Pages

Utjecaj terapije pomoću konja na normalizaciju mišićnog tonusa i razvoj posturalnih reakcija
Utjecaj terapije pomoću konja na normalizaciju mišićnog tonusa i razvoj posturalnih reakcija
Andrea Vidović
Jahanje konja daje, ne samo veliki osjećaj samopouzdanja zbog sposobnosti surađivanja s velikom životinjom, već dodir i komunikacija s konjem razvijaju socijalne vještine te zaokupljaju pažnju osoba s teškoćama u koncentraciji. Jahanje opušta tijelo i um te ima brojne dobrobiti za cjelokupno zdravlje. Terapija pomoću konja jest pojam koji se odnosi na grupu terapijskih aktivnosti na konju ili uz konja, u svrhu postizanja određenog terapijskog cilja i poboljšanja kvalitete...
Utjecaj terapijskog psa na komunikaciju u okviru različitih razvojnih odstupanja
Utjecaj terapijskog psa na komunikaciju u okviru različitih razvojnih odstupanja
Petra Ivanda
Rad nastoji dati sustavni uvid u terapijske postupke koji doprinose učinkovitom provođenju terapije potpomognute psima kod osoba s razvojnim teškoćama, s posebnim naglaskom na osobe s poremećajem iz spektra autizma (PSA) i deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD). Nastoji se odgovoriti na pitanje ukazuju li rezultati istraživanja na dostatnu učinkovitost terapije potpomognute psima na komunikaciju osoba s razvojnim teškoćama. Rad polazi od različitih interdisciplinarnih...
Utjecaj theta moždanih valova na neke psihološke i fiziološke parametre
Utjecaj theta moždanih valova na neke psihološke i fiziološke parametre
Doroteja Blagus
Theta valove, ovisno moždanom području gdje se pojavljuju, možemo podijeliti na kortikalne i hipokampalne theta valove, a njihova razlika nije samo u frekvenciji već i u ulozi koju imaju. Većina dostupnih informacija o ljudskoj hipokampalnoj theta aktivnosti dolazi iz nekoliko malih studija provedenih sa sudionicima koji boluju od epileptičnih napadaja, s intrakranijalno ugrađenim elektrodama koje su se koristile kao dio liječenja. Iako su Stewart i Fox (1991) opisali jasan 7-9 Hz...
Utjecaj uporabe oralnih kontraceptivnih sredstava na kvalitetu glasa
Utjecaj uporabe oralnih kontraceptivnih sredstava na kvalitetu glasa
Mirna Ivanić
Cilj ovog rada bio je ispitati kvalitetu glasa kod ţena koje koriste oralna kontraceptivna sredstva, objektivnom metodom, odnosno akustičkom analizom glasa te usporediti kvalitetu glasa osoba koje koriste oralne kontraceptive s onima koje ih ne koriste. Sve ispitanice bile su ţenskog spola (n=20), kao i kontrolna skupina (n=20). Procjena se sastojala od snimanja fonacije glasa /a/ i mjerenja vremena proizvodnje glasova /s/ i /z/. Objektivnu procjenu činila je akustička obrada i analiza...
Uvođenje socijalnih priča kod djeteta s poremećajem socijalne komunikacije
Uvođenje socijalnih priča kod djeteta s poremećajem socijalne komunikacije
Marija Zaninović
Poremećaj socijalne komunikacije (PSK) prvenstveno je karakteriziran teškoćama s pragmatikom ili socijalnom uporabom jezika i komunikacije, a odnosi se na onu djecu i odrasle koji pokazuju teškoće u prepoznavanju socijalnih znakova i uključivanju u svakodnevne konverzacijske situacije. Kako bi se smanjila nepoželjna ponašanja koja se često javljaju te kako bi se povećao broj socijalno prihvatljivih ponašanja, koriste se različite intervencije. Jedna od najučinkovitijih...
Učestalost cerebralnog oštećenja vida kod djece školske dobi
Učestalost cerebralnog oštećenja vida kod djece školske dobi
Marina Kulfa
Cerebralno oštećenje vida (CVI) najčešći je uzrok oštećenja vida u razvijenim zemljama svijeta. CVI obuhvaća širok raspon otežanog vidnog funkcioniranja, od potpune sljepoće do uredne oštrine vida, a uzrokuje specifične poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju djeteta. CVI često ostaje neprepoznat ili pak zamijenjen nekom drugom teškoćom. Sukladno tome, u praksi se nerijetko događa da djeca školske dobi, uslijed pogrešne interpretacije njihova ponašanja, budu podvrgnuta...
