Paginacija

Uloga školske privrženosti u objašnjenju pozitivnog mentalnog zdravlja adolescenata
Uloga školske privrženosti u objašnjenju pozitivnog mentalnog zdravlja adolescenata
Josipa Horvat
Glavni cilj ovog diplomskog rada je ispitati povezanost školske privrženosti i predanosti izvršavanju školskih obaveza s pozitivnim mentalnim zdravljem adolescenata Varaždinske županije. Osim utvrđivanja povezanosti navedenih konstrukata, problemska pitanja odnose se na njihovu pojavnost te rodne i dobne razlike. Istraživanje je dio većeg projekta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pod nazivom „Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj“ koji broji više od deset tisuća...
Umjetnost i invaliditet
Umjetnost i invaliditet
Seana Demark
Uloga umjetnosti u društvu danas, a i od početka ljudske civilizacije, bila je značajna. Mogućnost osobe da se izrazi u raznim umjetničkim pravcima ostaje pravo koje bi svi trebali imati jednake prilike u ostvarivanju. Osobe s invaliditetom kroz dugačku povijest u kojoj su uključeni razni oblici ugnjetavanja, diskriminacije i nehumana postupanja nisu iznimka. Takav tretman društva prema osobama s invaliditetom ostavio je trag iz kojeg je, uz pomoć borbe za ljudska prava započetim u...
Umjetnost u bolnici
Umjetnost u bolnici
Iva Bučić
Umjetnost je sastavni dio čovjekovog života, a njena uloga je iznimno značajna još od početka ljudske civilizacije. Potencijal primjene umjetnosti za ljudsko zdravlje vidljiv je još od davne prošlosti. Kao znanstvena disciplina „Umjetnost u zdravstvu“ (Arts in healthcare) razvija se sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama, a nova istraživanja prepoznaju upravo važnost umjetnosti te njen pozitivan učinak na čovjeka u cjelini. Glavni...
Unapređenje rada stručnjaka zatvora i probacije kroz projekt supervizije u RH
Unapređenje rada stručnjaka zatvora i probacije kroz projekt supervizije u RH
Marija Pongrac
Rezultati ovog istraživanja proizlaze iz evaluacije projekta „Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju“ Udruge za kreativni socijalni rad Zagreb kojeg je provela u razdoblju od studenog 2019. do svibnja 2021. godine u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao prvu superviziju provedenu u hrvatskom penalnom sustavu. Predviđeno trajanje bilo je 11 mjeseci, međutim, isto se odužilo te provelo s višemjesečnim pauzama...
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu s učenicima s disleksijom
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu s učenicima s disleksijom
Ana Zorić
Disleksija pripada skupini specifičnih poremećaja učenja, a najznačajnije je obilježavaju problemi u čitanju i pisanju. U radu s učenicima s disleksijom se, kao koristan alat i dopuna tradicionalnim metodama, u novije vrijeme sve više koristi informacijsko - komunikacijska tehnologija (IKT). Više je čimbenika koji uvjetuju uporabu IKT-a u radu, poput znanja i stavova korisnika te dostupnosti tehnoloških pomagala. Kako u Hrvatskoj postoji manjak podataka o uporabi IKT-a u radu s...
Uporaba mobilnih aplikacija u rehabilitaciji osoba oštećena vida
Uporaba mobilnih aplikacija u rehabilitaciji osoba oštećena vida
Khrystyna Zahoriy
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine, procjenjuje se da je na svijetu oko 285 milijuna osoba oštećena vida, od čega je 39 milijuna slijepo, dok je 246 milijuna visoko slabovidno, stoga je osobama oštećena vida veoma važna rehabilitacija koja im podiže nivo samostalnosti i sposobnosti sudjelovanja u aktivnostima svakodnevnog života. Ona se obično provodi s ciljem osposobljavanja za izvršavanje svih radnji potrebnih za samostalno življenje. Podizanje...
Uporaba riječi unutarnjih stanja djece različite dobi  (4 - 6, 7 - 9 god.)
Uporaba riječi unutarnjih stanja djece različite dobi (4 - 6, 7 - 9 god.)
