Pages

Slika tijela kod osoba sa cerebralnom paralizom
Slika tijela kod osoba sa cerebralnom paralizom
Magdalena Klanac
Cerebralna paraliza je jedan od najčešćih motoričkih poremećaja. To je doživotno stanje koje je okarakterizirano motoričkim odstupanjem i kašnjenjem u razvoju. Uz cerebralnu paralizu mogu se pojaviti dodatne teškoće kao što su intelektualne teškoće, epilepsija, poremećaji hranjenja, poremećaji urogenitalnog, gastrointestinalnog i respiratornog sustava, ortopedske teškoće isl. Sve navedeno može imati značaj utjecaj na svakodnevni život pojedinca, od sposobnosti kretanja i...
Slikovnica kao alat inkluzivne prakse
Slikovnica kao alat inkluzivne prakse
Branka Biketa Caktaš
Dječja literatura koja portretira likove djece s teškoćama i osoba s invaliditetom može služiti kao razvojni poticaj prema osviještenosti, razumijevanju i prihvaćanju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. U ovom radu istraživački interes vezan je uz prikaz djece s teškoćama u razvoju u slikovnicama. Analizirano je 27 slikovnica u kojima se pojavljuje barem jedan lik djeteta s teškoćom u razvoju ili osobe s invaliditetom. Istraživanje je pokazalo da gotovo tri...
Slobodno vrijeme djece i mladih s juvenilnim reumatoidnim artritisom
Slobodno vrijeme djece i mladih s juvenilnim reumatoidnim artritisom
Tina Ljubenkov
Juvenilni idiopatski artritis (JIA) je kronična bolest koju karakterizira dugotrajna upala zglobova, a tipični znakovi upale zglobova su bol, oticanje i ograničena pokretljivost. Danas se još uvijek ne zna točan uzrok bolesti. Bolest se obično javlja u dječjoj dobi, tj. prije navršene šesnaeste godine. JIA utječe na kvalitetu života djece i mladih na način da može imati negativan utjecaj na sudjelovanje djece u aktivnostima tijekom slobodnog vremena, na njihove socijalne...
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja osoba s intelektualnim teškoćama
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja osoba s intelektualnim teškoćama
Marijeta Pisaro
Seifert (1995, prema Bratković, 2002) je definirala šest specifičnih, međuovisnih dimenzija kvalitete življenja u osoba s intelektualnim teškoćama, a jedna od tih dimenzija odnosi se na participaciju u općem životu putem aktivnosti i socijalnih kontakata izvan stanovanja, obuhvačajući i rad i slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme je mogućnost slobodnog uključivanja u intrizično smislene aktivnosti po vlastitom izboru (Rogers i dr., 1998). Kako bi se sve odrasle osobe, pa tako i...
Slušno procesiranje kod djece s disleksijom
Slušno procesiranje kod djece s disleksijom
Mihaela Đurenec
Slušno procesiranje čini sposobnost obrade informacija iz slušnih puteva u središnjem živčanom sustavu. Povezanost slušnog i jezičnog procesiranja te njegova uloga u učenju vještine čitanja nije u potpunosti razjašnjena. Unazad nekoliko desetaka godina u znanstvenim radovima se opisuje populacije djece s teškoćama slušanja unatoč urednom pragu čujnosti. Dok dio istraživača navedene teškoće slušanja objašnjava kao dio kliničke slike poremećaja slušnog ...
Slušno procesiranje kod djece s utvrđenim neurorizikom
Slušno procesiranje kod djece s utvrđenim neurorizikom
Petra Gottštajn
Pojam slušnog procesiranja odnosi se na sve mehanizme koji su zaslužni za uspješnu pohranu, obradu i razumijevanje svih pristiglih slušnih informacija. Osobe kod kojih su ove sposobnosti narušene imaju uredan sluh, a razlog otežanog razumijevanja govornih zvukova leži u središnjem živčanom sustavu. Određene promjene na neurološkoj razini moguće su još u prenatalnom razdoblju. Osim prenatalnih čimbenika, u rizične još ubrajamo i one perinatalne i postnatalne. Inozemna...