Učestalost i vrsta logopedskih dijagnoza u djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom
Učestalost i vrsta logopedskih dijagnoza u djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom
Miriam Dagostin
Medicinski potpomognuta oplodnja kontroverzna je tema, ali prisutnost tog medicinskog postupka sve je veća. Stoga je potrebno istražiti dugoročne ishode kod djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom prvenstveno radi informiranja osoba koje razmišljaju o pristupanju tom postupku, ali i stručnjaka koji tu metodu razvijaju, kao i radi onih koji se bave teškoćama koje iz tog postupka potencijalno proizlaze. Dio tih stručnjaka čine i logopedi koji se bave teškoćama na području...
Učestalost i vrste pogrešaka kod šestogodišnjaka na zadatku ponavljanja rečenica
Učestalost i vrste pogrešaka kod šestogodišnjaka na zadatku ponavljanja rečenica
Ivana Častek
Zadatak ponavljanja rečenica već je davno prepoznat kao zadatak s visokom osjetljivošću i specifičnošću za otkrivanje posebnih jezičnih teškoća (PJT-a), te s mogućnošću prepoznavanja djece čije su jezične sposobnosti unutar granica urednosti. Ovaj se zadatak smatra dobrim kliničkim pokazateljem PJT-a. Sve do danas u literaturi nije došlo do suglasja meĎu autorima oko toga što je u podlozi procesa ponavljanja rečenica, točnije koji su mehanizmi obrade uključeni u...
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Karla Jureško
Razvoj asistivnih tehnologija omogućio je osobama oštećena vida ravnopravan položaj u društvu koji dovodi do veće samostalnosti, samopoštovanja te osjećaja vlastite vrijednosti. S obzirom da većinu informacija ljudska bića dobivaju auditivnim i vizualnim putem, svaki napredak tehnologije označava korak naprijed za osobe oštećena vida. Na tržištu postoje brojne asistivne tehnologije koje osobama oštećena vida nude veću neovisnost i samostalnost u izvršavanju svakodnevnih...
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Andreja Veličković
Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) deficit je neurološke obrade zvučnih podražaja, koji nije rezultat viših funkcija poput jezika, kognicije ili srodnih čimbenika, no može koegzistirati s teškoćama istih. Zbog komorbiditeta poremećaja slušnog procesiranja i drugih teškoća, poput teškoća učenja, ADHD-a, jezičnih teškoća i sl., procjena i dijagnostika PSP-a trebaju biti sveobuhvatni i učinjeni od strane multidisciplinarnog tima (logoped, audiolog, psiholog, učitelj)....
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Nikolina Horvat
Cilj ovog diplomskog rada je procjena i usporedba uĉestalosti, pojavnosti i trajanja stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama, te utvrĊivanje razlika meĊu dvijema skupinama. U svrhu prikupljanja podataka korišten je Bielefeld upitnik za roditelje slijepe i videće djece predškolske dobi.Uzorak ispitanika sastoji se od 10 djece predškolske dobi s izoliranim oštećenjem vida i 10 djece predškolske...
Učinak programa poticanja perceptivno kognitivnih vještina na razvoj grafomotorike kod djeteta s usporenim psihomotoričkim razvojem
Učinak programa poticanja perceptivno kognitivnih vještina na razvoj grafomotorike kod djeteta s usporenim psihomotoričkim razvojem
Andrea Mihaljević
Provedba habilitacijskog programa uključuje poticanje cjelokupnog razvoja djeteta, odnosno svih razvojnih područja. Napredak na jednom razvojnom području može doprinijeti poboljšanju na drugom razvojnom području. Razlog tome je međusobna povezanost i integriranost svih razvojnih područja temeljem koje dijete usvaja nove vještine, stječe iskustva, uči i gradi nove spoznaje. Cilj je rada prikazati prijedlog programa poticanja perceptivno-kognitivnih vještina za razvoj...

Pages