leksičke jedinice je tema o kojoj se raspravlja dugi niz godina. Puno manje istraţivanja postoji o utjecaju ortografskog znanja na mentalni leksikon, njegovu organizaciju i proces priziva sastavnica mentalnog leksikona u govornoj produkciji. Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi ima li ortografsko znanje (koje se usvaja tek polaskom u školu) značajan utjecaj na brzinu priziva leksičkiih jedinica kod imenovanja slikovnih...
Utjecaj primjene mindfulness tehnika na tretman osoba s poremećajem hranjenja
Utjecaj primjene mindfulness tehnika na tretman osoba s poremećajem hranjenja
Ivana Kurtov
Ovim radom sažimaju se dvije podjednako važne teme. Rad je usmjeren na poremećaje hranjenja i mindfulness tehnike kao pristup liječenja navedenog problema. Cilj istraživanja je bio ispitati učinkovitost mindfulness tehnika na liječenje poremećaja hranjenja i kvalitetu implementacije novokreiranog programa. Program utemeljen na mindfulness intervencijama proveden je u Centru BEA, a evaluacija učinka provodila se u tri ciklusa programa, od kojih je svaki trajao 10 tjedana. Korištena...
Utjecaj programa razvoja socijalno-emocionalnih vještina (PATHS) na snage i poteškoće djece predškolske dobi
Utjecaj programa razvoja socijalno-emocionalnih vještina (PATHS) na snage i poteškoće djece predškolske dobi
Petra Katalinić
Temeljni cilj diplomskog rada jest utvrditi učinkovitost predškolskog PATHS programa u prevenciji mentalnih, emocionalnih i ponašajnih problema djece predškolske dobi. Istraživački problemi biti će usmjereni na ispitivanje utjecaja PATHS programa na prosocijalno ponašanje, kontrolu emocija, probleme u vršnjačkim odnosima, simptome problema u ponašanju, poremećaja pažnje i hiperaktivnosti te agresije na polju interpersonalnih odnosa kod djece uključene u istraživanje. ...
Utjecaj receptivne muzikoterapije na smanjenje boli u postoperativnom razdoblju kod maligne bolesti dojke
Utjecaj receptivne muzikoterapije na smanjenje boli u postoperativnom razdoblju kod maligne bolesti dojke
Brigita Vilč
Suočavanje s dijagnozom karcinoma dojke utječe na biopsihosocijalnu strukturu oboljele osobe. Bol kao neizbježni multimodalni entitet projicira se multidimenzionalno kroz aspekte čovjekova bivanja i funkcioniranja, počevši od fizičke boli koja neminovno počiva u prirodi kirurškog liječenja karcinoma, kao i u invazivnim (neo)adjuvantnim terapijama; sve do psiholoških i emocionalnih dimenzija boli determiniranih subjektivnim doživljajem vlastitog oboljenja. Nedvojbeni su distresni...
Utjecaj rituala i duhovnosti na kvalitetu života obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Utjecaj rituala i duhovnosti na kvalitetu života obitelji djeteta s teškoćama u razvoju
Natalija Oreč
Obitelji djece s teškoćama u razvoju specifične su po tome što se suočavaju s brojnim faktorima nakon rođenja djeteta s teškoćama u razvoju. Njihovo intuitivno postupanje tada je ugroženo, a javlja se pojačana potreba za podrškom socijalne okoline, ali i stručnom podrškom koja može dati relevantne informacije. Cilj ovog rada je pregledom literature dobiti uvid u to što su rutine i rituali u obitelji, kako oni izgledaju u obiteljima djece tipičnog razvoja te u obiteljima...
Utjecaj socijalnih medija na sliku tijela kod adolescenata
Utjecaj socijalnih medija na sliku tijela kod adolescenata
Katarina Mihanović
Adolescencija je razdoblje razvoja u kojem dolazi do značajnih promjena u svim aspektima razvoja čovjeka te su mladići i djevojke u tom periodu izrazito podložni utjecaju okoline. Istovremeno, napredak digitalne tehnologije dovodi do novih oblika komunikacije, novih načina stvaranja veza s vršnjacima i time uzrokuje promjene u cjelokupnom funkcioniranju društva. Socijalni mediji su neizostavan dio spomenutog napretka tehnologije i odrastanja te na poseban, nov način oblikuju...
Utjecaj socioekonomskog statusa na makrostrukturu pripovijedanja
Utjecaj socioekonomskog statusa na makrostrukturu pripovijedanja
Karla Jurjević
Pripovijedanje je pragmatička vještina na koju utječu brojni čimbenici, a među njima nalazimo i utjecaj socioekonomskog statusa (SES). U interesu ovog rada bilo je istražiti povezanost socioekonomskog statusa roditelja i makrostrukture pripovijedanja kod djece, odnosno istražiti postoje li razlike u makrostrukturi pripovijedanja djece srednjeg i visokog socioekonomskog statusa, definiranog obrazovanjem oba roditelja te obiteljskim godišnjim prihodima. Uzorak istraživanja činilo je...

Paginacija