Dragana Šekuljica
Pripovijedanje je važna socijalna vještina koja ovisi o našim jezičnim, pragmatičkim i kognitivnim sposobnostima sposobnostima. Narativna analiza uključuje procjenu različitih jezičnih značajki, uključujući makrostrukturu i mikrostrukturu priče. Ključan element makrost rukture jesu riječi za izraž avanje unutarnjih stanja (RUS). Na riječi unutarnjih stanja utječu mnogobrojni čimbenici, a kao jedan od važnijih spominj e se dob. U interesu ovog rada bilo je istražiti...
Uporaba tehnologija kao alata za učenje slijepih i slabovidnih studenata
Uporaba tehnologija kao alata za učenje slijepih i slabovidnih studenata
Ana Gavran
Jedan od velikih problema studenata oštećena vida tijekom studija bio je pristup obrazovnim materijalima kao što su knjige i nastavni materijali. Situacija se znatno poboljšala posljednih godina, budući da su materijali sve više dostupni u elektroničkom obliku, što studentima oštećena vida omogućuje pristup pisanom sadržaju s pomoćnim tehnologijama kao što su računalo s čitačem zaslona ili Braillev redak. Osim pristupa pisanom sadržaju studenti oštećena vida uz pomoć...
Upotreba i utjecaj asistivnih uređaja i okolinskih modifikacija na  svakodnevne aktivnosti djece s motoričkim poremećajima
Upotreba i utjecaj asistivnih uređaja i okolinskih modifikacija na svakodnevne aktivnosti djece s motoričkim poremećajima
Katarina Čunčić
Cilj ovog istraživanja je opisati upotrebu asisitivnih uređaja i drugih okolinskih modifikacija te njihov utjecaj na svakodnevne aktivnosti djece s motoričkim poremećajima (mišićna distrofija, cerebralna paraliza, spina bifida). Metode rada: Pretražit će se radovi objavljeni u elektroničkim bazama podataka Web of Science i PubMed, s ključnim riječima: "asistivna tehnologija", "okolinske modifikacije", "cerebralna paraliza", "mišićna distrofija", "spina bifida", "svakodnevne...
Urbana sigurnost
Urbana sigurnost
Petra Hruškar
Unatoč procvatu prevencije kriminaliteta, zbog nastupanja gospodarske krize donositelji odluka postaju skeptični prema preventivnim strategijama zbog nedostatka kratkoročnih pozitivnih učinaka zbog čega se razvoj prevencije usporava. Kako bi se nadišao taj jaz javlja se ideja o konceptu urbane sigurnosti. Svrha ovog rada je pružiti detaljan prikaz koncepta urbane sigurnosti te ukazati na njegovu važnost s kriminološkog i prevencijskog aspekta. U okviru rada je provedeno...
Usluge rane intervencije: perspektiva obitelji djece s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju
Usluge rane intervencije: perspektiva obitelji djece s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju
Petra Mamić
Rana intervencija predstavlja pružanje usluga i podrške za dijete sa zaostajanjem u psihomotoričkom razvoju i njegovu obitelj. Ovim radom se želi prikazati perspektiva i iskustva obitelji djece sa zaostajanjem u psihomotoričkom razvoju s obzirom na usluge rane intervencije koje primaju ili su primali. Bitno je naglasiti potrebe tih obitelji te predložiti smjernice za poboljšanje usluge rane intervencije u Hrvatskoj. U skladu s općim ciljem istraživanja postavljeni su specifični...
Uspješnost primjene Brailleove zvučne bilježnice u edukaciji i rehabilitaciji učenika oštećena vida
Uspješnost primjene Brailleove zvučne bilježnice u edukaciji i rehabilitaciji učenika oštećena vida
Danijela Budimir
Razvoj asistivnih tehnologija ima velik utjecaj na razvoj samostalnosti osoba s invaliditetom, posebno osoba sa senzornim oštećenjima koje zbog prirode oštećenja imaju smanjen pristup informacijama. S obzirom da se 90% informacija prima vizualnim putem, posebno rizična skupina su osobe oštećena vida koje svoj gubitak moraju kompenzirati oslanjanjem na preostala osjetila. Upravo im razvoj tehnologije, omogućava da lakše prate zahtjeve okoline te imaju jednake mogućnosti pristupa...

Paginacija