Slušno procesiranje odraslih osoba koje mucaju
Slušno procesiranje odraslih osoba koje mucaju
Ivana Kores
Slušno procesiranje podrazumijeva mehanizme i procese koji omogućavaju aktivno i pasivno zamjećivanje, praćenje, identificiranje i diskriminiranje zvučnih signala te vještine uspješnog lociranja zvuka, diskriminaciju zvukova, slušnu pažnju i pamćenje, usvajanje fonološke svjesnosti, stapanje auditivnih signala te auditivno razumijevanje i interpretaciju slušnih podražaja. Navedene vještine uvelike omogućuju usvajanje komunikacije, jezika i govora u ljudskoj populaciji. S...
Sociekonomski status i predvještine čitanja i pisanja
Sociekonomski status i predvještine čitanja i pisanja
Andrea Adašević
Jezik je vještina koju dijete usvaja od roĎenja, a unutar njega razvijaju se i jezične djelatnosti u koje spadaju, izmeĎu ostalog, čitanje i pisanje. U predškolskoj dobi razvijaju se nužni preduvjeti za čitanje i pisanje, tj. razvijaju se predvještine čitanja i pisanja. U njih spadaju motivacija za tisak, koncept o tisku, izranjajuće čitanje i pisanje, poznavanje slova i fonološka svjesnost. Na jezični razvoj i razvoj predvještina čitanja i pisanja utječu mnogi čimbenici...
Socijalna hijerarhija zatvorenika u penalnom sustavu
Socijalna hijerarhija zatvorenika u penalnom sustavu
Helena Gutrung
Penalne institucije prostorno su ograničene ustanove bogate karakterno različitim zatvorenicima s različitim kriminalnim povijestima i sposobnostima prilagodbe u vrlo kontroliranom suţivotu s velikim brojem počinitelja kaznenih djela. Zahvaljujući ovakvim obiljeţjima, zatvori i kaznionice pogodna su mjesta za izdvajanje dominantnijih zatvorenika, ali i onih čije su karakteristike u zatvorskom okruţenju nepoţeljne, odnosno za razvoj socijalne hijerarhije. Ciljevi ovog rada su...
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s ADHD-om
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s ADHD-om
Karla Trzija
Cilj istraživanja bio je ispitati postoje li razlike u socijalnim i emocionalnim kompetencijama između djece s ADHD-om osnovnoškolskog uzrasta i njihovih tipičnih vršnjaka te postoje li razlike u učestalosti sudjelovanja obitelji u zajedničkim aktivnostima i životu zajednice između obitelji djece s ADHD-om i obitelji djece tipičnog razvoja prema procjeni roditelja. Naposlijetku, cilj je bio ispitati povezanost učestalosti sudjelovanja obitelji u zajedničkim aktivnostima i životu...
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s intelektualnim teškoćama i samostalnost
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s intelektualnim teškoćama i samostalnost
Lucija Tomičić
Cilj diplomskog rada je ispitati povezanost socijalnih i emocionalnih kompetencija djece s intelektualnim teškoćama i roditeljskog ponašanja sa samostalnosti djece s intelektualnim teškoćama. U istraživanju je sudjelovalo 127 roditelja koji imaju djecu s intelektualnim teškoćama u dobi od 7 do 14 godina. Roditelji su procijenili socijalne i emocionalne kompetencije djece s intelektualnim teškoćama instrumentom The Deveraux Student Strengths Assessment (DESSA, Le Buffe, Shapiro i...
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s motoričkim poremećajima
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s motoričkim poremećajima
Anamaria Beljak
Motorički poremećaji definiraju se kao skupina poremećaja fine i grube motorike i/ili balansa tijela, koji stvaraju teškoće u svakodnevnim funkcionalnim aktivnostima te podrazumijevaju ispodprosječno tjelesno funkcioniranje različite etiologije i fenomenologije. Motorički razvoj djece u velikoj mjeri utječe na mnoga područja razvoja i aspekte uspjeha djeteta na kognitivnom, perceptivnom i socijalnom razvoju. Kod djece s motoričkim poremećajima prisutne su i teškoće na području...

Pages